Høring av forslag til en ny yrkessykdomsliste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender som ledd i arbeidet med å forbedre yrkesskaderegelverket på høring forslag til en ny yrkessykdomsliste samt mulige endringer i folketrygdlovens regler om yrkessykdom.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.10.2024

Vår ref.: 24/2401

Sosial- og helsedepartementet har med hjemmel i folketrygdloven § 13-4 første ledd andre punktum fastsatt forskrifter 11. mars 1997 nr. 219 og 220 om sykdommer som skal likestilles med yrkesskade (yrkessykdommer). Yrkessykdomslisten gjelder også for yrkesskadeforsikring.

Forslaget til en ny yrkessykdomsliste bygger på Statens arbeidsmiljøinstitutts (STAMI) faglige oppdatering av Yrkessykdomsutvalgets framlegg til ny yrkessykdomsliste i NOU 2008: 11 Yrkessykdommer. Blant annet vurderer STAMI at psykiske sykdommer som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon etter krigsdeltakelse, kan tas opp på en ny liste. Videre er det grunnlag for å inkludere enkelte muskel- og skjelettsykdommer på listen.

Departementet foreslår videre å etablere et system for regelmessig revisjon av listen. Det er viktig at nye sykdommer kan tas opp på listen i tråd med utviklingen av kunnskapsgrunnlaget på området.

I tillegg bes høringsinstansene komme med sitt syn på om «listesystemet» bør suppleres med en "sikkerhetsventil" i folketrygdloven, slik at også sykdommer som av ulike grunner ikke står på yrkessykdomslisten, kan likestilles med yrkesskade.

Forslaget sendes på bred høring, slik at saken er best mulig opplyst i forbindelse med det videre arbeidet. Høringsinstansene bes vurderer om saken bør sendes til underliggende etater, virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfrist er 21. oktober 2024.

Høringen er åpen og alle kan komme med innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no  

Høringsuttalelser er offentlige etter offentligloven og publiseres på departementets nettside.

 

Med hilsen 

Biørn Bogstad

avdelingsdirektør                                                  Morten Gaarder                                                                                                         fagdirektør 

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Econa

Finanstilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Regjeringsadvokaten

Helsedirektoratet

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Trygderetten

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Befalets fellesorganisasjon

Brannmenn mot kreft

Den norske Advokatforening

Den norske legeforening

Finansforbundet

Finans Norge

Industri Energi

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Kvantumklinikken

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Studentorganisasjon

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Yrkeshygienisk forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Personskadeforbundet LTN

Pensjonistforbundet

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Samfunnsøkonomene

SAFE

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Veteranforbundet Siops

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Yrkesskadeforsikringsforeningen