Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 161-180 av 19611 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2019: Betre digitalt forbrukarvern

  08.10.2018 Nyheit Barne- og likestillingsdepartementet

  For å styrkje forbrukarane sine rettar i den digitale kvardagen, føreslår regjeringa å auke løyvinga til Forbrukartilsynet med 6 millionar kroner. Det er ein auke på 23 prosent.

 • Statsbudsjett 2019: Regjeringa styrkjer innovasjonstilskotet til media

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  I statsbudsjettet for 2019 aukar regjeringa tilskotet til innovasjon og utvikling i nyhende- og aktualitetsmedium. Tilskotet er særleg retta mot lokale medium med små ressursar til å setje i gang slike prosjekt. Regjeringa foreslår å setje av 10

 • Statsbudsjett 2019: Auka satsing på musikk og scenekunst

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke løyvingane til ei rekkje institusjonar og tiltak på musikk- og scenekunstområdet.

 • Statsbudsjett 2019: 175 millionar kroner til Kunstsiloen i Kristiansand

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer i budsjettforslaget for 2019 framlegg om tilsegn på til saman 175 millionar kroner i investeringstilskot til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Av dette blir det foreslått 10 millionar kroner løyva i tilskot i 2019.

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Satsinga på samferdsel held fram

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringas satsing på samferdsel bind landet tettare saman. Vi byggjer veg og jernbane i eit tempo som aldri før, og vi satsar på teknologi. Gjennom det skaper vi ein enklare kvardag for folk flest, styrkjer næringslivets konkurransekraft, og

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Reformer og ny teknologi skal gi betre reisekvardagar og meir veg, bane og breiband for pengane

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi byggjer landet. Det er eitt av regjeringas hovudmål. Betre infrastruktur styrkjer næringslivets konkurranse, og gir ein enklare kvardag for folk flest. Vi har også tidlegare hatt mange planar for betre infrastruktur i Norge, men det har skorta

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Fylka skal administrere fylkesvegane

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa har konkludert med at ansvaret for å administrere fylkesvegane skal overførast til dei nye fylkeskommunane. Det er fylka som har det juridiske og økonomiske ansvaret for vegane, og ei overføring av fylkesvegadministrasjonen vil styrke

 • Samferdselsbudsjettet 2019: Meir veg for pengane og reduksjon i vedlikehaldsetterslepet

  08.10.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Norge er avhengig av gode vegar for at folk skal kome seg fram. Gode velferdstenester og konkurransekraft krev både ein moderne infrastruktur med høg kvalitet og effektive og sikre transportløysingar. Regjeringa fortset satsinga på vedlikehald av

 • Folketrygdens utgifter

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Folketrygdens totale utgifter for Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 antas å bli 425 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 8,5 milliarder kroner fra saldert budsjett 2018.

 • Statsbudsjettet 2019: Styrket kamp mot ID-juks

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner til å styrke arbeidet med å forebygge og avdekke uriktige opplysninger fra utlendinger som har eller søker opphold i Norge.

 • Statsbudsjettet 2019: Økning i antall overføringsflyktninger

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke antall overføringsflyktninger fra 2 120 i 2018 til 3 000 i 2019.

 • Statsbudsjettet 2019: Satsing mot ungdoms- og gjengkriminalitet

  08.10.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til styrket innsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet i 2019. I tillegg foreslås det videreføring av den særskilte politiinnsatsen i Oslo sør på 30 millioner kroner og i Oslo indre øst på

 • Statsbudsjettet 2019: Budsjett for lavere utslipp

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementets budsjett øker med 32 prosent fra 10,7 milliarder til 14,1 milliarder kroner i 2019. Hovedgrunnen er at departementet har overtatt ansvaret for Enova, som samtidig får en budsjettøkning på 344 millioner kroner.

 • Vil fjerne egenandel for pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å fjerne egendeler for pasienter under 23 år i barne- og ungdomspsykiatrien.

 • Bred satsing på folkehelsearbeidet

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Psykiske plager og lidelser er blant våre største folkehelseutfordringer og står for en betydelig del av sykdomsbyrden i Norge. Derfor har regjeringen bestemt at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

 • Statsbudsjettet 2019: Endrede skatteregler for tips

  08.10.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn. Derfor foreslår vi å endre skattereglene for tips, sier finansminister Siv Jensen

 • Økt satsing på faglig samarbeid i utviklingspolitikken

  08.10.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge er ikke bare et land rikt på naturressurser, vi er også rike på kunnskap. Norsk ekspertise blir stadig mer etterspurt av utviklingsland, og vi ønsker å dele mer. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

 • Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1,35 milliarder kroner i 2019.

 • Regjeringen vil styrke fastlegeordningen

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil styrke fastlegeordningen og foreslår å bevilge totalt 39 millioner kroner til rekruttering og 46 millioner kroner til spesialistutdanning i allmennmedisin.

 • Regjeringen vil ha enklere og sikrere tilgang til helsedata

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til arbeidet med å realisere en helseanalyseplattform og utvikle tekniske fellestjenester for helseregistrene.

Til toppen