Tyrkia - reiseinformasjon

Tyrkia har de siste årene vært rammet av flere alvorlige terrorangrep. Det er fortsatt unntakstilstand og skjerpet grensekontroll. Den væpnede konflikten i det sørøstlige Tyrkia pågår fortsatt. Det er identifikasjonsplikt for alle som oppholder seg i Tyrkia.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 29.09.2017 - FORTSATT GYLDIG

Tyrkia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria som ikke er strengt nødvendig.

Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst. I tillegg oppfordres det til å utvise aktsomhet, samt unngå store folkemengder, i de større byene inkludert Ankara og Istanbul.

For utfyllende informasjon om sikkerhet i Tyrkia vises det til artikkelen om sikkerhet under reiseinformasjon.

Norske borgere som oppholder seg i eller som planlegger å reise til disse områdene oppfordres til å ta kontakt med ambassaden i Ankara for oppdatert informasjon, samt registrere sin reise via www.reiseregistrering.no.

Sikkerhet

Med ujevne mellomrom oppstår trusler fra aktører og organisasjoner med ulike agendaer overfor den tyrkiske stat. I de siste årene har en også sett trusler mot turistområder og andre byer enn Ankara og Istanbul. Demonstrasjoner og politiske markeringer har ved flere tidligere anledninger blitt voldelige. Statlige bygg og institusjoner (inkludert politi og militære) har mottatt trusler om angrep og vært mål for terroraksjoner. Norske besøkende oppfordres til å holde avstand til slike arrangementer og bygninger samt å følge de råd og anvisninger som norske og tyrkiske myndigheter gir.

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Reiserådet for Tyrkia (se over) er særlig knyttet til konfliktene i Syria og Irak samt den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK i Tyrkias sørøstlige provinser. Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Tyrkia ble 15. juli 2016 rammet av et kuppforsøk og har også vært utsatt for flere alvorlige terrorangrep. Terrorangrepene har vært utført av personer tilknyttet ISIL samt grupperinger med relasjoner til PKK. Myndighetene skjerpet sikkerhetstiltakene etter disse angrepene og gjennomførte i tillegg flere store anti-terroroperasjoner. Til tross for dette går livet i store deler av landet sin vante gang uten større synlige endringer. Selv om det i store deler av landet er relativt få synlige tegn på økt terrorfare, merker man økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell i byer som Istanbul og Ankara.

I tillegg har kamphandlingene i sørøst medført store ødeleggelser og ført til en meget uforutsigbar og ustabil sikkerhetssituasjon for de som måtte oppholde seg der.

Det er fortsatt unntakstilstand i landet etter kuppforsøket 15. juli 2016. Unntakstilstanden gir økte fullmakter til landets guvernører over militære og politi. Myndighetene har også mulighet til å innføre portforbud på kort varsel. Det er gjennomført store utrenskninger innen både offentlige og private strukturer. Både tyrkere og utenlandske borgere har opplevd utreiseforbud. Unntakstilstanden medfører identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Det betyr at man alltid må sørge for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Videre oppfordrer vi norske borgere til å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale medier, samt følge anvisninger fra tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter har styrket kontrollen med besøkende til de sørøstlige områdene i Tyrkia. Også utenlandske borgere som reiser til eller er i disse konfliktområdene kan bli kontrollert av politiet og sikkerhetsstyrker.

Terrortrusselen: Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier.

Terrorangrep i Tyrkia har blitt gjennomført av både nasjonale og internasjonale terrorgrupper. Hovedsakelig har disse angrepene vært rettet mot tyrkisk politi, militære og sikkerhetsstyrker, samt mot politiske mål. Slike terrorangrep har også blitt gjennomført i Istanbul og Ankara. Det alvorligste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie, med over 100 drepte sivile, fant sted i Ankara 10. oktober 2015. Angrepet i Istanbul natt til 1. januar 2017 viser at også sivile kan være terrormål.

Kriminalitet: Kriminalitetsnivået mht ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU. I turistområdene ved kysten har besøkende kvinner vært utsatt for seksuelle overgrep (se mer nedenfor under «kvinners sikkerhet»). Det bør utvises alminnelig forsiktighet under besøk i Tyrkia, og besøkende må ta vanlige forholdsregler for ikke å bli utsatt for kriminelle handlinger. Besøkende bør også være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.

Det oppfordres spesielt til å ta godt vare på passet og oppbevare dette på et sikkert sted når man ikke har det på seg. Ambassaden råder også nordmenn til å medbringe kopi av pass til enhver tid..

Kidnapping og bortføringer: Risikoen for å bli kidnappet i Tyrkia er generelt lav. Med krigen i Syria, hvor det har forekommet flere kidnappinger og forsøk på kidnappinger, øker imidlertid også risikoen for slike kriminelle handlinger i grensestrøkene mellom Tyrkia og Syria. Se offisielt reiseråd for reiser til disse grenseområdene til Syria og Irak.

Trafikksikkerhet og transport: Ulykkesrisikoen i trafikken er markant større i Tyrkia enn i Norge. Tyrkiske bilister kjører med høyere hastigheter og mindre marginer enn i et vanlig norsk kjøremønster. I trafikken bør derfor reisende som kjører bil utvise ekstra aktsomhet. Mange taxier har ikke bilbelte. Oppleves taxisjåføren å kjøre for fort, er det normalt å gi beskjed («yavaş» betyr sakte).

Kvinners sikkerhet: Tyrkia oppleves som et trygt land å reise i også for kvinner. Det anbefales likevel å ta noen forholdsregler, som ikke å ta taxi alene på nattestid og unngå for høyt inntak av alkohol. I turistområdene ved kysten forekommer det seksuelle overgrep.

Naturkatastrofer: Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. Det seneste store jordskjelvet i Tyrkia skjedde nær Van, øst i Tyrkia, i 2011. Skjelvet målte 7,2 på Richters skala og førte til store skader og tap av 600 menneskeliv. Stadig finner det sted små rystelser, men stort sett uten skader. Ved kraftig regnvær er Tyrkia også utsatt for flom og jordskred. Infrastrukturen, spesielt i byene, er sårbar for slike hendelser.

De mest jordskjelvutsatte områdene er i sørøst, et område ned mot Middelhavet og et belte som strekker seg langs Svartehavskysten og videre ned langs Egeerhavet. Områdene vest for Antalya er til en viss grad utsatt og i tillegg er det østlige Tyrkia sårbart. Istanbul med sine rundt 15 millioner innbyggere ligger i en utsatt sone.

Ved et jordskjelv bes norske borgere så langt mulig følge anvisninger fra lokale myndigheter. På grunn av uforutsigbarhet omkring omfanget av et eventuelt jordskjelv, kan møtepunkt ikke forhåndsdefineres hverken fra ambassadens eller tyrkiske myndigheters side. Følg lokale anvisninger.

Reiseregistrering: Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere sin reise til Tyrkia via reiseregistrering.no.

Det er nyttig for både deg og for ambassaden at du gjennomfører registrering. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten bl.a. ved raske, automatiserte tjenester, forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, sms eller telefon dersom du legger inn personlig informasjon. Opplysningene blir behandlet etter kravene i personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon, vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på reiseregistrering.no. Det gjøres på den raskeste og mest hensiktsmessige måten med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. Vi anbefaler først og fremst alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter i en krisesituasjon.

Reiseforsikring: Tyrkia er ikke medlem av EØS, og det europeiske helsetrygdkortet gjelder derfor ikke i Tyrkia. Tyrkisk helsevesen er godt utbygget, og besøkende oppfordres til å tegne reiseforsikring.

Nødnummer: Politi 155, ambulanse/sykehus 112, helsespørsmål 184, brann 110, trafikk 154.

Nødsituasjon:  Det vil være situasjonsavhengig om ambassaden kan være behjelpelig overfor norske borgere og hvor raskt dette eventuelt kan skje. Det vil også være situasjonsavhengig hvor lett det vil være å kontakte ambassaden i Ankara. UD har et døgnbemannet operativt senter som bl.a. kan bistå med kontakt til pårørende. Det anbefales å ta direkte kontakt med pårørende i Norge dersom du skulle befinne deg i et området som har vært utsatt for en hendelse. Bruk av sosiale medier kan være en god måte å få raskt formidlet egen situasjon til slekt og venner.

Den norske ambassaden i Ankara: +90 312 408 48 00. For krisetilfeller utenfor ambassadens åpningstider, bruk samme telefonnummer og du vil automatisk bli satt over til UDs operative senter, som er åpent 24/7. Oppdatert informasjon vil bli publisert på ambassadens hjemmeside.  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, har tyrkiske myndigheter iverksatt strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Grensekontrollen er innskjerpet. Personer kan risikere ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. Dette gjelder særlig personer som har dobbelt statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge. Norske myndigheters mulighet til å bistå i slike tilfeller vil være begrenset

Alle norske borgere må ha søkt om visum før innreise til Tyrkia. De uten tyrkisk statsborgerskap kan oppholde seg i Tyrkia i maksimum 90 dager over en periode på 180 dager.

Tyrkia praktiserer to forskjellige måter for å søke visum før innreise til Tyrkia:

1) Visum via elektronisk søknadsportal.  
Både ordinære pass (røde) og nødpass (oransje) kan benyttes for å søke om e-visum. Skal man reise med nødpass og søke om e-visum, må man velge «Ordinary» som kategori for pass.

Tyrkias utenriksdepartement har laget en youtube-video som viser prosessen på en grei måte.

Passet (uansett om det er ordinært pass eller nødpass) må ha en gyldighetstid på minimum seks måneder fra innreisedato til Tyrkia.

Skulle du ha ytterligere spørsmål vedrørende e-visum, kan du besøke denne nettsiden.

2) Søke visum hos den tyrkiske ambassaden i Oslo.
Hvis du av ulike årsaker ikke kan søke visum via den elektroniske søknadsportalen, må du søke om visum via den tyrkiske ambassaden i Oslo. Saksbehandlingstiden vil da bli betraktelig lengre, og du bør søke i god tid før planlagt avreise.

Kravet til gyldighet av pass er minimum seks måneder etter innreise til Tyrkia.

For ytterligere spørsmål om visum eller oppholdstillatelse vennligst ta kontakt med den tyrkiske ambassaden i Oslo, den tyrkiske konsulatseksjonens call center eller med lokale tyrkiske myndigheter.

Kontaktinformasjon - 
Tyrkisk Ambassade 
Halvdan Svartes gate 5,
N-0244 Oslo
Telefon: ( 47 ) 22 12 87 60 
Fax: ( 47 ) 22 55 62 63 
E-post: embassy.oslo@mfa.gov.tr
Hjemmeside.
Konsulatseksjonens call center +90 312 292 29 29
Visuminformasjon til Tyrkia.


Helse

Det kreves ingen vaksinasjonsattest for reisende fra Europa, og Tyrkia har generelt et svært godt helse- og sykehustilbud. Det er imidlertid fare for rabiessmitte.

Det er fare for rabiessmitte i hele Tyrkia. Besøkende som blir bitt eller klort av hunder eller katter bør oppsøke lege snarest mulig slik at rabiesbehandling kan igangsettes. Denne behandlingen må fullføres etter retur til Norge.

Dersom man planlegger aktiviteter som camping eller orientering, bør man vurdere vaksine mot skogflåtten cefalitt. Sørøst-Tyrkia er klassifisert som malaria-område.

Helse- og sykehustilbud i Tyrkia, både offentlig og privat, er meget bra og godt utbygget. Tyrkia markedsfører seg selv som et land man kan besøke for å få medisinsk behandling på private helseforetak.


Praktisk informasjon

Det er 220 volts strøm, og det benyttes samme type stikkontakt som i Norge. Av ulike årsaker kan strømmen forsvinne helt vilkårlig, også i de store byene. Stort sett er dette likevel kun for korte perioder.

Teletjenester virker stort sett tilfredsstillende, men det kan til tider være begrenset kapasitet. Å ringe på mobiltelefon fra Tyrkia til utlandet, og særlig på ikke-tyrkisk abonnement, er dyrt. Tyrkia er ikke medlem av EU/EØS og vil derfor ikke omfattes av kostnadstak på teletakster/datatrafikk.

For å ringe til Tyrkia brukes retningsnummer +90.

Bruk av kredittkort i de største byene og ved de fleste turiststedene er godt tilrettelagt, litt avhengig av hvilket sted man handler. Visa, Eurocard, Diners Club, Mastercard og American Express aksepteres av de fleste som tar kredittkort. I mindre byer og på landsbygda bør man basere seg på kontanter. Uttak fra minibank med norske bankkort fungerer stort sett meget greit. Drosjer tar kun kontanter.

I de store varemagasinene er åpningstiden normalt mellom 1000 og 2200. Generelt holder forretninger lengre åpent enn i Norge. Åpningstider i banker er normalt mellom 0830-1230 og 1300-1630. Offentlige kontorer har samme åpningstider.

I Tyrkia benyttes tyrkiske lire (TLY eller TL). Det går hundre kuruş (øre) på én tyrkisk lire. De vanligste sedlene er 5-10-20-50 lire. 100- og 200-sedlene er mindre utbredt, og det kan være et problem å få vekslet disse i mindre forretninger og drosjer.

Tyrkia ligger én time foran Norge ved norsk sommertid og to timer foran Norge ved norsk vintertid. Tyrkia er i tidssonen UTC+3 året rundt.

Tyrkia har både faste og bevegelige helligdager: 1. januar - nyttårsdag, 23. april - nasjonal suverenitetsdag og barnas dag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 19. mai - til minne om Atatürk, ungdoms- og sportsdag, 30. august - seiersdagen og 29. oktober - republikkens dag. I tillegg kommer de bevegelige helligdagene knyttet til de religiøse høytidene som for 2018 vil være 15. – 17. juni - Ramazan Bayramı (bevegelige helligdager som markerer enden på fastemåneden Ramadan) og 21.- 24. august - Kurban Bayramı/Eid al-Adha.

Det kan være både nyttig og hyggelig å sette seg inn i lokale skikker, språk, lover og regler før avreise.

Når bagasjen pakkes, er det viktig ikke å glemme å ta med seg sunt vett, alminnelig høflighet og - ikke minst - de mest grunnleggende hemninger. Dette gjelder for Tyrkia som for ethvert annet land. Tyrkere setter stor pris på at feriegjester viser interesse og respekt for landet og kulturen.

Tyrkerne flest er høflige, vennlige, gjestfrie og service-innstilte. De viser i større grad enn det er vanlig i dagens Norge en ærbødighet overfor naturlige autoriteter/overordnede, slik som foreldre, eldre mennesker, lærere m.m. Man tiltaler disse i høflighetsform, og det er vanlig at unge viker plass for eldre på offentlige transportmidler og lignende.

I dagens Tyrkia er det store forskjeller på klestradisjoner. For kvinner er det nå mer akseptert enn før å bruke tradisjonelt skaut og frakk i det offentlige liv/rom, men det moderne og det tradisjonelle går side om side. Vanlig norsk kleskode er helt akseptabel. Bikinitopp på spasertur i byen anbefales likevel ikke. Ved besøk i moské skal skoene alltid tas av, og besøkende skal gå i lange benklær. Kvinner må dekke til skuldre, armer og hode, og ha kjole/skjørt som rekker nedenfor knærne. Sjal er meget anvendelig.

I hvilken grad tyrkere behersker engelsk, avhenger mye av hvor i landet man befinner seg. Ved de typiske turiststedene er engelsk, tysk og fransk svært godt utbredt. Fremmedspråk er ellers ikke veldig utbredt i resten av landet, og det kan derfor være noe vanskelig å kommunisere om man ikke behersker tyrkisk. Lommeparlør og bruk av smart-telefon er nyttig. Adresser og eventuelt kart kan tas med og vises til sjåføren.

Reisende til Tyrkia er, som til ethvert annet land, underlagt lokal lovgivning, herunder strafferett. Dersom noen i Tyrkia foretar handlinger som er straffbare etter tyrkisk rett, er det således tyrkiske bestemmelser som gjelder. Tyrkia har en noe annen rettstradisjon enn eksempelvis Norge, noe som fører til at det som er straffbart her kan avvike noe fra hvordan det er andre steder. Skjending av nasjonale symboler som flagg kan for eksempel oppfattes som barnestrek i Norge – i Tyrkia er det straffbart.  Besøkende bør derfor i sin opptreden vise alminnelig høflighet og folkevett - unngå provokativ opptreden, og rette seg etter anvisninger fra politi og øvrige ansvarlige myndigheter.

Man bør alltid ha på seg identifikasjonspapirer. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass.

Etter kuppforsøket 15. juli 2016 og innføringen av unntakstilstand i Tyrkia, har tyrkiske myndigheter iverksatt strenge tiltak mot personer som mistenkes å ha tilknytning til dem som stod bak kuppforsøket eller som mistenkes for samarbeid med terrororganisasjoner. Grensekontrollen er innskjerpet. Personer kan risikere ulike reaksjoner som utreisenekt, innreisenekt og fengsel. Dette gjelder også personer som har dobbelt statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge. Norske myndigheters mulighet til å bistå i slike tilfeller vil være begrenset.

Selv om det har vært en nedgang i antall reisende er det fortsatt mange
som reiser fra Norge til Tyrkia hvert år. Det er derfor nesten ikke til å unngå at noen kan havne i uforutsette og ubehagelige situasjoner. Reiseselskapene som bringer norske turister til Tyrkia er opptatt av å medvirke til at slike situasjoner løses så raskt og så riktig som mulig. 

Norske reisende som begår eller kommer ut for kriminelle handlinger, vil kunne trekke på guider og hotellpersonale som ofte har erfaring med å håndtere uforutsette situasjoner. Også tyrkisk politi – særlig i turiststrøkene – er bedre skolert enn tidligere i å bistå utlendinger. 

I Istanbul, Izmir, Antalya, Alanya og Iskenderun finnes det norske honorære konsulater som vil kunne bistå i påkommende tilfeller.  Ambassaden ligger i hovedstaden Ankara og er til enhver tid tilgjengelig om det skulle være behov for det. Det samme gjelder UDs operative senter.