RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 101-120 av 82371 treff.

 • Høring Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  15.09.2021 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i de midlertidige lovene om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, integreringsloven og introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av

  Høringsfrist: 24.09.2021 Status: På høring

 • Musikk

  15.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor musikkområdet. Målene for politikken på musikkområdet er å legge til rette for produksjon og formidling av musikk av høy kvalitet, kunstnerisk utvikling og fornyelse og et

 • Diplomatiske forbindelser

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • Ny 3-årig bibliotekvederlagsavtale

  15.09.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har de siste månedene gjennomført forhandlinger sammen med 28 bransjeorganisasjoner og har nå sikret ny bibliotekvederlagsavtale for 2022 - 2024.

 • Om Barentssamarbeidet

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Barentssamarbeidet har siden etableringen i 1993 bidratt til tillitsbygging og konstruktivt samarbeid over grensene i nord om felles muligheter og utfordringer, og er en viktig plattform for samarbeid med Russland på en rekke områder.

 • Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Norge overtok formannskapet i Barentsrådet for to år på ministermøtet i Umeå 3. oktober 2019. Hovedprioriteringene for det norske formannskapet er helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». I

 • Vet - endring sykdomsfri status Kroatia, Portugal, Tyskland, Italia, Danmark og Finland for sykdommene brucellose hos storfe, BTV og IHN

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1008 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1008 av 21. juni 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status for Kroatia og en region i Portugal for infeksjoner med Brucella abortus, B.

 • Økologi - Videreføring av unntak for ikke-økologisk protein og livkylling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0181 KOM-nr.: KOM(2021)181 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske

 • Norske utenriksstasjoner

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Alfabetisk oversikt over norske ambassader og delegasjoner med besøksadresser, telefon, internett- og e-postadresser.

 • Beitestatistikk for sau i utmark

  15.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  NIBIO har laga ei nettside som viser dyretal og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskotsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfattar om lag 75 prosent av all sau sleppt i norsk utmark.

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av ... som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og

 • The Safe Schools Declaration

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  The Safe Schools Declaration was developed through a process led by Argentina and Norway, with the objective of avoiding military use of schools and strengthen protection of children and education in conflict. The declaration was launched at the

 • Økologi - Nytt regelverk - lister over produkter og substanser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1165 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 som godkjenner og etablerer lister over visse produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

 • Plantevernmidler - Pepino-mosaikk-virus, godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0917 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/917 av 7. juni 2021 om godkjenning av de aktive lavrisikostoffene Pepino-mosaikk-virus, EU-stamme, mild isolat Abp1 og Pepino-mosaikk-virus, CH2-stamme, mild isolat Abp2 i samsvar med europaparlaments-

 • Ringebu kommune. Innsigelse til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv

  15.09.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke permanent område for masseuttak i elvedeltaet og forlengelse av eksisterende flomverk i reguleringsplan for flomsikring av Frya elv. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store

 • Plantevernmidler - klopyralid, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1191 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1191 av 19. juli 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet klopyralid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av

 • Beriking - endring i gjennomføringsregler for artikkel 8-prosedyren - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0842 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 hva angår krav til åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurdering av stoffer som er underlagt fellesskapskontroll

 • TFO 2021: Fortsatt stor interesse for norsk sokkel

  15.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021.

 • Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Tittel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1415 Basis rettsaktnr.: 2017/2402

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1415 av 5. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om reguleringstekniske standarder om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt mellom kompetente myndigheter og

 • Forskrift for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet på høring

  14.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet vurderer at det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens forskrift. De foreslåtte endringene er ment å forenkle forvaltningen av ordningen, gjøre forskriften mer tilgjengelig for tilskuddsmottakere og ytterligere