RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 81-100 av 82355 treff.

 • Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021

  15.09.2021 Artikkel regjeringen.no

  Norge overtok formannskapet i Barentsrådet for to år på ministermøtet i Umeå 3. oktober 2019. Hovedprioriteringene for det norske formannskapet er helse, folk-til-folk og kunnskap under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». I

 • Vet - endring sykdomsfri status Kroatia, Portugal, Tyskland, Italia, Danmark og Finland for sykdommene brucellose hos storfe, BTV og IHN

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1008 Basis rettsaktnr.: 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1008 av 21. juni 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status for Kroatia og en region i Portugal for infeksjoner med Brucella abortus, B.

 • Økologi - Videreføring av unntak for ikke-økologisk protein og livkylling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0181 KOM-nr.: KOM(2021)181 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/181 av 15 februar 2021 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske

 • Norske utenriksstasjoner

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Alfabetisk oversikt over norske ambassader og delegasjoner med besøksadresser, telefon, internett- og e-postadresser.

 • Beitestatistikk for sau i utmark

  15.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  NIBIO har laga ei nettside som viser dyretal og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskotsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfattar om lag 75 prosent av all sau sleppt i norsk utmark.

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av ... som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og

 • The Safe Schools Declaration

  15.09.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  The Safe Schools Declaration was developed through a process led by Argentina and Norway, with the objective of avoiding military use of schools and strengthen protection of children and education in conflict. The declaration was launched at the

 • Økologi - Nytt regelverk - lister over produkter og substanser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1165 Basis rettsaktnr.: 834/2007

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 som godkjenner og etablerer lister over visse produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

 • Plantevernmidler - Pepino-mosaikk-virus, godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0917 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/917 av 7. juni 2021 om godkjenning av de aktive lavrisikostoffene Pepino-mosaikk-virus, EU-stamme, mild isolat Abp1 og Pepino-mosaikk-virus, CH2-stamme, mild isolat Abp2 i samsvar med europaparlaments-

 • Ringebu kommune. Innsigelse til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv

  15.09.2021 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke permanent område for masseuttak i elvedeltaet og forlengelse av eksisterende flomverk i reguleringsplan for flomsikring av Frya elv. Departementet har lagt avgjørende vekt på de store

 • Plantevernmidler - klopyralid, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1191 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1191 av 19. juli 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet klopyralid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av

 • Beriking - endring i gjennomføringsregler for artikkel 8-prosedyren - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R0842 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 hva angår krav til åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurdering av stoffer som er underlagt fellesskapskontroll

 • TFO 2021: Fortsatt stor interesse for norsk sokkel

  15.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 31 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2021.

 • Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA Tittel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.09.2021
  Celexnr.: 32021R1415 Basis rettsaktnr.: 2017/2402

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1415 av 5. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 om reguleringstekniske standarder om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt mellom kompetente myndigheter og

 • Forskrift for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet på høring

  14.09.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet vurderer at det er behov for å gjøre enkelte endringer i dagens forskrift. De foreslåtte endringene er ment å forenkle forvaltningen av ordningen, gjøre forskriften mer tilgjengelig for tilskuddsmottakere og ytterligere

 • Høring – Endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

  14.09.2021 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender på høring forslag til revidert forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

  Høringsfrist: 09.11.2021 Status: På høring

 • Sjømatnæringen får bedre tid til å tilpasse seg etter brexit

  14.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Britiske myndigheter har i dag kunngjort at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat. Dette vil gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav

 • Vil styrke det maritime samarbeidet med Storbritannia

  14.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Utfordringer for norske brønnbåtrederier i Storbritannia var tema da næringsminister Iselin Nybø hadde møte med britisk transportminister Robert Courts denne uken.

 • Målbruk i offentleg teneste

  14.09.2021 Artikkel Kulturdepartementet

  Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og

 • Åpning av områder for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel

  14.09.2021 Artikkel Olje- og energidepartementet

  Regjeringen igangsatte en åpningsprosess for mineralvirksomhet på deler av norsk kontinentalsokkel etter havbunnsmineralloven i 2020. På denne siden vil det være en oversikt over relevante dokumenter i saken.