Historisk arkiv

Utvalg om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal vurdere aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget vil ledes av seniorøkonom og professor II, Knut Anton Mork.

Siktemålet med investeringene i SPU er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor et moderat risikonivå. Fondets investeringsstrategi er blitt utviklet over tid på bakgrunn av grundige, faglige vurderinger og analyser.

Siden det første kapitalinnskuddet i 1996 har SPU vokst betydelig. Fondets størrelse tilsvarer nå mer enn to og en halv ganger størrelsen på BNP for fastlandsøkonomien.

- Valget av aksjeandel er den beslutningen som har størst betydning for forventet avkastning og risiko på lang sikt i fondet. Utvalget har fått en sammensetning av personer med bred innsikt i finans og samfunnsøkonomi og forståelse av fondets rolle i norsk økonomi og politikk, sier finansminister Siv Jensen.

Det ble åpnet for aksjer i SPU i 1998. Aksjeandelen i fondets referanseindeks ble da fastsatt til 40 prosent. I 2007 ble det vedtatt å øke aksjeandelen videre til 60 prosent. Obligasjoner og eiendom står for de resterende 40 prosent.

Utvalget skal analysere forventet avkastning og risiko i fondet med ulike aksjeandeler, og kan tilrå endringer i aksjeandelen. I vurderingen av aksjeandel skal utvalget blant annet se hen til fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak fra fondet. Utvalget skal videre vurdere om en eventuell endring av aksjeandelen bør ha betydning for andre hovedvalg i investeringsstrategien, slik som sammensetningen av referanseindeksene for aksjer og obligasjoner.

Utvalget skal levere sin rapport innen 15. oktober 2016.

Regjeringen tar sikte på å behandle spørsmålet om aksjeandelen i SPU i fondsmeldingen som legges frem for Stortinget våren 2017.

Sammensetning av utvalget:  

  • Seniorøkonom og professor II Knut Anton Mork (utvalgsleder), Oslo
  • Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Oslo
  • Professor Hilde C. Bjørnland, Bærum
  • Investor Harald Espedal, Stavanger
  • Direktør Kristin Halvorsen, Oslo
  • Førsteamanuensis Espen Henriksen, Oslo
  • Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Ringsaker
  • Konserndirektør Kari Olrud Moen, Oslo
  • Professor Karin Thorburn, Bergen

__________

Les mer: