RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 161-180 av 81524 treff.

 • Høring - jobbfradrag for unge

  16.06.2021 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om et jobbfradrag for unge. Forslaget innebærer at det innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for unge under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

  Høringsfrist: 28.07.2021 Status: På høring

 • EU-erklæring om Mali

  16.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  16. juni sluttet Norge seg til en EU-erklæring som på det sterkeste fordømmer statskuppet i Mali, som førte til at president Bah N’Daw og statsministeren ble tvunget til å gå av den 26 mai.

 • Svar på skriftlig spørsmål om norske grisefjøs

  16.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) om lister for å finne fram til gårder der situasjonen var kritisk.

 • Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tiltak for å bedre dyrevelferden i norsk svineproduksjon

  16.06.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Prop. 200 S (2020-2021), Innst. 657 S (2020-2021)

 • Utvalg foreslår mer effektive regler for inndragning av kriminelt utbytte

  16.06.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Kriminalitet skal ikke lønne seg, og utbytte fra kriminalitet skal ikke finansiere ny kriminalitet. På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Straffelovrådet sett på hvordan reglene om inndragning av utbytte fra kriminelle handlinger kan

 • Tale ved åpning av VO-linjens chat

  16.06.2021 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Talen ble holdt av statsminister Erna Solberg under en markering 16. juni 2021.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Straffelovrådet: Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling

  16.06.2021 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Tilleggsutredning til NOU 2020: 10 Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling. Utredning fra Straffelovrådet oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2019.

 • Petroleumsprisrådet og normpriser

  16.06.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  For å beregne skattbar inntekt for oljeselskapene fastsetter Petroleumsprisrådet (PPR) normpriser.

 • Northern Lights Summit

  16.06.2021 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Minister of Petroleum and Energy Tina Bru held this speeh at the Northern Ligths Summit in Oslo on 16th of June 2021.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Bilaterale samarbeidsavtaler mellom staten og KS

  16.06.2021 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her ligger en oversikt over bilaterale samarbeidsavtaler som er inngått på enkeltsektorer.

 • Du er henta!

  Rapport om finansiering av private barnehager

  16.06.2021 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Barnehageutbyggingen i Norge har vært en vellykket satsing, og bidratt til bedre oppvekst, mer likestilling, og samfunnsutvikling hvor begge foreldre kan være i arbeid. Vi står nå i en tid hvor behovet for stabil, bærekraftig og forutsigbar

 • Foreslår endringer i finansieringen av private barnehager

  16.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Storberget-utvalget foreslår to finansieringsmodeller for private barnehager. Det skal gi barnehagene mer forutsigbarhet, og bidra til å sikre at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barna til gode.

 • CLP / Vedlegg VI - endring i merknader

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.06.2021
  Celexnr.: 32021R0643

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/643 fastsatt 3. februar 2021 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling, del 1 av vedlegg VI til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og

 • Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 16.06.2021
  Celexnr.: 32020R1273 KOM-nr.: KOM(2020)3508

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1273 av 4. juni 2020 om endring og retting av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og

 • Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

  16.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Det åpnes nå for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK. Dette kan gjøres fra 16. juni. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk

 • Bioøkonomien er sentral i overgangen til sirkulær økonomi

  16.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen lanserer i dag en nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Med strategien vil regjeringen omstille næringslivet og forbruket i alle sektorer på en måte som gir mindre press på ressursene, men samtidig nye muligheter for

 • Utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 16.06.2021
  Celexnr.: 32021R0731 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/731 av 26. januar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til saksbehandlingsregler for sanksjoner som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighetens (

 • Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

  16.06.2021 Planar/strategi Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Utanriksdepartementet

  Ein meir ressurseffektiv og sirkulær økonomi er naudsynt dersom vi skal nå dei klima, miljø- og berekraftsmåla vi har forplikta oss til. Vi bruker naturressursane våre i eit langt større tempo enn det naturen sjølv klarer å produsere.

 • - Noreg skal bli eit foregangsland i sirkulær økonomi

  16.06.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa legg i dag for første gong fram ein heilskapleg strategi for sirkulær økonomi. - Målet er at Noreg skal bli eit foregangsland i grøn, sirkulær økonomi. Det betyr at det vi produserer og forbruker må tære mindre på jorda, naturen og dei

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2021

  16.06.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om at den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke nå er utarbeidet.