Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 16474 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil realisere næringspotensialet som ligg i havet

  12.10.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil styrkje Noreg sin profil som ein leiande havnasjon, løyvar pengar til meir kunnskap om nye marine artar og arktis.

 • Tilskudd til studentboliger for 2018

  12.10.2017 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  I regjeringens budsjettforslag for 2018 er det satt av 746, 4 mill. kr til bygging av studentboliger. Dette skal gi rom for tilskudd til 2 200 nye studenthybler og dekke opp for tidligere forpliktelser.

 • Vil øke innsatsen i humanitære kriser

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke den humanitære innsatsen til et rekordhøyt nivå.

 • Rask hjelp og bedre oppfølging til rusavhengige

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal fortsatt prioritere rusområdet. Vi skal gi rask hjelp, øke kapasiteten og kvaliteten i behandlingstilbudet og gi bedre oppfølging etter behandling. I 2018 foreslår regjeringen at 300 millioner kroner av veksten i kommunenes frie

 • Foreslår 867 millioner til økt beredskap

  12.10.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Etablering av nytt beredskapssenter, investering i tre nye politihelikoptre med transportstøtte og økt yttergrensekontroll gir et solid beredskapsløft på regjeringens forslag til statsbudsjett 2018.

 • Ny ordning for skattlegging av opsjoner i små oppstartsselskap

  12.10.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  For å gjøre det lettere for små oppstartsselskap å rekruttere og beholde ansatte, foreslår regjeringen en ny og mer gunstig ordning for skattlegging av opsjoner i slike selskap.

 • Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi

  12.10.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har fått gjennomslag overfor EU og foreslår å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

 • Engangsavgift innføres for de tyngste elbilene

  12.10.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, men gi vektfradrag til elbiler på linje med ladbare hybridbiler. Forslaget innebærer at kun de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift. De aller fleste elbiler

 • Regjeringen vil videreutvikle Nasjonale Turiststier

  12.10.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil tilrettelegge de mest kjente turstiene bedre for turister. Klima- og miljødepartementet foreslår å bruke 10,5 millioner kroner til dette, en økning på 3 millioner fra 2017.

 • Store investeringer i materiell, eiendommer, bygg og anlegg

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Fornyelsen av og moderniseringstakten i forsvarsstrukturen er nødvendig for å opprettholde en relevant operativ evne. Andelen til materiellinvesteringer og til investeringer i eiendom, bygg og anlegg styrkes derfor ytterligere fra 2018 og i årene

 • Bompengereform sørger for bompengekutt til bilistene

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - De siste fire årene har regjeringen bidratt til å redusere bompengebelastningen for bilistene i en rekke vedtatte prosjekter. En rekke bomstasjoner er nedlagt som følge av at staten har nedbetalt gjelden. Over førti bomprosjekt har fått økte

 • Pilot med primærhelseteam

  12.10.2017 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Primærhelseteam skal vere ei tverrfaglig gruppe som skal arbeide saman for å gi helse- og omsorgstenester til innbyggarane på fastlegen si liste. Kjernen i teamet består av ein fastlege saman med sjukepleiar og helsesekretær.

 • Idrettslag får 185 millionar kroner til bygging av idrettsanlegg

  12.10.2017 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår ei løyving på 185 millionar kroner til meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Beløpet er 14 millionar kroner høgare enn i 2017 då det er løyva 170,9 millionar kroner.

 • Kunnskap for framtidas jobbar

  12.10.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa styrker norsk konkurranseevne gjennom satsing på kunnskap og forsking. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringa blant anna å styrke arbeidet med tidleg innsats i barnehage og grunnskole, og å styrke løyvingane til forsking, yrkesfag

 • 55 millionar til Altinn

  12.10.2017 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den digitale dialogen som innbyggarane og bedriftene har med det offentlege skal bli enklare og meir effektiv.

 • Nett-tv

  Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn

  12.10.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finanspolitikken har vært brukt aktivt for å motvirke effektene av oljeprisfallet. Det er nå god økonomisk utvikling i Norge. I statsbudsjettet for 2018 er derfor veksten i bruk av oljeinntekter mindre enn de siste årene. Regjeringen prioriterer

 • Regjeringen styrker kriminalitetsforebyggingen i Oslo

  12.10.2017 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til Oslo politidistrikt for å redusere kriminaliteten, bedre integreringen og trygge bomiljøene i Oslo Sør.

 • Økte bevilgninger og redusert vedlikeholdsetterslep på veinettet

  12.10.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen fortsetter den sterke satsingen på norske veier. Igjen øker vi bevilgningene for å sikre mer ny vei. Samtidig sørger vi for at vedlikeholdsetterslepet samlet sett reduseres. Gode veier knytter folk og næringsmarkeder sammen, styrker

 • Snart kommer de første F-35 kampflyene til Norge

  12.10.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I november 2017 ankommer de tre første nye kampflyene til Norge. Regjeringens budsjettforslag for 2018 legger til rette for at anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly kan gjennomføres i henhold til plan.

 • Bistandsbudsjettet øker med 1,3 milliarder kroner i 2018

  12.10.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2018 er på rekordhøye 35,1 milliarder kroner. Det innebærer en økning på 1,3 milliarder fra 2017. Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig