Offisielt frå statsrådet 5. oktober 2018

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal greie ut konsekvensane av globaliseringa i luftfarten.

Statsråd vart halde på Oslo slott 5. oktober 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 78 om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.). Loven trer i kraft 1. november 2018.
(Nyheitssak)

2. Styrer og utval

Samferdselsdepartementet
Det oppnevnes et utvalg for å utrede konsekvenser av globaliseringen innen luftfart:

Utvalgsleder:
Direktør Sverre Quale, Trondheim

Utvalgsmedlemmer:
Professor Svein Bråthen, Molde
Forbundsleder LO Yngve Carlsen, Ski
Seniorforsker Merethe Dotterud Leiren, Oslo
Direktør NHO Luftfart Torbjørn Lothe, Nesodden
Leder Parat Kabinforbund Anneli Nyberg, Stjørdal
Spesialrådgiver NHO Luftfart Camilla Rise, Drøbak
Strategidirektør Margrethe Snekkerbakken, Oslo
Professor Frode Steen, Bergen
Leder prosjekt og strategiske prosesser Jan Petter Steinland, Bodø
(Nyheitssak)

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Gry Rabe Henriksen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Accra, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Freetown, Sierra Leone.

Kunnskapsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Kristin Ryan til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av protokoll om endring av Europarådets konvensjon av 28. januar 1981 om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger.
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vedtekter for Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling), vedtatt ved kongelig resolusjon av 9. mai 2008, oppheves.