Lanserer maritim likestillingsstrategi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Maritim sektor er en internasjonal næring hvor konkurransen er stor. Næringen skal gjennom en grønn og digital omstilling, og det er avgjørende å sikre rekruttering fra hele befolkningen. Regjeringen har derfor utarbeidet en ny strategi som skal bidra til at næringen skal kunne lykkes med nettopp dette.

Bilde av Bjørnar Skjæran
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Målet for regjeringens arbeid og denne strategien, er å styrke likestilling og mangfold i maritim næring. Vi skal legge til rette for at næringen tiltrekker seg arbeidskraft og opprettholder sitt konkurransefortrinn i møte med endringer i markedet og samfunnet. Det er et av våre viktigste oppdrag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Stortinget fattet i 2021 et enstemmig vedtak om å be regjeringen om å utarbeide en likestillingsstrategi for den maritime næringen. Denne strategien følger opp Stortingets anmodning og regjeringens mål om å øke mangfoldet i arbeidslivet og bedre representasjon mellom kjønnene i kjønnsskjeve bransjer. Arbeid med likestilling og mangfold i næringslivet har betydning for både likestillingspolitiske og næringspolitiske mål. Strategien har et særlig søkelys på kjønnslikestilling, og det er et ønske fra regjeringen at flere jenter velger maritime utdanninger og en maritim karrierevei.

– Jeg vil om kort tid ta et initiativ i samarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene til en samarbeidserklæring. Målet med en samarbeidserklæring er både å samarbeide om hvordan vi skal jobbe for økt likestilling i næringen og å dokumentere utvikling over tid. Det er viktig for meg med dialog, da mye av likestillingsarbeidet må gjøres av næringen selv.

Maritim næring er internasjonal av natur, og likestilling er like viktig utenfor våre landegrenser. Derfor blir strategien også publisert på engelsk.

Strategien identifiserer fire innsatsområder

Det fremkommer av strategien at det er mange og sammensatte forhold som påvirker likestillingssituasjonen i maritim næring, inkludert utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, holdninger, trakassering, tilpasning av utstyr, den praktiske utformingen av arbeidsplassen, arbeidsvilkår og betingelser.

På bakgrunn av disse forholdene er det identifisert fire innsatsområder som er viktige for det det videre arbeidet med likestilling i maritim næring. Disse er rekruttering og rollemodeller, et arbeidsmiljø for alle, et arbeidsliv fritt for trakassering og en tilpasset arbeidsplass.

– Lanseringen av denne strategien markerer ikke noe avslutning på arbeidet, snarer tvert imot. De fleste tiltakene vil kreve tett oppfølging og er noe vi vil jobbe videre med – i tett samarbeid med næringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

 

Kvinneandel i maritim næring

  • Det er generelt en lav kvinneandel i maritim næring. Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11 prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21 prosent.  
  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftsegmentet er det betydelig mindre forskjeller. Utover dette ser det ikke ut til å være noe tydelig mønster i lønnsforskjeller mellom skip og land eller mellom segmenter.
  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på ca. 20 prosent innen universitets- og høyskolesektoren, men dette varierer  mellom ulike studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.