RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 141-160 av 48716 treff.

 • Kommuner som er oppført i registeret

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd. Kolonnen til høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er grunnlaget for registreringen. En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli

 • Sandnes er Noregs mest attraktive by

  20.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sandnes får Attraktiv by-prisen 2022 for eit fenomenalt arbeid med å utvikle sentrum gjennom mange år; gode lokaliseringar i sentrum, ei tydeleg satsing på barn og unge, og eit byrom som kanskje er det mest vellykka offentlege byromet juryen i

 • Universell utforming

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå like muligheter for alle. Ved å legge universell utforming til grunn kan man skape gode liv for alle og et samfunn som alle kan bruke.

 • Vei og bane

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Et sammenhengende og effektivt transportsystem gjør det enkelt både for passasjerer å reise og å transportere varer. Plan- og bygningsloven er det sentrale verktøyet for realisering av veg og baner fra overordnet areal- og transportplanlegging til

 • Klimatilpasning

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Klimaendringer fører med seg blant annet økt risiko for flom, mer styrtregn og økt fare for skred. Arealplanlegging er et viktig verktøy for å forebygge skade fra, og tilpasse samfunnet endringene som klimaendringer medfører. På denne siden finner

 • Klima: reduksjon av utslipp

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Med menneskelige aktiviteter og bruk av arealer og ressurser følger det ofte med utslipp av, men også opptak av, klimagasser. Norske kommuner har mange muligheter til å være med på å redusere de globale klimagassutslippene gjennom sin samfunns- og

 • Barn og unge

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. På denne siden finner du informasjon om hvordan hensyn til barn og unge skal ivaretas i planleggingen.

 • Naturfare

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  God samfunns- og arealplanlegging er avgjørende for å forebygge og redusere risikoen knyttet til naturfarer som snø- og steinskred, kvikkleire- og sørpeskred, flom, flodbølge og stormflo. Denne siden vil blant annet gi deg informasjon om hvordan

 • Samordnet areal- og transportplanlegging

  20.05.2022 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bidrar til effektive og sikre transportløsninger, at det blir bygget tilstrekkelig boliger og at arealer blir forvaltet bærekraftig. God planlegging av kompakte byer og tettsteder reduserer

 • Forsvarsministeren besøkte norske styrker i Litauen

  19.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  19. mai besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram Litauen. - Den norske styrken på om lag 190 personer blir stående i Litauen til august. Norge planlegger å bidra til NATO-styrken også etter august, men på hvilken måte og omfang er ikke besluttet

 • Høyring: Ny mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruksføretak, veksthus og vatningslag

  19.05.2022 Høyring Landbruks- og matdepartementet

  Departementet sender med dette framlegg til ny mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruket.

  Høyringsfrist: 02.06.2022 Status: På høyring

 • Konflikt og matmangel på agendaen i New York

  19.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - En forverring av matsikkerheten globalt kan skape mer ustabilitet. Å sikre at folk har mat på bordet handler først og fremst om å redde liv, men det handler også om å forhindre nye konflikter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

 • Statement on conflict and food security

  19.05.2022 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Statement by the Minister of International Development Anne Beathe Tvinnereim in the open debate of the Security Council on conflict and food security.

  Av: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim New York, 19 May

 • Fordeling av ekstra studieplasser til Politihøgskolen

  19.05.2022 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen (PHS) i 2022 skal fordeles med 80 plasser til PHS i Oslo og 20 plasser fordelt på Stavern og Bodø.

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2022
  Celexnr.: 32021R1431

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1431 av 1. september 2021 om godkjenning av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2022
  Celexnr.: 32021R1425

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1425 av 31. august 2021 om godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2022
  Celexnr.: 32021R1424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1424 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger, og om oppheving av forordning (EU) nr. 998/2010 (

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2022
  Celexnr.: 32021R1414

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til

 • Svar på skriftlig spørsmål om karbonlagring i jord

  19.05.2022 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad (SV) - Karbonlagring i jord.

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.05.2022
  Celexnr.: 32021R1413

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1413 av 27. august 2021 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG-S 15136 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Beldem, en