Høring – Forslag til forskrift om innkvarteringsberedskap

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til forskrift om innkvarteringsberedskap på høring. Forskriften skal bidra til å øke tilgjengeligheten på innkvartering, husly og innlosjering i kriser gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og næringslivet.

Status: På høring

Høringsfrist: 09.08.2024

Vår ref.: 24/2697

Høring – Forslag til forskrift om innkvarteringsberedskap

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender med dette utkast til forskrift om innkvarteringsberedskap på høring (se vedlagt).

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss.

Frist for å sende inn høringssvar er 09.08.2024.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id3035433

Høringsinnspill kan også leveres per e-post til postmottak@nfd.dep.no eller via brev.

 

Med hilsen

 

Knut Løkstad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Thea Amalie Løvøy

førstekonsulent

Alle departementene

Advokatforeningen

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Citybox Hotels

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstolsadministrasjon

Demokratene

Den norske kirke – Kirkerådet

DROF – Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fellesforbundet

Finans Norge

Flyktninghjelpen

Frelsesarmeens barne- og familievern

Fremskrittspartiet

Frich’s

Fylkeskommunene

Hanen

Helsingsforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Hostelling International Norge

Human Rights Service (HRS)

Huseiernes Landsforbund

Høyre

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Islamsk Råd

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mennesker i Limbo

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalt ID-senter

NHO reiseliv

Norad

Norsk Turistutvikling

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske parti

Norlandia Hotel Group

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Reiseliv

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politidirektoratet (POD)

Pensjonistpartiet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Røde Kors

Rødt

Radisson Hotel Group

Redd Barna

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Scandic Hotels

Senterpartiet

Skistar Norge AS

SMB Norge

Sosialistisk Venstreparti

Sivilombudet

Stiftelsen barnas rettigheter

Strawberry

Språkrådet

Statens helsetilsyn

Statsforvalterembetene

Sysselmannen på Svalbard

Tolletaten

Thon Hotels

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UDI)

Venstre

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)