RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 121-140 av 77505 treff.

 • Barnehagelærarutdanningane skal bli enda betre

  23.09.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Rammeplanen for barnehagelærarutdanninga er lite fleksibel, og uklår på nokre punkt, meiner fagmiljøa. No skal ei ekspertgruppe foreslå endringar. Målet er at framtidas barnehagebarn skal møte barnehagelærarar som er enda betre budde på

 • Møte i dialogforum for skog- og trenæringen

  23.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde onsdag 23. september invitert næringen til møte i Dialogforum for skog- og trenæringen, sammen med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen. Tema for dagens møte var skogvern,

 • Nett-tv

  Nett-TV: Innspillsmøte om FNs miljøforsamling og ny naturavtale

  23.09.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har invitert til innspillsmøte om FNs femte miljøforsamling og arbeidet med en ny naturavtale under konvensjonen om biologisk mangfold. Inspillsmøtet vil strømmes direkte på denne nettsiden.

 • Presseinvitasjon: Møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum

  23.09.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Finansministeren, justisministeren og arbeids- og sosialministeren skal ha et møte med sentrale etater om status i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

 • Bent Høies innlegg på Pårørendekonferansen 2020

  23.09.2020 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt denne talen på Pårørendekonferansen 23. september 2020.

  Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie

 • 27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien

  23.09.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Målene for innovasjonsprosjektene som nå får midler, er å utvikle en kretsløpsøkonomi av restavfallet fra larveproduksjon, forbedre

 • Inviterer kommunane til å teste ut 3D-visualisering av eigen strandsone

  23.09.2020 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er mange ulike nasjonale, regionale og lokale interesser kommunane må ta omsyn til når dei planlegg i strandsona langs sjøen. Nokre kommunar er langt framme i utvikling av kart over eige areal, og har allereie moglegheit til å vise terreng,

 • Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

  23.09.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsministerens tale ved fremleggelsen av ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 23. september 2020.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Styrker innsatsen mot muslimhat

  23.09.2020 Pressemelding Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen la i dag frem en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Planen kommer fordi diskriminering og hets av muslimer er et økende problem i Norge.

 • Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023

  23.09.2020 Plan/strategi Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

 • Ingen nedrustning uten kjernevåpen-statene

  23.09.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I en kronikk og et opprop i Aftenposten 21. september tas det til orde for at Norge bør slutte seg til Forbudstraktaten mot kjernevåpen.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Aftenposten, 23. september

 • Dokument 8:131 S (2019-2020) - Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme

  23.09.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 26. august 2020 vedrørende Dokument 8:131 S (2019-2020) med følgende forslag fra representanten Bjørnar Moxnes: Stortinget ber regjeringen sikre at Oljefondet ledes fra Norge. Stortinget ber Riksrevisjonen gjennomgå regjeringens

 • Forlenget oppdrag for det norske medisinske teamet i Hellas

  22.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Det norske medisinske teamet som reiste til Hellas 14. september for å bistå etter brannen i flyktningleiren Moria på Lesvos, forlenger sitt oppdrag med tre uker, til 26. oktober. Norge bidrar også med materiell som telt, biler, tilhengere og modul

 • Reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør endres

  22.09.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Pandemien har gitt et tregere leiemarked for utleiere. Som et midlertidig tiltak utvides utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør fra seks til tolv måneder.

 • Eiendomsmeglingsutvalget

  22.09.2020 Artikkel Finansdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia,

 • Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsminister til Oslo politidistrikt

  22.09.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Monica Mæland (H) vitjar i morgon, onsdag 23. september, Oslo politidistrikt. Kampen mot vald mot kvinner og barn er jobb nummer éin for Mæland. Under besøket ynskjer ho å vite meir om kriminalitetsutfordringane i hovudstaden, og korleis distriktet

 • Dyrehelselovforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2020
  Celexnr.: 32016R0429 KOM-nr.: KOM(2013)260

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer ("Dyrehelseloven")

 • Samferdselsministeren til Innlandet og Vestland 23.-24. september

  22.09.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal mellom anna på vegopning på E16 Filefjell, signere byvekstavtale med Bergensområdet og delta på folkemøte om E16 Bergen-Voss. Presse er invitert til alle delar av programmet, men må av smittevernomsyn

 • Folkehelseloven

  22.09.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

 • Forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur

  22.09.2020 Forskrift Justis- og beredskapsdepartementet

  Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17. februar 2020 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak kap. 490 post 72

  Se forskriften på lovdata.no