Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 20450 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • No blir det billigare å betale på nett enn på trafikkstasjonen

  20.12.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Frå 1. januar blir det lågare gebyr for enkelte teneste når du brukar Statens vegvesens sine sjølvbetjeningsløysingar, og ikkje møter opp på trafikkstasjonen. - Når du utfører tenesta sjølv, er det rimeleg at du også betalar mindre for tenesta,

 • Endring i forskrift om forenklet IFRS

  20.12.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018.

 • Advarer mot store villsvinflokker

  20.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har deltatt på ministermøte i Brussel om spredning av afrikansk svinepest. Her uttrykte statsråden en bekymring over økningen av villsvinflokkene i våre naboland.

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2019 – Helse- og omsorgsdepartementet

  20.12.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Her finner du lov- og forskriftsendringer som trer i kraft på helse- og omsorgsfeltet 1. januar 2019.

 • Stiftelsen Den muslimske Grunnskole får ikke starte grunnskole i Oslo

  20.12.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I 2017 søkte skolen om å bli godkjent som friskole med rett til statstilskudd. Skolen har søkt om godkjenning på livssynsgrunnlag. Utdanningsdirektoratet avslo søknaden. Skolen påklaget Utdanningsdirektoratets vedtak. Klagen er behandlet av

 • Anbefaler Dokken-tomter

  20.12.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil jobbe videre med tre tomter på Dokken i forbindelse med Havforskningsinstituttets og Fiskeridirektoratets nye bygg i Bergen.

 • Statleg tilskot: Over 17 000 husstandar får nytt eller forbetra tilbod om breiband

  20.12.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa satsar på digitalisering, slik at alle kan ta nye digitale tenester i bruk. Vi må difor legge til rette for framtidsretta breibandnett i heile landet. Tildeling av statlege midlar i 2018 bidrar til at over 17 000 husstandar får eit nytt

 • Benedicte Bjørnland er ny politidirektør

  20.12.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd utnevnt Marie Benedicte Bjørnland som ny politidirektør for Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten.

 • Inkassosatsen fryses

  20.12.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen besluttet i statsråd i dag at inkassosatsen fryses fram til nye regler om inkassosalærer er på plass.

 • Endringer i Svalbardloven – tilpasning til ny kommunelov

  20.12.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår at reglene i Svalbardlovens kapittel om Longyearbyen lokalstyre tilpasses den nye kommuneloven.

 • Eidsvoll kommune får bygge ny barneskole på Tynsåkjordet

  20.12.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - En barneskole er et samfunnsnyttig formål av stor betydning, og Eidsvoll kommune har behov for raskt å få avklart lokaliseringen av en ny Vilberg barneskole. Jeg har derfor godkjent kommunens planer om en ny barneskole på Tynsåkjordet, sier

 • Nytt styre i Bankenes sikringsfond fra 1. januar 2019

  20.12.2018 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre i Bankenes sikringsfond. Kari Olrud Moen er oppnevnt som styreleder.

 • Tryggere bolighandel

  20.12.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår lovendringer som skal bidra til en tryggere bolighandel med større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag.

 • Nytt styre i Forskningsrådet

  20.12.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Konserndirektør Hilde Tonne er oppnevnt som ny leder for styret i Norges forskningsråd. Prorektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud, er ny nestleder.

 • FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning

  20.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen ber om Stortingets samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning, og fremmer forslag om straffebud om tvungen forsvinning.

 • Enighet mellom Norge og Storbritannia om en avtale i forbindelse med brexit

  20.12.2018 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å videreføre rettigheter for norske borgere som bor i Storbritannia og britiske borgere som bor i Norge. Etter brexit vil nordmenn som bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, få beholde de

 • Ny forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret

  20.12.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Det er i statsråd 20.12.2018 fastsatt forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret. Forskriften erstatter tjenesteordningen for feltprester.

 • Den nye kommunelova trer i kraft hausten 2019

  20.12.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortinget vedtok 11. juni ny kommunelov. I dag har Kongen i statsråd avgjort at storparten at den nye lova vil tre i kraft når dei nye kommunestyra og fylkestinga konstituerast til hausten.

 • Ny sikkerhetslov skal gjøre Norge tryggere

  20.12.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Den nye loven vil bidra til at vi kan beskytte Norge bedre, også mot dataangrep. Det kan være angrep som kan sette politi eller forsvar ut av spill, men også angrep på andre offentlige eller private virksomheter som kan true nasjonal sikkerhet,

 • Høring – forslag til forskrift om jakt og fangst på dyr som eies

  20.12.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Departementet sender på høring et forslag om å ta i bruk en forskriftshjemmel i dyrevelferdsloven som regulerer jakt og fangst på dyr som eies eller som på annen måte holdes i menneskers varetekt.

Til toppen