Offisielt fra statsråd 21. august 2015

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt styrking av ordningen Den kulturelle skolesekken.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. august 2015. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 150 L (2014-2015)
Endringar i EØS-høringsloven
(elektronisk administrativt samarbeid)        

Samferdselsdepartementet
Prop. 149 L (2014-2015)
Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven)
(Nyhetssak) 

2. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger og departementets adgang til å fordele formue til nærstående mv.
(Nyhetssak) 

3. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 77 (overgangsbestemmelser) til Klima- og miljødepartementet, slik at departementet kan bestemme, også i andre tilfeller enn der vernemålet er bortfalt, at vedtak om trefredning ikke lenger skal stå ved lag. 

4. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Klage fra journalist Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 23. juni 2015 om å nekte innsyn i journalpost nummer 14/7630-20. Klagen tas ikke til følge. 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Avdelingsdirektør Anne Kari Hansen Ovind utnevnes til ambassdør i Ottawa, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Niels Engelschiøn utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør Torbjørn Holthe utnevnes til generalkonsul i Mumbai, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Monica Nagelgaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer

Finansdepartementet
Seksjonssjef Lasse Gråberg utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Klima- og miljødepartementet
Seniorrådgiver Kristin Thorsrud Teien utnevnes til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Siviløkonom Lars Tarald Kvam utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Inngåelse av avtale mellom Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa. 

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 28/2015 av 25. februar 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Kommisjonsforordning (EU) nr. 452/2014 av 29. april 2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utøvd av tredjestatsoperatører i samsvar med Europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 216/2008, kan bli bindende for Norge. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 29/2015 av 25. februar 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/28/EU av 25. oktober 2012 om ein viss tillaten bruk av hitteverk, kan bli bindende for Norge.

Kulturdepartementet
Den kulturelle skolesekken tildeles kroner 12 230 000, Norsk Kulturhusnettverk tildeles kroner 6 250 000, tilskudd til landsdekkende musikkorganisasjoner tildeles kroner 1 500 000 for 2015 av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2014 til kulturformål. 
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Øst-Telemarkens Brukseierforening gis tillatelse til overføring av Hjerdøla til Skarfossdammen i Måna i Tinn Kommune.

Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering av Møsvatn i Telemarksvassdraget i Vinje og Tinn Kommuner.
(Nyhetssak)

Nessakraft AS gis tillatelse til bygging av Nessane kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Balestrand kommune.

Alta Kraftlag A/L gis tillatelse til regulering av Førstevatnet og til bygging av Langfjordhamn kraftverk i Loppa kommune.

Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering av Førstevatnet.