Offisielt fra statsråd 25. september 2020

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem forslag om endringer i burettslagslova.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 25. september 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet
Prop. 145 L (2019-2020)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 144 L (2019-2020)
Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 25 trer i kraft 1. januar 2021.

Ikraftsetting av lov av 19. juni 2020 nr. 89 om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov). Loven trer i kraft 1. januar 2021.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 18. mars 2020 nr. 340 om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Høyesterettsdommer Erik Møse innvilges avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra 1. november 2020.