Nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å gjøre beredskapsloven gjeldende for Svalbard

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om anvendelse av beredskapsloven for Svalbard.

Beredskapsloven gir hjemmel til å bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde Svalbard. Departementet foreslår nå å gi forskrift om dette. Loven angir rammene for Regjeringens fullmakter i situasjoner der Stortinget er avskåret fra å utøve sin virksomhet, og inneholder enkelte lovbestemte særordninger.

Loven hjemler også sentrale forskrifter om nasjonalt beredskapssystem. Å gjøre loven gjeldende for Svalbard vil ikke ha noen umiddelbare konsekvenser for sivilsamfunnet. Administrativt vil forslaget bringe klarhet rundt anvendelsen av beredskapslovgivning på Svalbard.

Høringsfristen er 22. mai 2023.