Offisielt frå statsrådet 24. januar 2014

I statsrådet i dag vart generalmajor Robert Mood utnemnd til generalløytnant i Hæren og sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse frå det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. januar 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 35 S (2013-2014)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Prop. 37 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 159/2013 av 8. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/62/EU om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden

Prop. 38 S (2013-2014)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 177/2013 av 4. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 36 L (2013-2014)
Lov om retting av feil i lovverket m.m.

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven.
Loven trer i kraft 1. februar 2014.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 17. desember 1999 nr. 1443 om freding av Vermedalen som naturreservat, Rauma kommune, Møre og Romsdal.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten.

 4. Delegasjon av myndigheit

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven del II til Finansdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar).

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra restsameiet Hagan over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 20. august 2013 om dekning av utgifter etter oreigningslova § 15 tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Rådgiver Øyvind Hernes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Generalmajor Robert Mood utnevnes til generalløytnant i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Ivar Halset utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Gunnar Heløe utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst John Andreas Olsen konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet for perioden frem til 1. september 2016 og med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Avdelingssjef Walter Andre Skjelin utnevnes til jordskiftedommer ved Østfold jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagdommer Arne Lyng utnevnes til lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioradvokat Ingjerd Fausk utnevnes til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Merethe Meling Gulbrandsen, tingrettsdommer Nini Ring og advokat Frode Støle utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Øystein Knudsen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 24. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Konstituert statsadvokat Trond Høvik utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Cand. jur. Benedicte Høgseth konstitueres som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer, inntil videre, dog ikke utover 20. juni 2015.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke utover 25. august 2014.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Ketil Solvik-Olsen som settestatsråd for statsråd Siv Jensen ved behandling av saker der Kistefos AS er part eller har en partslignende interesse, og der Jensen på grunn av sitt vennskap med Christen Sveaas anses inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nettsak)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013.

Ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005.

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Niue, undertegnet i Oslo den 9. september og i Alofi den 19. september 2013.

Kulturdepartementet
Fordeling av avsetningen på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2012 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Oppland Energi AS gis tillatelse til bygging av Rosten kraftverk i Sel kommune.
(Pressemelding)

Rauma Energi AS gis tillatelse til bygging av nytt Verma Kraftverk i Rauma kommune.
(Pressemelding)