Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tyrkia - reiseinformasjon

Risikoen for terrorangrep er til stede, og disse kan være rettet mot vestlige turister. Det sørøstlige Tyrkia preges av uforutsigbarhet og spenninger. Etter at Tyrkia innledet en militær operasjon nordøst i Syria den 9. oktober, er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria ytterligere uforutsigbar.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 14.06.2019 - FORTSATT GYLDIG

Tyrkia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. 

 

 

Sikkerhet

Risikoen for terrorangrep er fortsatt tilstede, og disse kan være rettet mot vestlige turister. Isil antas å ha økt sin tilstedeværelse og vil kunne ha kapasitet og vilje til å utføre angrep. Områder der turister ferdes vil kunne være særlig utsatt. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst.

Etter at Tyrkia innledet en militær operasjon nordøst i Syria den 9. oktober 2019, er sikkerhetssituasjonen langs grensen til Syria ytterligere uforutsigbar.

Situasjonen i Tyrkias sørøstlige provinser er fortsatt ustabil og uforutsigbar, og knyttet til den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK. Kamphandlingene har medført store ødeleggelser, og det gjennomføres fortsatt anti-terroroperasjoner i området. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i dette området.

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Reiserådet for Tyrkia (se over) er særlig knyttet til konfliktene i Syria. Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

De fleste steder i Tyrkia går imidlertid livet sin vante gang uten større synlige endringer utover en til tider økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell. Myndighetene har siden kuppforsøket 15. juli 2016 gjennomført flere store anti-terroroperasjoner som har bidratt til at det siden nyttår 2017 ikke har vært terrorangrep i de mest populære turistområdene eller de største byene.

Unntakstilstanden som ble innført i etterkant av kuppforsøket 15. juli 2016 ble opphevet natt til 19. juli 2018. I etterkant er det imidlertid vedtatt flere forslag til endringer i lovverket som i stor grad innebærer videreføring av en rekke tiltak som ble iverksatt under unntakstilstanden. Dette gjelder særlig endringer i anti-terrorloven og straffeloven. Det har de siste to årene blitt gjennomført store utrenskninger innen både offentlige og private strukturer, og både tyrkere og utenlandske borgere har blitt ilagt utreiseforbud.

Det er identifikasjonsplikt i hele Tyrkia.  Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Videre oppfordres norske borgere til å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale medier, samt følge anvisninger fra tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter fører streng kontroll med besøkende til alle områder i Tyrkia. Det betyr at enhver, også utenlandske borgere, kan oppleve å bli nektet innreise til et område.

Terrortrusselen: Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier.

Terrorangrep i Tyrkia har blitt gjennomført av både nasjonale og internasjonale terrorgrupper. Hovedsakelig har disse angrepene vært rettet mot tyrkisk politi, militære og sikkerhetsstyrker, samt mot politiske mål. Det alvorligste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie, med over 100 drepte sivile, fant sted i Ankara 10. oktober 2015. Det siste store angrepet fant sted i Istanbul natt til 1. januar 2017.

Kriminalitet: Kriminalitetsnivået mht ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU. I turistområdene ved kysten har besøkende kvinner vært utsatt for seksuelle overgrep. Det bør utvises alminnelig forsiktighet under besøk i Tyrkia, og besøkende bør ta vanlige forholdsregler for ikke å bli utsatt for kriminelle handlinger. Besøkende bør også være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Ambassaden råder også nordmenn til å medbringe kopi av pass til enhver tid.

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er generelt lav. Med krigen i Syria, hvor det har forekommet flere kidnappinger og forsøk på kidnappinger, øker imidlertid også risikoen for slike kriminelle handlinger i grensestrøkene mellom Tyrkia og Syria. Videre kan også Isils tilstedeværelse i Tyrkia medføre økt risiko for denne type kriminalitet.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende som kjører bil utvise ekstra aktsomhet. Vær oppmerksom på at bilister i liten grad overholder vikeplikt for fotgjengere. Fotgjengere bør derfor være særlig oppmerksomme og ytterst forsiktige når de vil krysse gaten, også i fotgjengerfelt. Som sjåfør bør man være oppmerksom på at vikeplikt fra høyre også gjelder inne i rundkjøring i motsetning til norske trafikkregler. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid og unngå for høyt inntak av alkohol. I turistområdene ved kysten forekommer det seksuelle overgrep.

Naturkatastrofer: Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. Det siste store jordskjelvet i Tyrkia skjedde nær Van, øst i Tyrkia, i 2011. Skjelvet målte 7,2 på Richters skala og førte til store skader og tap av 600 menneskeliv. Stadig finner det sted små rystelser, men stort sett uten skader. Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred. Infrastrukturen, spesielt i byene, er sårbar for slike hendelser.

De mest jordskjelvutsatte områdene er i sørøst, et område ned mot Middelhavet og et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og videre ned langs Egeerhavet. Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt, og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul med sine rundt 15 millioner innbyggere ligger i en utsatt sone.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter. På grunn av uforutsigbarhet omkring omfanget av et eventuelt jordskjelv, kan møtepunkt ikke forhåndsdefineres hverken fra ambassadens eller tyrkiske myndigheters side. Følg lokale anvisninger.

Reiseregistrering: Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere sin reise til Tyrkia via reiseregistrering.no.

Det er nyttig for både deg og for ambassaden at du gjennomfører registrering. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. Opplysningene blir behandlet etter kravene i personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon, vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på reiseregistrering.no. Det gjøres på den raskeste og mest hensiktsmessige måten med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. I tillegg anbefaler vi alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter .

Reiseforsikring: Tyrkia er ikke medlem av EØS, og det europeiske helsetrygdkortet gjelder derfor ikke i Tyrkia. Tyrkisk helsevesen er godt utbygget, og besøkende oppfordres til å tegne reiseforsikring.

Nødnummer: Politi 155, ambulanse/sykehus 112, helsespørsmål 184, brann 110, trafikk 154.

Nødsituasjon:  Det vil være situasjonsavhengig om ambassaden kan være behjelpelig overfor norske borgere og hvor raskt dette eventuelt kan skje. Det vil også være situasjonsavhengig hvor lett det vil være å kontakte ambassaden i Ankara. UD har et døgnbemannet operativt senter som bl.a. kan bistå med kontakt til pårørende. Det anbefales å ta direkte kontakt med pårørende i Norge dersom du skulle befinne deg i et området som har vært utsatt for en hendelse. Bruk av sosiale medier kan være en god måte å få raskt formidlet egen situasjon til slekt og venner.

Den norske ambassaden i Ankara: +90 312 408 48 00. For krisetilfeller utenfor ambassadens åpningstider, bruk samme telefonnummer og du vil automatisk bli satt over til UDs operative senter, som er åpent 24/7. Oppdatert informasjon vil bli publisert på ambassadens hjemmeside.    


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Disse tiltakene er fortsatt gyldige. Grensekontrollen ble innskjerpet. Det kan være nok å være tilknyttet en arbeidsgiver eller ha kontakt med personer som mistenkes for kontakt eller en relasjon til det tyrkiske myndigheter definerer som terrororganisasjoner. Inntil nå har personer risikert ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. En uttalelse eller et innlegg på sosiale medier som bryter med tyrkisk lov eller oppfattes som støtte til en terrororganisasjon, kan i ytterste tilfelle medføre konsekvenser ved innreise/opphold i Tyrkia selv om uttalelsene ligger tilbake i tid. 

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Alle norske borgere må ha søkt om visum før innreise til Tyrkia. Personer uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.

Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum før innreise til Tyrkia:

1) Visum via elektronisk søknadsportal.  
Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visum. Skal man reise med nødpass og søke om e-visum, må man velge «Ordinary» som kategori for pass.

Tyrkias utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.

Skulle du ha ytterligere spørsmål vedrørende e-visum, kan du besøke denne nettsiden.

2) Søke visum hos den tyrkiske ambassaden i Oslo.
Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen, må du søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre, og du bør søke i god tid før planlagt avreise.

Kravet til gyldighet av pass er minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.

For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, den tyrkiske konsulatseksjonens call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

Kontaktinformasjon - 
Tyrkisk Ambassade 
Halvdan Svartes gate 5,
N-0244 Oslo
Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60 
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63 
E-post: [email protected]
Hjemmeside.
Konsulatseksjonens call center +90 312 292 29 29
Visuminformasjon til Tyrkia.


Helse

Det kreves ingen vaksinasjonsattest for reisende fra Europa, og Tyrkia har generelt et svært godt helse- og sykehustilbud.

Det er imidlertid fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen må fullføres etter retur til Norge.

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot skogflåttencefalitt. Sørøst-Tyrkia er klassifisert som malaria-område.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia, både offentlig og privat, er meget bra og godt utbygget. Tyrkia markedsfører seg selv som et land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak.


Praktisk informasjon

Det er 220 volts strøm, og det benyttes samme type stikkontakt som i Norge. Av ulike årsaker kan strømmen forsvinne helt vilkårlig, også i de store byene. Stort sett er dette likevel kun for korte perioder.

Teletjenester virker stort sett tilfredsstillende, men det kan til tider være begrenset kapasitet. Å ringe på mobiltelefon fra Tyrkia til utlandet, og særlig på ikke-tyrkisk abonnement, er dyrt. Tyrkia er ikke medlem av EU/EØS og er derfor ikke en del av ordningen om fri mobilbruk. Telefonregningen kan derfor fort bli dyr om man ikke tar visse forholdsregler.

For å ringe til Tyrkia brukes retningsnummer +90.

Bruk av kredittkort i de største byene og ved de fleste turiststedene er godt tilrettelagt, litt avhengig av hvilket sted man handler. Visa, Eurocard, Diners Club, Mastercard og American Express aksepteres av de fleste som tar kredittkort. I mindre byer og på landsbygda bør man basere seg på kontanter. Uttak fra minibank med norske bankkort fungerer stort sett meget greit. Drosjer tar kun kontanter.

I de store varemagasinene er åpningstiden normalt mellom 10:00 og 22:00. Generelt holder forretninger lengre åpent enn i Norge. Åpningstider i banker er normalt mellom 08:30-12:30 og 13:00-16:30. Offentlige kontorer har samme åpningstider.

I Tyrkia benyttes tyrkiske lira (TRY eller TL). Det går hundre kuruş (øre) på én tyrkisk lira. De vanligste sedlene er 5-10-20-50-100 lira. 200-sedlene er mindre utbredt, og det kan være et problem å få vekslet disse i mindre forretninger og drosjer.

Tyrkia ligger én time foran Norge ved norsk sommertid og to timer foran Norge ved norsk vintertid. Tyrkia er i tidssonen UTC+3 året rundt.

Tyrkia har både faste og bevegelige helligdager: 1. januar - nyttårsdag, 23. april - nasjonal suverenitetsdag og barnas dag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 19. mai - til minne om Atatürk, ungdoms- og sportsdag, 15. juli – dagen for demokrati og nasjonalt samhold (etablert året etter kuppforsøket i 2016), 30. august - seiersdagen og 29. oktober - republikkens dag. I tillegg kommer de bevegelige helligdagene knyttet til de religiøse høytidene som for 2019 var 4. – 6. juni - Ramazan Bayramı (bevegelige helligdager som markerer enden på fastemåneden Ramadan) vil være 12.- 14. august - Kurban Bayramı/Eid al-Adha.

Det kan være både nyttig og hyggelig å sette seg inn i lokale skikker, språk, lover og regler før avreise.

Når bagasjen pakkes, er det viktig ikke å glemme å ta med seg sunt vett, alminnelig høflighet og - ikke minst - de mest grunnleggende hemninger. Dette gjelder for Tyrkia som for ethvert annet land. Tyrkere setter stor pris på at feriegjester viser interesse og respekt for landet og kulturen.

Tyrkerne flest er høflige, vennlige, gjestfrie og service-innstilte. De viser i større grad enn det er vanlig i dagens Norge en ærbødighet overfor naturlige autoriteter/overordnede, slik som foreldre, eldre mennesker, lærere m.m. Man tiltaler disse i høflighetsform, og det er vanlig at unge viker plass for eldre på offentlige transportmidler og lignende.

I dagens Tyrkia er det store forskjeller på klestradisjoner. Det moderne og det tradisjonelle går side om side. For kvinner er det nå mer akseptert enn før å bruke tradisjonelt skaut og frakk i det offentlige liv/rom. Vanlig norsk kleskode er helt akseptabel. Bikinitopp på spasertur i byen anbefales likevel ikke. Ved besøk i moské skal skoene alltid tas av, og besøkende skal gå i lange benklær. Kvinner må dekke til skuldre, armer og hode, og ha kjole/skjørt som rekker nedenfor knærne. Sjal er meget anvendelig.

I hvilken grad tyrkere behersker engelsk, avhenger mye av hvor i landet man befinner seg. Ved de typiske turiststedene er engelsk, tysk og fransk svært godt utbredt. Fremmedspråk er ellers ikke veldig utbredt i resten av landet, og det kan derfor være noe vanskelig å kommunisere om man ikke behersker tyrkisk. Lommeparlør og bruk av smart-telefon er nyttig. Adresser og eventuelt kart kan tas med og vises til sjåføren.

Reisende til Tyrkia er, som til ethvert annet land, underlagt lokal lovgiving, herunder strafferett. Dersom noen i Tyrkia foretar handlinger som er straffbare etter tyrkisk rett, er det således tyrkiske bestemmelser som gjelder. Tyrkia har en noe annen rettstradisjon enn eksempelvis Norge, noe som fører til at det som er straffbart her kan avvike noe fra hvordan det er andre steder. Skjending av nasjonale symboler som flagg kan for eksempel oppfattes som barnestrek i Norge – i Tyrkia er det straffbart.  Besøkende bør derfor i sin opptreden vise alminnelig høflighet og folkevett - unngå provokativ opptreden, og rette seg etter anvisninger fra politi og øvrige ansvarlige myndigheter.

Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, iverksatte tyrkiske myndigheter strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Grensekontrollen ble innskjerpet. Inntil nå har personer risikert ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. En uttalelse eller et innlegg på sosiale medier som bryter med tyrkisk lov eller oppfattes som støtte til en terrororganisasjon, kan i ytterste tilfelle medføre konsekvenser ved innreise/opphold i Tyrkia selv om uttalelsene ligger tilbake i tid.

Vær oppmerksom på at det vil være begrensninger i norske myndigheters mulighet til å yte konsulær bistand til borgere som av tyrkiske myndigheter ansees å være tyrkiske statsborgere.

Man bør alltid ha på seg identifikasjonspapirer. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass.

Med mange tilreisende fra Norge til Tyrkia hvert år er det nesten ikke til å unngå at noen kan havne i uforutsette og ubehagelige situasjoner. Reiseselskapene som bringer norske turister til Tyrkia er opptatt av å medvirke til at slike situasjoner løses så raskt og så riktig som mulig. 

Norske reisende som begår eller kommer ut for kriminelle handlinger, vil kunne trekke på guider og hotellpersonale som ofte har erfaring med å håndtere uforutsette situasjoner. Også tyrkisk politi – særlig i turiststrøkene – er bedre skolert enn tidligere i å bistå utlendinger. 

I Istanbul, Izmir, Antalya, Alanya og Iskenderun finnes det norske honorære konsulater som vil kunne bistå i påkommende tilfeller.  Ambassaden ligger i hovedstaden Ankara og er til enhver tid tilgjengelig om det skulle være behov for det. Det samme gjelder UDs operative senter.  

Til toppen