Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Porsanger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark.

– Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner.  Prisen i år går til et område med et  aktiv jordbruk der arealer opprettholdes gjennom husdyrhold og ekstra innsats for å ta vare på viktige miljøverdier i et sjøsamisk område, sier Olaug Bollestad.

Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Satsingen som startet i 2009, er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, og kulturminnemyndighetene. I 2020 er det satt av nær 37,3 millioner kroner som skal brukes til å ta vare på 46 utvalgte områder.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark til Mona Henriksen, gårdbruker i Goarahat. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i dag ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune i Finnmark Foto: Foto: Landbruks- og matdepartementet
Utvalgt kulturlandsakp Gårdak og Sandvikhalvøya
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Sjøsamisk område

Goarahat og Sandvikhalvøya som nå får den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2020  ligger i et sjøsamisk område, rikt på kulturminner med blant annet tufter fra yngre steinalder, bergkunst og samiske sagn knyttet til dolomittsøyler i Trollholmsund. Hovednæringa i området er landbruk, med 2 081 dekar jordbruksareal i drift. Området har aktive bønder med mjølke- og kjøttproduksjon, og er et viktig beiteområde for både sau og rein. Det er nær 1300 dyr på beite i området fordelt på 8 bruk, med totalt over 17 000 dekar utmarksbeite. Porsangerdolomitten er grunnlaget for det biologiske mangfoldet i området Goarahat og Sandvikhalvøya.

Her finner en mange ulike og trua naturtyper, slik som artsrike slåttemarker med blant annet grasløk, naturbeitemarker og ikke minst rike strandenger med silkenellik og Finnmarks-nøkleblom. Her er òg godt utviklet og næringsrike kulturlandskapssjøer med ulike våtmarksfugler, slik som hekkende horndykkere. Det finnes òg mange historiske verdier, med blant annet et av Nord-Europas største funn av bergmaleri.

De fleste bygningene i området er gjenreisningshus fra rett etter 2. verdenskrig. Mange små bygg er satt opp med restmaterialer fra blant annet flyplassen i Lakselv. Et gjenreisningsfjøs fra området er tatt ned og gjenoppført ved Norsk Folkemuseum.

Goarahat og Sandvikhalvøya ble valgt ut til ordninga «Utvalgt kulturlandskap i jordbruket» i 2012. Det lokale engasjementet er stort, med erfaringsutveksling mellom barn, ungdom og voksne. Det arrangeres slåttedager, og utvikles kreative, spennende og bærekraftige matprosjekter der lokal matproduksjon, bruk av ville planter og tradisjonsrik mat står på menyen.

Kulturlandskapsprisen 2020

Kulturlandskapsprisen er på kr 50.000,- sammen med et grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl. Prisen ble første gang utdelt i 2007 og det er tredje gangen at prisen tildeles en kandidat fra Nord-Norge.

– Mange aktører bidrar til å skjøtte og pleie jordbrukets kulturlandskap. Skjøtsel av de unike kvalitetene i landskapet er avhengig av et engasjement hos personer som har kompetanse og gjennomføringsevne. Det er viktig å gi honnør for dette arbeidet. For å vise hvor viktig dette arbeidet er, har  Norsk Kulturarv sammen med Landbruks- og matdepartementet etablert den årlige kulturlandskapsprisen, sier landbruks- og matminister Bollestad.

Juryen i 2020 har bestått av

 • landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad,
 • administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen,
 • leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes,
 • leder i Norsk bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff,
 • riksantikvar Hanna Geiran og

 • styreleder i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Kirsti Kolle Grøndahl 

Fylkesmennene, fylkeskommunene, bondeorganisasjoner og andre har vært invitert til å sende inn forslag til kandidater.

Hensikten med prisen er å

 • Bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskapsverdier
 • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
 • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
 • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Følgende kriterier legges til grunn:

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet.
Gåradak og Sandvikhalvøya Utvalgte kulturlandskap 2020.
Gåradak og Sandvikhalvøya er et aktiv jordbruk, der arealet opprettholdes gjennom husdyrhold og ekstra innsats for å ta vare på viktige miljøverdier i et sjøsamisk område. Foto: Ingrid Golten - Landbruksdirektoratet