RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 81-100 av 48716 treff.

 • Kina - reiseinformasjon

  24.05.2022 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Kina opprettholder strenge smittebegrensende tiltak mot covid-19, og det er svært få flyvninger inn og ut av landet. Tilreisende må være forberedt på et strengt karanteneregime og minst to uker i karantenehotell ved ankomst. Dersom man får påvist

 • Tildeler 7,1 millionar til kompetansetiltak innan plan, kart og geodata

  24.05.2022 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og distriktsdepartementet har fordelt 7,1 millionar kroner i tilskot til 33 ulike prosjekt og tiltak jamfør Stortingets budsjett av 2022. Midlane skal vere med på å auke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanlegginga etter

 • Minister of Health and Care services opening speech

  23.05.2022 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  President, Director General Excellencies Colleagues. Since this is my first health assembly, I am grateful that we can now meet in person. I only wish we could meet in happier circumstances. The theme of this general debate is more relevant than

  Av: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol The World Health Assembly 2022

 • Utvidet kartlegging før bosetting

  23.05.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen vil utvide kartleggingen av flyktninger fra Ukraina før bosetting til også å gjelde utdanning og yrke.

 • Bred dialog i Brussel

  23.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok i dag på møte i EØS-rådet i Brussel. Europeisk samarbeid, Ukraina og industripartnerskap var blant hovedtemaene.

 • Svar på spørsmål om Israels planer om innstramming av bevegelsesfriheten i Palestina

  23.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) om utenriksministeren vil følge opp med israelske myndigheter Israels plan om fra 22. mai å skjerpe kraftig inn på retten til innreise og bevegelsesfrihet i

 • Mål for justis- og beredskapssektoren

  23.05.2022 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa sitt arbeid med justis, beredskap og innvandring har tydelege mål og klare prioriteringar.

 • Svar på spørsmål om konsekvenser av den nye sikkerhetsavtalen med USA

  23.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) om regjeringen blant annet har vurdert konsekvensene det vil få for Stortingets kontroll og medvirkning i sikkerhetspolitikken at avtalen med USA åpner for

 • Svar på spørsmål om Belarus vs. Hviterussland

  23.05.2022 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om regjeringen vil bidra til å endre den offisielle norske betegnelsen på Hviterussland til Belarus, slik svært mange andre land har gjort.

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Utenriksdepartementet

  23.05.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Utenriksdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter og revisjonsberetninger.

 • Foreslår ny brillestøtteordning for barn

  23.05.2022 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen vil gjelde frem til barnet fyller 18 år.

 • Høring - Forslag til ny ordning for stønad til briller til barn

  23.05.2022 Høring Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Vedlagt følger høringsnotat med forslag til innretning av en ny ordning om stønad til briller til barn, samt forslag om en ny bestemmelse med forskriftshjemmel i folketrygdloven for å etablere hjemmelsgrunnlag for ordningen.

  Høringsfrist: 10.06.2022 Status: På høring

 • Prop. 119 S (2021–2022) - Samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

  23.05.2022 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Med denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til NATO. Det er i Norges sikkerhetspolitiske interesse med en rask godkjenning. Det bes derfor om

 • Ber Stortinget godkjenne Sverige og Finland som nye Nato-medlemmer

  23.05.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen ber i dag om Stortingets samtykke til å godkjenne Finlands og Sveriges Nato-tiltredelser. - Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til en rask og god opptaksprosess, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Prop. 120 S (2021–2022) - Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

  23.05.2022 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

  Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2022-2023, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2022. Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter bevilgninger over kap. 1150 for kalenderårene 2022 og 2023,

 • Ny sjef investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell

  23.05.2022 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Brigader Johan Øyvind Kvalvik ble utnevnt i statsråd i dag til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell.

 • Meir medverknad for brukarar og større valfridom i LAR

  23.05.2022 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Dei nye retningslinene for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengigheit (LAR) opnar for meir individuell tilpassing, auka medverknad for brukarar og fleire legemiddel. Pasienten sine eigne erfaringar skal stå sentralt i val av

 • Nå blir det strengere regler for bruk av elsparkesykler

  23.05.2022 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike

 • Offisielt fra statsråd 23. mai 2022

  23.05.2022 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble det lagt fram en proposisjon om samtykke til godkjenning av Finlands og Sveriges tiltredelse til Nato-traktaten av 1949. Det ble også lagt fram en proposisjon om jordbruksoppgjøret 2022.

 • Verdensbanken: Climate change specialist

  23.05.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  Hvert år finansierer Norge et antall stillinger i Verdensbanken, såkalte sekonderinger. Denne ordningen er reservert for nordmenn. Sekonderte til Verdensbanken vil få en to-års kontrakt, og inngå som en del av staben i den avdelingen stillingen