Høring med kort frist – forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Etter forslaget skal de nye reglene gjelde til 1. juni 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2020

Vår ref.: 20/4914

NB Høring med kort frist – forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Etter forslaget skal de nye reglene gjelde til 1. juni 2021.

Fristen for å avgi høringssvar er 1. november 2020.

Høringsinstansene bes forelegge høringen for eventuelle berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser i en alminnelig høring er offentlige, og blir publisert. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Toril Kristiansen Høyland
spesialrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges institusjon for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Sivilombudsmannen
Statens sivilrettsforvaltning
Utlendingsdirektoratet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
Politihøgskolen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sør-Øst Norge

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Det norske menneskerettighetshuset
Politijuristene
Politiets fellesforbund
Fellesorganisasjonen
Forsvarergruppen av 1977
For Fangers Pårørende
Gatejuristen
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Kriminalomsorgens Lederforbund
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk tjenestemannslag
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Røde kors
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte
WayBack
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund