Offisielt fra statsråd 10. januar 2020

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem forslag om endringer i utlendingsloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. januar 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 39 L (2019-2020)
Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet
Lov av 29. mars 2019 nr. 8 om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU trer i kraft 1. februar 2020.

Det avgis erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU.

Finansdepartementet
Ikraftsettingen i kgl.res. 20. desember 2019 nr. 1913 av endringen i verdipapirhandelloven § 3-1 første ledd ved lov 6. desember 2019 nr. 76 oppheves.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 2019 til lov om endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.).
Lovvedtak 22 (2019-2020)  Lov nr. 1
Loven trer i kraft 1. februar 2020.

3. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet
Delegering av myndighet etter postloven fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av advokat Cathrine Opstad Sunde til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av professor i rettsvitenskap Gert Johan Kjelby til setteriksadvokat for behandling av saker der riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er inhabil som følge av at han har behandlet saken som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.
(Nyhetssak)

Utnevning av konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen til generaladvokat ved Generaladvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Per Christian Enge til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Arbeids- og sosialdepartementet
Instruks om at enhver i embetsverket som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan som er underlagt Kongens instruksjonsmyndighet, plikter, uhindret av taushetsplikt, å gi Utvalg for ekstern gransking av håndtering og praktisering av EUs trygdeforordning slik informasjon som er nødvendig for at utvalget kan utføre sitt arbeid i henhold til sitt mandat.

Finansdepartementet
Fastsettelse av endrede fullmakter for Finansdepartementet i medhold av bevilgningsreglementets § 11 fjerde ledd og stortingsvedtak 13. desember 2019 om utvidet innsparingsperiode.

Justis- og beredskapsdepartementet
Det gis samtykke til å føre møterapporter og vitneforklaring fra PST vedrørende samtaler mellom PSTs tjenestemann og Kurt Stø - samt vitneforklaring fra PST for å belyse deler av PSTs generelle arbeid - som inneholder informasjon gradert til og med KONFIDENSIELT nivå, i Oslo tingretts sak 19-026476TVI-OTIR/07.

Det settes som vilkår for samtykket at Oslo tingrett oppbevarer og behandler de graderte dokumentene i henhold til sikkerhetslovens regler.

Det settes som vilkår for samtykket at Oslo tingrett under saksforberedelsen gir saksøkerne (herunder partsrepresentant Atle Berge), deres prosessfullmektig og vitnet Kurt Stø tilgang til de graderte dokumentene bare i rettens lokaler, uten mulighet for å kopiere dokumentene eller medbringe notater ut av rettens lokaler, og under pålegg om taushetsplikt i henhold til lov.