Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 181-200 av 26937 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Webminar om høstbart vilt

  10.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge har arrangert et webinar med tema Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt. Alle innlegg og presentasjoner er nå tilgjengelige på nett.

 • 20 millioner til informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen

  10.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Innvandrerbefolkningen er overrepresentert når det gjelder koronasmitte. Regjeringen vil gi 20 millioner kroner mer til informasjonsarbeid rettet mot innvandrermiljøer.

 • Kommuneøkonomien under koronakrisen

  10.11.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Regjeringen har derfor stilt opp for kommunene gjennom flere tiltakspakker under koronapandemien.

 • 10 millionar for å betre studentane si psykiske helse

  10.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Koronapandemien har ført til at mange studentar er meir aleine og får langt mindre sosial kontakt enn i eit vanleg studieår. No foreslår regjeringa 10 millionar kroner ekstra til tiltak som kan bidra til å betre situasjonen.

 • Regjeringen tilpasser ordningene for kultursektoren i lys av smittesituasjonen

  10.11.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Jeg ønsker fremdeles å stimulere til aktivitet, så langt det lar seg gjøre. Samtidig er smittesituasjonen i Norge så alvorlig at flere ser seg nødt til å avlyse sine arrangementer. Derfor utvider vi kompensasjonsordningen til å gjelde

 • Vil dekke utgifter for innreisekarantene

  10.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår 480 millioner kroner til en ny kompensasjonsordning. Ordningen skal dekke noen av utgiftene bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

 • Pressemeldingen er oppdatert 17.11.2020: Legger frem ny kompensasjonsordning

  10.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

 • Vil forlenge garantiordning

  10.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil forlenge den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021.

 • Nye tiltak rettet mot sårbare grupper

  10.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem en tiltakspakke rettet mot sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon. Tiltakspakken på 158 millioner kroner skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av koronapandemien og

 • Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner

  10.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til

 • Nye økonomiske tiltak

  10.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen legger i dag frem forslag til nye kraftfulle tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv,

 • Pressemeldingen er oppdatert 17.11.2020: Gir 350 millioner til store publikumsåpne arrangementer

  10.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Budsjettforliket mellom regjeringen og FrP foreslår å gi 350 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.  Bevilgningen kan økes ved behov.

 • Utsetter ikrafttredelse av to kapitler i e-loven

  10.11.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Etterretningstjenesteloven trer i kraft 1. januar 2021 som planlagt, med unntak av kapittel 7 og 8 som handler om tilrettelagt innhenting.

 • Norway's revised National Forestry Accounting Plan for 2021-2025 finalised

  10.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Land use, land use change and forestry are key parts of the agreement between EU, Norway and Iceland on joint fulfilment of our 2030 emission targets. Norway has submitted its revised National Forestry Accounting Plan, including the forest reference

 • Viderefører krav om karantene for hytteeiere i Norden

  10.11.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte i utgangspunktet unntak for karantene ved kortvarig opphold på fritidsbolig i Sverige. Anbefalingen ble senere trukket tilbake på grunn av smitteutviklingen, og Helsedirektoratet og

 • Meir fleksible reglar i foreldrepengeordninga

  10.11.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ønskjer meir fleksible reglar og at foreldre skal få større moglegheit til sjølv å velje når dei skal ta ut foreldrepengar. Han sender derfor på høyring forslag om fri utsetjing av foreldrepengar.

 • Atypisk arbeid i Norge 1995-2018

  10.11.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser ingen tegn til at det totale omfanget av atypisk arbeid har økt i Norge i perioden 1995-2018.

 • Nasjonale prøvar: Stabile resultat over tid

  10.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det er ingen store endringar i prestasjonane på nasjonalt nivå sidan i fjor og resultata har vore stabile over tid.

 • Vil ha fullmakter til å selge aksjer i Aker-selskaper

  10.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å avvikle statens eierskap i Aker Kværner Holding, og ber om fullmakter til å selge statens aksjer i Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

 • Alle riksvegferjer i Nord-Noreg blir klimavenlege

  10.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - No lyser vi ut eit nytt anbod på ferjesambandet rv. 85 Bognes-Lødingen. I utlysinga sørgjer vi for krav om nullutsleppsteknologi, større båtar og fleire avgangar. Med denne utlysinga er det no stilt krav om klimavenleg teknologi på alle