Regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade

Regjeringen sender på høring et forslag til en ny yrkessykdomsliste samt forslag til endringer i folketrygdlovens yrkessykdomsregelverk. Forslagene skal trygge arbeidstakerne i et moderne arbeidsliv.

– Folk skal ha trygghet i hverdagen. Vi tar viktig grep som gir arbeidstakerne nødvendig trygghet for å få erstatning for skader de får på jobb, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Den oppdaterte yrkessykdomslisten som sendes på høring, er basert på Statens Arbeidsmiljøinstitutts (STAMI) faglige oppdatering av yrkessykdomslisten som Yrkessykdomsutvalget foreslo i NOU 2008: 11.

Blant annet vurderer STAMI at psykiske sykdommer som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon etter krigsdeltakelse, kan tas opp på en ny liste.

Videre er det grunnlag for å ta enkelte muskel- og skjelettsykdommer opp på listen, som senebetennelse i skulder, tennisalbue, seneskjedebetennelse i underarm eller håndledd, karpaltunnelsyndrom, slimposebetennelse i albuen og i kneet, slitasjegikt i hofteledd og i kneledd.

– Et godt og rettferdig yrkesskaderegelverk er helt sentralt i arbeidet med å sikre et godt og trygd arbeidsliv, sier Brenna.

Listen skal vurderes jevnlig

Dagens yrkessykdomsliste er i all hovedsak uendret siden 1958.

Det er nødvendig å jevnlig revidere listen over hvilke sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom.  Regjeringen foreslår derfor at det etableres et system for regelmessig revisjon av yrkessykdomslisten.

– Arbeidslivet er i stadig endring. Reglene må reflektere dette. En oppdatert liste over yrkessykdommer, som alltid er basert på den nyeste forskningen, sørger for at arbeidstakere med yrkessykdommer får den erstatningen de har krav på, understreker Brenna.

Noen ganger kan det være sykdommer og eksponeringer som likevel ikke er tatt opp på listen. Regjeringen ber derfor om høringsinstansenes syn på om det bør innføres en «sikkerhetsventil» for å vurdere slike tilfeller.  

Høringsfristen er 31. oktober 2024.

Vil se på arbeidulykkesbegrepet

Regjeringen fortsetter arbeidet med å modernisere yrkesskadeområdet og vil nå gå i gang med neste fase i dette arbeidet. I denne fasen skal det undersøkes om arbeidsulykkebegrepet bør endres.

At det har skjedd en arbeidsulykke er et nødvendig vilkår for å få godkjent en yrkesskade. Med dagens arbeidsulykkebegrep vil enkelte kunne oppleve at man ikke får skaden godkjent som yrkesskade fordi man har et risikofylt arbeid. Det er urimelig dersom normale forhold på arbeidsplassen skal ha avgjørende betydning for om man får ordinære trygdeytelser eller har krav på yrkesskadetrygd og yrkesskadeerstatning.

Et eventuelt endret arbeidsulykkebegrep vil derfor kunne være svært viktig for den enkelte, ikke minst i yrker der arbeidshverdagen er risikofylt. Et endret arbeidsulykkebegrep skal likevel ikke føre til vesentlig økning i samlet volum av erstatningsutbetalinger.