Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 2. februar 2018

I statsrådet i dag vart det mellom anna utnemnd medlemmer til Kringkastingsrådet fram til 2021.

Statsråd vart halde på Oslo slott 2. februar 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av leder og medlemmer til setteinnstillingsråd for dommere til behandling av embete som sorenskriver i Oslo tingrett og førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, begge embeter med søknadsfrist 5. februar 2018:

 Sorenskriver Unni Sandbukt, Tromsø (leder)
Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, Trondheim
Sorenskriver Bernt Oscar Bahr, Hvaler
Advokat Arild Christian Dyngeland, Bergen
Direktør Anne Pauline Jensen, Oslo
Ingeniør Paul Christian Dalhø, Sørreisa
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Bærum

Kulturdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet for perioden fram til 31. desember 2021:

Oppnevnt i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester § 7-2.

Leder: adm. dir. Julie Brodtkorb, Oslo (ny)
Varamedlem: kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, Oslo (ny)

Nestleder: forsker Torgeir Uberg Nærland, Bergen
Varamedlem: generalsekretær Rune Hetland, Vikebygd

Medlem: lege Bushra Ishaq, Oslo (ny)
Varamedlem: selvstendig rådgiver Ida Aalen, Oslo (ny)

Medlem: redaktør Vebjørn Selbekk, Moss
Varamedlem: Inger Gunn Sande, Brønnøysund

Medlem: førsteamanuensis Eiri Elvestad, Borre (ny)
Varamedlem: formidlingssjef Randi Wenche Haugen, Trondheim

Medlem: konseptutvikler Marius Karlsen, Tromsdalen (ny)
Varamedlem: postdoktor Erik Knudsen, Bergen
(Nyheitssak)

2. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klage fra Ove Bengt Berg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak av 21. desember 2017, om omgjøring av vedtak, i sak om pålegg om opphør av utvidet/endret bruk av lokaler i Gladengveien 8, tas ikke til følge.

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Roseau, Samveldet Dominica.

Utnevning av seniorrådgiver Øystein Bø til ambassadør ved NATO-delegasjonen i Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av rådgiver Kaja Moen Welo, rådgiver Sarah Rytterager Friis og rådgiver Sigurd Skjelde Aaserudhagen til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Hans Einar Nerhus til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU av 15. mai 2014 om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv.
(Nyheitssak)

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for alternativt drivstoff.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 av 24. oktober 2017 om EU-miljømerket.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådene i Verdensbanken og Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur.

Utviklingsminister Nikolai Eivindssøn Astrup og statssekretær Jens Frølich Holte, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådene i Verdensbanken og Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur.

Statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd i Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Jens Frølich Holte, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den interamerikanske utviklingsbank.

Nærings- og fiskeridepartementet
Investeringsfond Nordvest-Russland og Investeringsfond for Øst-Europa slås sammen til Investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa i samsvar med et fremlagt forslag.