Offisielt fra statsråd 8. januar 2021

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 8. januar 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 13 (2020-2021)
Klimaplan for 2021-2030
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 71 LS (2020-2021)
Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta) fastsettes.

3. Delegasjon av myndighet

Klima- og miljødepartementet
Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) delegeres til Klima- og miljødepartementet.

4. Klagesaker m.v.

Klima- og miljødepartementet
Klage frå Regin Dahl over Klima- og miljødepartementet sitt vedtak 31. mars 2020 om avslag på krav om innsyn i dok nr. 3 i sak 18/3735. Klagen blir ikkje teken til følgje.

5. Utnevnelser m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av konstituert statsadvokat Thale Thomseth som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra 8. januar 2021 og inntil videre, dog ikke ut over 31. desember 2021.

Statsministerens kontor
Spesialrådgiver Reid Ivar Bjorland Dahl konstitueres fra 8. januar 2021 kl. 12.00 til og med 30. juni 2021 som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Kjell Ingolf Ropstad i Barne- og familiedepartementet.  
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. januar 2021 til og med 14. februar 2021 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.