Offisielt fra statsråd 10. januar 2014

I statsråd i dag ble det vedtatt å utsette ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakkssalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. I mellomtiden vil departementet utrede forslag til en enklere og mindre byråkratisk tilsynsordning som erstatning for bevillingsordningen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. januar 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 34 S (2013-2014)
SAS AB – innhenting av hybridkapital

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
I kongelig resolusjon 24. mai 2013 om sanksjon og ikraftsetting av Stortingets vedtak til lov om endringer i tobakksskadeloven (bevillingsordning mv.) gjøres følgende endringer:

Nr. 5 skal lyde:
Kapittel 2, med unntak av § 6 annet ledd, trer i kraft 1. januar 2016.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud).
Lovvedtak 24 (2013-2014) Lov nr. 1
Loven trer i kraft 15. januar 2014.

3. Klagesaker m.v.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Torbjørn Trondsen over Kunnskapsdepartementets vedtak 19. juli 2013 om avslag på krav om partsinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Finansavisen v/Lage Bøhren over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 6. august 2013 om ikke å gi innsyn i sak 13/1727 dokumentene 63, 64, 65 og 66 tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Amman, Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til ambassadør i Bagdad.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av utenriksminister Børge Brende som settestatsråd for statsråd Sylvi Listhaug ved behandlingen av saker om innsyn i Listhaugs kundeliste fra hennes stilling i kommunikasjonsbyrået First House AS.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Tyskland, undertegnet i Berlin 24. juni 2013.

Olje- og energidepartementet
Tillatelse til anlegg og drift av Edvard Grieg oljerørledning.