Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 19611 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2019: Styrking av politibemanningen

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å ansette flere polititjenestepersoner i 2019. Nærmere 180 nye politiårsverk ansettes neste år.

 • Statsbudsjettet 2019: Tidenes største satsing på digitalisering

  08.10.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig sektor og næringslivet. Regjeringen foreslår å bevilge over 1,7 milliarder kroner til nye IT- og

 • Sikrer brukerne bedre med nye digitale løsninger

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen fortsetter moderniseringen av Arbeids- og velferdsetaten, og setter av 423 millioner kroner i 2019 til nye IKT-løsninger. Statens pensjonskasse styrkes med 50 millioner kroner til utvikling av nye digitale løsninger.

 • Et godt arbeidsmarked

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Færre er ledige, flere kommer i jobb og bedriftene etterspør arbeidskraft. Regjeringen tilpasser innsatsen etter situasjonen på arbeidsmarkedet. - De gode tidene betyr at det er rom for å justerere enkelte bevilgninger, sier arbeids- og

 • Statsbudsjettet 2019: Økt innsats mot fremmede arter

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir 10 millioner kroner ekstra til tiltak mot fremmede skadelige arter. Pengene skal gå til tiltak som skal forhindre tap av naturmangfold.

 • Statsbudsjettet 2019: Tre milliarder kroner til grønn omstilling

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Enova er et sentralt verktøy i regjeringens klima- og energipolitikk, og regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å tilføre over tre milliarder kroner til Enova. Dette en økning på 344 millioner kroner fra i år.

 • Statsbudsjettet 2019: Mer penger til rovviltforvaltning

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir 15 millioner kroner ekstra til rovviltforvaltning i 2019. Pengene skal brukes på styrking av feltvirksomheten til Statens naturoppsyn (SNO) og til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Områder med vedvarende store tap av beitedyr

 • Statsbudsjettet 2019: Budsjett for grønn omstilling

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I Jeløya-plattformen er klima fremhevet som en av seks store utfordringer Norge står overfor, og regjeringen har satt en rekke ambisiøse klimamål. Regjeringen fører en klimapolitikk som bidrar til at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser og

 • Statsbudsjett 2019: Ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet blir styrka

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Tverga - ressurssenteret for eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet vil bli tildelt 2 millionar over statsbudsjettet i tillegg til 3 millionar frå spelemidla. Tverga skal leggje til rette for aktivitet over heile landet.

 • Statsbudsjett 2019: 640 millionar kroner meir på kulturbudsjettet

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa sitt framlegg til kulturbudsjett for 2019 er på vel 14,8 milliardar kroner. Det inneber ein auke på om lag 640 millionar kroner eller 4,5 prosent frå saldert budsjett 2018.

 • Statsbudsjettet 2019: Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt

  08.10.2018 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønskjer å auke bruken av avansert biodrivstoff med god klimaeffekt og å redusere bruken av biodrivstoff som er avskogingsdrivande.

 • Statsbudsjettet 2019: Tidenes budsjett for den internasjonale regnskogsatsinga

  08.10.2018 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Aldri før har Noreg brukt meir pengar på å redde dei tropiske skogane. Å stanse avskoginga av tropisk skog er heilt avgjerande for å nå både dei globale klimamåla og FNs bærekraftsmål. Difor aukar regjeringa det norske klima- og skoginitiativet med

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Ubåt-vraket U-864 ved Fedje tildekkast for å hindra framtidig kvikksølvforureining

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  U-864 ved Fedje skal tildekkast for å hindra framtidig kvikksølvforureining. Denne løysinga har lågast miljørisiko og er òg tilrådd av Kystverket og ei rekkje fagmiljø. I Statsbudsjettet for 2019 vert det sett av 30 millionar kroner slik at

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Meir veg for mindre bompengar

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi vil ha meir veg for mindre bompengar for folk flest. Dei siste fem åra har bompengeveksten blitt kraftig redusert gjennom nedlegging av bomstasjonar, reduserte takstar utanfor byområda, meir effektiv innkrevning og ei auke i statlege delar i

 • Statsbudsjettet 2019: 40 millionar til dei teknisk-industrielle institutta

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å gi 40 millionar kronar ekstra i året til dei teknisk-industrielle forskingsinstitutta.

 • Statsbudsjettet 2019: Forskingstokt til Antarktis

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å løyve 37,5 millionar kroner i 2019 til eit forskingstokt til Antarktis vinteren 2018-2019. Toktet skal styrkje kunnskapen om krillen si rolle i økosystema i Antarktis og dermed auke kunnskapsgrunnlaget for forvaltinga av krill.

 • Statsbudsjettet 2019: Meir kunnskap om havets helse

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil styrkje kunnskap om havets helse og foreslår å setje av 30 millionar kroner i budsjettet for 2019.

 • Statsbudsjett 2019: Meir til digitale privatarkiv

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke statstilskotet til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Forslaget til auke på 1,4 millionar kroner skal gå til langtidslagring og formidling av digitale privatarkiv.

 • Statsbudsjett 2019: Digitalisering av historiske lyd- og biletopptak

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet foreslår å auke løyvinga til Nasjonalbiblioteket med 10 millionar kroner til digitalisering av historiske lyd- og biletopptak i arkiv- og museumssektoren.

 • Statsbudsjett 2019: Stor satsing på litteratur

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Noreg er gjesteland på Bokmessa i Frankfurt i 2019. Prosjektet har fått tilsegn om 30 millionar kroner i statleg tilskot, og regjeringa følgjer opp dette med framlegg om nye 15 millionar kroner på statsbudsjettet for 2019. I samband med Bokåret 2019

Til toppen