Offisielt fra statsråd 23. november 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. november 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.prp. nr. 28 (2001-2002)
Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 27 (2001-2002)
Om lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 72 om endringer i utlendingsloven.
Del I, endringene i utlendingsloven § 6 gjelder fra 1. januar 2002.
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriftens bestemmelser om prioritet mv.

4. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Advokat Jan Fougner, Oslo, oppnevnes som nytt medlem til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 23. november 2001 til 31. juli 2003.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Eva Bugge utnevnes til sendemann i Roma, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Kari Maren Bjørnsgaard utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Tel Aviv, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Lasse Bjørn Johannessen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Målfrid Bjærum utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Anders Melheim utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.

Brigader Geir Harildstad beordes til tjeneste som sjef for Luftforsvarets forsyningskommando og tilståelse av midlertidig grad som generalmajor i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

Jordskiftekandidat Gerd Sølvi Sandsmark beskikkes som jordskiftedommer ved Lista jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fungerende avdelingsleder Kari Holst og advokat Trine Fernsjø utnevnes til avdelingsledere/rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Departementskonstituert avdelingsdirektør Knut Bjørn Christophersen konstitueres som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra 1. desember 2001 til 30. april 2002.

6. Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en skatteavtale mellom Norge og Thailand.