Offisielt fra statsråd 8. januar 2016

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt et utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. januar 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 46 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania.

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fastsettelse av forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet.
(Nyhetssak)

Forskrift om endring av det stadlege verkeområdet til havressurslova til også å gjelde på norsk landterritorium på Svalbard vert fastsett.
(Nyhetssak)

Fastsettelse av forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet.

3. Styrer, utvalg

Finansdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland:

Leder:
Seniorøkonom Knut Anton Mork, Oslo

Medlemmer:
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Oslo
Professor Hilde C. Bjørnland, Bærum
Investor Harald Espedal, Stavanger
Direktør Kristin Halvorsen, Oslo
Førsteamanuensis Espen Henriksen, Oslo
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Ringsaker
Konserndirektør Kari Olrud Moen, Oslo
Professor Karin Thorburn, Bergen
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland.
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Utredningsleder Espen Hauger utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Elisabeth Aspaker bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Alle loddetråltillatelser tildelt kystfiskefartøy tilbakekalles i medhold av deltakerloven § 19.