Offisielt fra statsråd 4. april 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. april 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 43 (1996-97) Om lov om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven)

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 45 (1996-97) Om lov om endring i lov av 10. juni 1966 nr 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering mv, forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll mv)

Nærings- og handelsdepartementet

St prp nr 49 (1996-97) Endring på statsbudsjettet 1997
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Økt ramme for grunnfinansieringsordningen

Olje- og energidepartementet

St prp nr 48 (1996-97) Glommens og Laagens Brukseierforening. Tillatelse til regulering av Aursunden

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 42 (1996-97) Om lov om endringer i lov 16 desember 1966 nr 9 om anke til Trygderetten og i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) St meld nr 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-040007#docSt meld nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet
Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

§ 7 i lov 1. mars 1996 nr 11 om endringer i veglov av 21. juni 1963 nr 23 trer i kraft fra 15. april 1997.

3.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Jernbaneloven av 11. juni 1993 nr 100 § 13 a delegeres til Samferdselsdepartementet.

4.Utnevnelser mv

Statsministeren

Statssekretær Berit Reiss-Andersen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Justis- og politidepartementet.

Statssekretær Ingunn Yssen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Statssekretær Ingunn Yssen utnevnes til statssekretær i Justis- og politidepartementet.

Førsteamanuensis Sylfest Lomheim utnevnes til statssekretær i Barne- og familiedepartementet.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Colombo, ambassadør Jon Westborg utnevnes tillike til sendemann i Malé med rang som ambassadør.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Kyrre Aamdal konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Erling Aabakken utnevnes til oberst II i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende kommandørkapteiner utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer:

Thor Christian Hallin Carl Magne Hansen

Oberstløytnant Per Strømnes utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politimester Per Ottar Sefland beskikkes som sjef for Politiets overvåkingstjeneste for en periode på inntil 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Kirsti Øyen konstitueres som byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 1997.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning, med forbehold om godkjenning, av Europaråds-/UNESCO-konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner innen høyere utdanning i Europaregionen.

Brevveksling om inngåelse av en tollsamarbeidsavtale mellom Kongeriket Norge og Det europeiske fellesskap - grensetollsamarbeidet med Sverige og Finland.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Sissel Rønbeck med ektefelle ved offisielt besøk i Berlin 20.-22. april 1997.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Yves Klein" ved Museet for samtidskunst i perioden 7. april - 6. september 1997.

Statsgaranti for utstillingen "Somrene på Skagen" ved Blaafarveværket i perioden 15. april - 20. oktober 1997.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det polske flyselskapet Lot Polish Airlines for drift av luftruten Warszawa - Oslo v.v.

Lagt inn 4 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen