Oppdatert tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et oppdatert tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger.

Nemnda har levert på bestillingen avtalepartene ga i fellesskap 19. april, som fullfører beregningen av sammenligningsinntekt etter Stortingets vedtak ved behandlingen av Meld. St. 11 (2023-2024). Beregningen viser et gjennomsnittlig inntektsgap på om lag 136.000 kroner i 2024. Nedtrapping av timetallet til 1750 timer per årsverk fra 2025 til 2027, bidrar isolert sett til at gapet øker.

– Det er bra at Budsjettnemnda har levert raskt på bestillingen etter Stortingets behandling av meldinga. Budsjettnemndas materiale og nye tallgrunnlag ligger til grunn for de kommende forhandlinger om en ny jordbruksavtale og for regjeringens mål om opptrapping av jordbrukets inntektsmuligheter, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Her er bestillingen avtalepartene ga Budsjettnemnda:

Protokoll fra møte mellom jordbruksavtalepartene fredag 19. april 2024

Jordbruksavtalepartene viser til Stortingets vedtak ved behandlingen av Meld. St. 11 (2023-2024).

Partene ber med dette Budsjettnemnda for jordbruket om å fullføre beregningen av sammenligningsinntekt jordbruk, inkludert avsetning til investeringer fra årsresultatet og normeringsfaktor, i tråd med Stortingets vedtak (jf. tabell 7.1 i Meld. St. 11).

Avsetningen til investeringer i avskrivbar egenkapital beregnes med utgangspunkt i 5 års glidende gjennomsnitt for relevante prisindekser, med grunnlag i bokførte verdier.

Beregningen bes avgitt til partene så raskt som det er praktisk mulig, som et tillegg til Utredning 1B Totalkalkylen for aktive jordbruksbedrifter for beregningsårene 2021-2024.