Revidert nasjonalbudsjett 2020

IKT-utstyr til kriminalomsorga

Informasjon om koronasituasjonen endrar seg raskt og kan derfor vere utdatert.

Sjekk temasida Koronasituasjonen for siste nytt frå regjeringa, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og reglar om koronaviruset. 

Innsette skal kunne ha kontakt med pårørande og advokat under koronapandemien. Regjeringa foreslår derfor å bevilge 7 millioner kroner til mellom anna innkjøp av sikra IKT-utstyr som nettbrett og telefoni.

Innsette har ikkje tilgang til eigen mobiltelefon eller nettbrett slik at dei kan ha digital kontakt med sine nærmaste.

– Kontakt med pårørande er viktig for dei innsette under soning, og for å unngå uro i fengsla, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Innkjøp av sikra IKT-utstyr som nettbrett og telefonar har vore naudsynt for å sikre dei innsette kontakt med pårørande og advokat, samstundes som kriminalomsorga ivaretek dei pålagde smittevernomsyna, seier Mæland.

Innsatte har rett til besøk

Etter straffegjennomføringslova § 31 har innsatte rett til besøk.

For situasjonen med covid-19 er det gitt særskilde reglar, sjå forskrift 27. mars 2020 nr. 461 § 1 og Prop. 111 (2019-2020) om midlertidige endringar i straffegjennomføringslova, forslag til § 45 a.

Etter forslaget i proposisjonen kan kriminalomsorga nekte besøk om besøket vil innebere ei særskild smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sjukefråver i fengselet vil bli mishøveleg kjevjande å gjennomføre besøket. Kriminalomsorga skal leggje til rette for at innsette kan ha kontakt med familie eller andre ved bruk av fjernkommunikasjon.