Enighet i FN om å anerkjenne innsatsen til menneskerettighetsforsvarere

En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere er enstemmig vedtatt i FN.

– Det er viktig at FNs medlemsland i fellesskap anerkjenner den viktige og legitime innsatsen til menneskerettighetsforsvarere verden over, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har hatt en lederrolle i FN for å utvikle rammeverket for menneskerettighetsforsvarere helt siden FN-erklæringen om dette ble vedtatt for over 20 år siden.

Covid-19-pandemien og inngripende smittevernstiltak har forsterket negative utviklingstrekk i mange land. Det har ført til økt press mot menneskerettigheter og maktfordelings- og rettsstatsprinsipper. Dette har også forverret situasjonen for menneskerettighetsforsvarere. Mange menneskerettighetsforsvarere er utsatt for trusler og vold som følge av sitt arbeid.

Resolusjonen som ble vedtatt 18. november anerkjenner menneskerettighetsforsvareres bidrag under pandemien og staters ansvar for å beskytte de som står opp for menneskerettighetene. Dette er ikke minst viktig for de som arbeider for menneskerettighetsspørsmål knyttet til miljø, slik resolusjonen anerkjenner. Resolusjonen bekrefter også at retten til beskyttelse gjelder i det digitale rom, noe som er viktig ettersom behovene for beskyttelse mot digitale trusler, trakassering og digital overvåkning har økt under pandemien.

– Menneskerettighetsforsvarere spiller en vesentlig rolle for å fremme fred, demokrati og bærekraftig utvikling. De er viktige for å sikre at respons på og gjenoppbygging etter pandemien baseres på menneskerettighetene og rettsstatsprinsipper. De har også en sentral rolle i å ivareta bærekraftagendaens premiss om at ingen skal utelates. Jeg er derfor svært glad for at FN nå har vedtatt denne resolusjonen, sier Huitfeldt.

Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere er særlig utsatt for seksuell trakassering og vold. Mange opplever også å bli hetset eller utsatt for svertekampanjer på nett og gjennom sosiale medier. Resolusjonen slår fast at det er behov for å gjennomføre gode og praktiske tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, også i det digitale rom.

Unge mennesker har vært fremtredende i mange sosiale og politiske bevegelser. De utsettes for trusler og diskriminering som følge av sitt engasjement og alder.

– I denne resolusjonen anerkjenner FNs medlemsland at unge er sentrale bidragsytere for å fremme og verne om menneskerettighetene, og understreker staters ansvar for å legge til rette for de unges engasjement.

Fakta

Norge er annethvert år hovedforslagsstiller bak en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere i tredje komité av FNs generalforsamling.

Årets resolusjon har et særlig fokus på covid-19-pandemien og hvordan den har påvirket situasjonen for menneskerettighetsforsvarere.