Prop. 111 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag om at straffegjennomføringsloven får et nytt kapittel 3 A med midlertidige regler for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Reglene gjelder besøk i fengsel, adgang for kriminalomsorgen til å stille som vilkår for prøveløslatelse at den domfelte skal være underlagt elektroniske kontrolltiltak, og at kriminalomsorgen for en begrenset periode kan beslutte straffavbrudd dersom hensynet til kapasiteten i kriminalomsorgen krever det. Reglene skal gjelde ut oktober 2020.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget