RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 61-80 av 81515 treff.

 • Om innreise til Norge

  11.06.2021 Artikkel regjeringen.no, Justis- og beredskapsdepartementet

  Hovedregelen er at kun utlendinger som er bosatt i Norge kan reise inn. Norske borgere har alltid rett til innreise. For å begrense importsmitte, skal vi ha strenge innreiserestriksjoner inntil videre.

 • Dyp bekymring for situasjonen i Colombia

  11.06.2021 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Norge er dypt bekymret for den voldelige utviklingen og ytterligere tap av menneskeliv i Colombia. Jeg har fordømt den overdrevne voldsbruken, og volden og vandalismen må ta slutt.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide innlegg i VG, 11. juni

 • Fastsettelse av endelig manøvreringsreglement i Dokkavassdraget

  11.06.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Oppland Energi AS har i dag fått endret manøvreringsreglement for reguleringen av Dokkavassdraget i Nordre Land, Søndre Land og Gausdal kommuner. Reglementet setter rammene for kraftverkenes bruk av vannføringen i vassdraget. Formålet med endringen

 • Godkjenner overføring av eierskapet til Røldal-Suldal-anleggene

  11.06.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Det er i dag gitt nødvendige tillatelser for etableringen av Lyse Kraft DA, herunder overføring av Hydros eierskap til Røldal-Suldal-anleggene til Lyse Kraft DA.

 • Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger og Transport 11.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2014/90

  (Utkast) Delegert kommisjonsdirektiv (EU) .../... av 30. april 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU om skipsutstyr med hensyn til gjeldende standard for laboratorier som brukes av samsvarsvurderingsorganer

 • Forslag til kommunikasjonsvernforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 11.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2017)10

  Forslag til forordning frå det europeiske parlament og rådet om respekt for privatliv og beskyttelse av persondata i elektronisk kommunikasjon

 • Styret i Eksfin på plass

  11.06.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Morten Støver skal lede styret i Eksportfinansiering Norge, som etableres 1. juli. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet også utnevnt de seks andre styremedlemmene.

 • Oversikt over nasjonale tiltak

  11.06.2021 Artikkel regjeringen.no

  Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet.  Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

 • Innreise og karantenefritak: Dette er reglene som gjelder ved innreise til Norge

  11.06.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat. Alle andre som kommer til Norge må i utgangspunktet fortsatt i

 • Digital Europe Programme (DIGITAL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 11.06.2021
  Celexnr.: 32021R0694 KOM-nr.: KOM(2018)434

  Europaparlaments og rådsforordning 2021/694 av 29. april 2021 om programmet for et digitalt Europa og om opphevelse av beslutning (EU) 2015/2240

 • Diplomatiske forbindelser

  11.06.2021 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • EØS-komiteens beslutninger i 2021

  11.06.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2021 (per 11. juni).

 • 10 universiteter og høyskoler får penger til å oppgradere bygg

  11.06.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen fordeler 119,1 millioner kroner til oppgradering av universiteter og høyskoler. Dette kommer på toppen av 752 millioner som har blitt fordelt tidligere gjennom ordningen for oppgradering av bygg. Målet er mer moderne undervisnings- og

 • Høyring av forskrifter om tilskotsordninger retta mot trus- og livssynssektoren

  11.06.2021 Høring Barne- og familiedepartementet

  Endringar i det statlege økonomiregelverket krev at retningsliner for tilskotsordningar retta mot private tilskuddsmottakarar, blir gitt som forskrifter.

  Høringsfrist: 17.09.2021 Status: På høring

 • Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

  11.06.2021 Retningslinjer Klima- og miljødepartementet

  Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering og planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger helsekonsekvenser av støy, samt ivaretar og utvikler gode lydmiljøer og stille

 • Regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd

  11.06.2021 Artikkel regjeringen.no

  Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd. Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene (lokalt, regionalt, nasjonalt) i et område som gjelder. Det betyr for

 • Åpne data direktivet - erstatter direktiv 20013/98 og endringsdirektiv 2013/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  Celexnr.: 32019L1024 KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor - Omarbeidelse

 • Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act - DSA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)825

  Forslag til Europaparlaments og rådsforordning om et indre marked for digitale tjenester (rettsakt om digitale tjenester) og om endring av direktiv 2000/31/EF

 • Midlertidig forordning om behandling av personopplysninger og andre data for å bekjempe seksuelt misbruk av barn

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)568

  Forslag til Europaparlaments og Rådsforordning om et midlertidig unntak fra visse bestemmelser i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/58/EF for så vidt angår tilbydere av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenesters anvendelse av

 • Rotevatn får pådrivarrolle i klimaforhandlingane

  10.06.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er, saman med Singapore sin miljøminister Grace Fu, bedt om å få framdrift i forhandlingane om reglar for samarbeid under Parisavtalen før toppmøtet i Glasgow til hausten.