Offisielt fra statsråd 17. juni 2011

I statsråd i dag er avdelingsdirektør Torstein Olsen utnevnt til direktør for Post- og teletilsynet, og sokneprest Ragnhild Jepsen til domprost i Nidaros.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. juni 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet

Prop. 132 L (2010-2011)
Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid)

Meld. St. 27 (2010-2011)
Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

 

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kulturdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. mars 2011 til lov om endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven.
Lovvedtak 41 (2010-2011). Lov nr. 17.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2011.

3.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Ekspedisjonssjef Anne Nafstad Lyftingsmo utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Victor Conrad Rønneberg utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Elisabeth Walaas utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Ragnhild Jepsen utnevnes til domprost i Nidaros domprosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Trond Tveit Selvik utnevnes til prost i Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Departementskonstituert avdelingsdirektør Monica Elisabeth Auberg utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Jens Olav Vestgøte Sæther utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. august 2013.

Politiadvokat Carl Graff Hartmann konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. august 2013.

Politiadvokat Tonje Tønder konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. mars 2013.

Konstituert lovrådgiver Torunn Salomonsen utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet.

Rådgiver Per Sigvald Wang konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet til og med 31. juli 2012.

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing av avdelingsdirektør Torstein Olsen som direktør for Post- og teletilsynet frå det tidspunkt som Samferdselsdepartementet fastset.
(Pressemelding)

4.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til og utøvelse av forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II).

Inngåelse av avtale med PLO om oppgradering av den palestinske representasjon i Norge.

Inngåelse av en firepartsavtale med USA, EU og Island om tilknytning til fase II av luftfartsavtalen mellom EU og USA, samt tilleggsavtale med EU og Island om gjennomføringen av firepartsavtalen.

Forsvarsdepartementet

Fullmakt til videre deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973 (2011).

Kulturdepartementet

Forfatteren Dag Solstad tildeles æreslønn – for tiden kr 200 000 pr. år – fra og med inneværende år. Kostnaden dekkes innenfor statsbudsjettets bevilgning på
kapittel 321, post 73.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Svorka Produksjon AS gis tillatelse til overføring av Kvennhusbekken til Englivatnet i Halsa kommune i Møre og Romsdal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen