Tyrkia - reiseinformasjon

For informasjon om koronavirus, se punktet Helse. Risikoen for terrorangrep er til stede, og disse kan være rettet mot vestlige turister. Det sørøstlige Tyrkia preges av uforutsigbarhet og spenninger. Etter at Tyrkia innledet en militær operasjon nordøst i Syria høsten 2019, er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria ytterligere uforutsigbar.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Tyrkia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. 

 

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser og krav til visum kan endre seg på kort varsel. Det er den enkelte reisendes ansvar å holde seg oppdatert om dette, samt påse at pass er gyldig for innreise. Se også informasjon under Helse.

F.o.m. 15. mars vil det være obligatorisk å registrere seg før ankomst til Tyrkia for alle som ikke er tyrkiske borgere eller som ikke har gyldig oppholdstillatelse. Registreringen må skje tidligst 72 timer i forveien. Man risikerer å ikke få komme inn i landet hvis man ikke har fylt ut registreringsskjemaet. Transittpassasjerer er unntatt kravet om registrering. Se innreiseskjemaet Form for Entry to Turkey.

Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til de som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Disse tiltakene er fortsatt gyldige, og grensekontrollen ble innskjerpet. Det kan være nok å være tilknyttet en arbeidsgiver eller ha kontakt med personer som mistenkes for kontakt eller en relasjon til det tyrkiske myndigheter definerer som terrororganisasjoner.

Inntil nå har personer risikert ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. En uttalelse eller et innlegg på sosiale medier som bryter med tyrkisk lov eller oppfattes som støtte til en terrororganisasjon kan i ytterste tilfelle medføre konsekvenser ved innreise/opphold i Tyrkia, selv om uttalelsene ligger tilbake i tid. 

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Personer uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.

Visumfrihet: Tyrkia innførte visumfrihet for norske borgere f.o.m. 2. mars 2020 (turistvisum). 

Pass må være gyldig minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.

Risikoen for terrorangrep i Tyrkia er fortsatt tilstede, men har avtatt betydelig de siste årene. Isil antas å ha en viss tilstedeværelse, men nokså begrenset kapasitet til å utføre angrep mot  turister. Konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK pågår imidlertid fremdeles, og det gjennomføres fortsatt anti-terroroperasjoner i sør-østlige provinser. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i dette området, inkludert i grensetraktene mot Syria og Irak. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria.

Som følge av tyrkiske militære operasjoner nord-øst i Syria de siste årene er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria ytterligere uforutsigbar.

Ved terrorangrep eller større sikkerhetshendelse er det en mulighet for at informasjon aktivt begrenses. Dette kan gi seg utslag i at internettsider lastes tregere, telefonlinjer blir ustabile og kommunikasjon på sosiale medier vanskeliggjøres.

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Lokale medier kan også formidle nyttig informasjon og råd.  Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia.  Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Pass er eneste gyldige identifikasjon for norske borgere uten opphold i Tyrkia.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende utvise ekstra aktsomhet. Vær oppmerksom på at bilister i liten grad overholder vikeplikt for fotgjengere. Fotgjengere bør derfor være særlig oppmerksomme og ytterst forsiktige når de vil krysse gaten, også i fotgjengerfelt. Som sjåfør bør man være oppmerksom på at vikeplikt fra høyre også gjelder inne i rundkjøring i motsetning til norske trafikkregler. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid. Seksuelle overgrep rapporteres tidvis i turistområdene ved kysten.

Koronavirus (covid-19): Alle reisende til Tyrkia fra Norge må vise til negativ covid-19 PCR-test utført 72 timer i forkant av innreise til Tyrkia, eller en hurtig antigen test utført 48 timer i forkant, hvis de ikke er fullvaksinerte. Man er regnet som fullvaksinert 14 dager etter den andre dosen. Man må kunne dokumentere dette med utskrift fra norske helsemyndigheter, som koronapasset inne på www.helsenorge.no. Dette må skrives ut på papir.

Reisende til Tyrkia må også registrere seg på følgende nettside: Sağlık Bakanlığı - Yurda Giriş Kontrolü (Form for Entry to Turkey) tidligst 72 timer før innreise. Barn under seks år og reisende i transitt er unntatt disse kravene.

Reisende som ikke har negativ PCR-test vil måtte gjennomføre syv dagers karantene ved den adressen de oppgir ved innreise (hotell eller egen bolig). De som ikke oppgir adresse, må gjennomføre syv-dagers karantene på et sted bestemt av det tyrkiske helsedepartementet.

På dag syv av karantenen vil reisende bli testet for covid-19. Karantenen blir deretter opphevet ved negativ testresultat. I tilfelle positivt resultat vil vedkommende måtte forholde seg til gjeldende covid-19-regelverk fastsatt av det tyrkiske helsedepartementet.

Dersom du i løpet av de siste ti dagene har besøkt enten Brasil, India eller Sør-Afrika, må du i obligatorisk 14-dagers karantene i regi av tyrkiske myndigheter. Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på smittesituasjonen i Tyrkia. Daglige oppdateringer finnes på myndighetenes informasjonsside Covid-19 Information page.

Covid-19-retningslinjer finnes på informasjonssiden Coronavirus 14 rules. For rådgivning ved mistanke om smitte kan man ringe 184 fra tyrkisk telefon, for øyeblikkelig hjelp ring 112.

Informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter finnes på Folkehelseinstituttets nettsider og HelseNorge.no. Se også UDs svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det kreves ingen vaksinasjonsattester for generelle vaksiner for reisende fra Europa. Det er imidlertid fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen gis over tid, og kan måtte fullføres etter retur til Norge.

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot cefalitt fra skogflått.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia ansees å være godt utbygget, og Tyrkia markedsfører seg selv som et land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak. Samtidig kan helsevesenet være overbelastet i forbindelse med koronapandemien, og tilbudet følgelig redusert i perioder.

Kriminalitetsnivået mht. ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU, og det bør utvises alminnelig varsomhet under besøk i Tyrkia. Besøkende bør være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Det anbefales  å medbringe kopi av pass til enhver tid.

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er gjennomgående lav. Med krigen i Syria, hvor det har forekommet kidnappinger og forsøk på kidnappinger, gjør imidlertid risikoen for slike kriminelle handlinger i grensestrøkene mellom Tyrkia og Syria seg gjeldende til en viss grad.

Honorære konsulater. Norge har ambassade i Ankara samt honorære konsulater i Istanbul, Antalya, Alanya og Iskenderun, og disse kan kontaktes ved behov for bistand. Det samme gjelder UDs operative senter

Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. Det siste halvåret har det vært flere skjelv bl.a. i nærheten av Manisa nord for Izmir. Elazig og Malatya øst i Tyrkia ble i januar 2020 rammet av et skjelv som målte 6,7 på Richters skala og førte til tap av 45 menneskeliv, over 1600 skadde og store skader på bygninger. Et større skjelv rammet også Van, nær grensen til Iran i februar 2020.

De mest jordskjelvutsatte områdene er i sørøst, et område ned mot Middelhavet og et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og videre ned langs Egeerhavet. Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt, og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul ligger i en utsatt sone.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter. På grunn av uforutsigbarhet omkring omfanget av et eventuelt jordskjelv, kan møtepunkt ikke forhåndsdefineres hverken fra ambassadens eller tyrkiske myndigheters side. Følg lokale anvisninger.

Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred.

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Merk at det bl.a. er straffbart å ikke vise respekt for grunnleggeren av Republikken Tyrkia, Mustafa Kemal Atatürk, og presidentembetet, og at tyrkisk lov har bestemmelser som kan rammer ytringer som ikke ville være straffbare i Norge.

Reisende som blir utsatt for mindre uhell  får tidvis også god hjelp fra guider og hotellpersonale med erfaring i å håndtere uforutsette situasjoner.

Man kan betale med kort i de største byene og på turiststedene, men det kan være vanskeligere i mindre byer eller på landsbygda. Da burde man huske på å ha litt kontanter. Taxi tar kun kontanter

Google maps: Kart over Norges ambassade i Ankara

Telefon: +903124084800

E-post amb. emb.ankara@mfa.no

E-post konsulært consular.ankara@mfa.no

UD OPS telefon +47 23 95 00 00

UD OPS epost: UDops@mfa.no

 

Tyrkia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyrkia.