Nytt tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret

Budsjettnemnda for jordbruket avga i dag et nytt tallgrunnlag for vårens jordbruksforhandlinger. Nemnda har levert på bestillingen avtalepartene ga i fellesskap den 1. november om å utarbeide en totalkalkyle for aktive jordbruksbedrifter, i tillegg til det tradisjonelle sektorregnskapet.

Årsresultatet, inkl. verdi av bøndenes jordbruksfradrag, øker med vel 93 000 kroner (om lag 23 prosent) fra 2023 til budsjettet for 2024, til tross for fall i kjøtt­inn­tektene i 2024, som følge av overproduksjon. Budsjettet for 2024 viser også at den ekstra­ordinære kostnads­veksten er over toppen. Bøndenes kostnader til gjødsel og fôr budsjetteres å falle i 2024. Inntektene i jordbruket varierer mye, både fra år til år, og mellom bruk.

Det er bra at Budsjettnemnda nå har levert et nytt tallgrunnlag som bestilt. Et omforent tallgrunnlag er avgjørende for forhandlingene, og videre samarbeid om opptrapping av inntektsmulighetene. Det er positivt at tunge kostnadsposter som gjødsel og fôr faller, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Nemnda avsluttet arbeidet før Stortingets behandling av Meld St. 11 (2023-2024) om strategi for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntekts­mulighetene i jordbruket. Nemnda har derfor ikke regnet seg helt fram til sammenligning­sinntekten beskrevet i stortingsmeldingen.

Budsjettnemnda for jordbruket består av representanter fra avtalepartene og andre fag­personer, og har avgitt fire innstillinger: Totalkalkylen for jordbrukssektoren (Utredning 1A), den nye Totalkalkylen for aktive jordbruksbedrifter (Utredning 1B), samt Referansebruks­beregninger og Resultatkontroll. NIBIO er sekretariat for Budsjettnemnda. Jordbruket skal etter planen legge fram sitt krav 25. april, mens statens tilbud skal komme 6. mai. Forhandlingene skal avsluttes innen 16. mai.