Endringer i tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene

Partene i jordbruksoppgjøret, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten, har i dag hatt møte. Der ble det enighet om å sende en bestilling til Budsjettnemnda for jordbruket om å fullføre beregning av grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene.

Bestillingen fremgår av vedlagte protokoll.

Protokoll fra møte mellom jordbruksavtalepartene fredag 19. april 2024

Jordbruksavtalepartene viser til Stortingets vedtak ved behandlingen av Meld. St. 11 (2023-2024).

Partene ber med dette Budsjettnemnda for jordbruket om å fullføre beregningen av sammenligningsinntekt jordbruk, inkludert avsetning til investeringer fra årsresultatet og normeringsfaktor, i tråd med Stortingets vedtak (jf. tabell 7.1 i Meld. St. 11).

Avsetningen til investeringer i avskrivbar egenkapital beregnes med utgangspunkt i 5 års glidende gjennomsnitt for relevante prisindekser, med grunnlag i bokførte verdier.

Beregningen bes avgitt til partene så raskt som det er praktisk mulig, som et tillegg til Utredning 1B Totalkalkylen for aktive jordbruksbedrifter for beregningsårene 2021-2024.