Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Hva kan ambassaden hjelpe med?

I artiklene under kan du lese mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.

Konsulære tjenester defineres gjerne som de tjenester et lands myndigheter tilbyr sine borgere i utlandet. Fra unionsoppløsningen i 1905 og frem til slutten av 1950-årene var denne bistanden i hovedsak konsentrert om sjøfolk og næringsdrivende. I dag kommer langt de fleste anmodninger om bistand fra turister og andre reisende, samt fra norske borgere som har valgt å bosette seg i utlandet for kortere eller lengre tid.

Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, og ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet. 

 

Konsulær bistand

 • Hvem kan få konsulær bistand

  I henhold til utenrikstjenesteloven*) har utenrikstjenesten til oppgave å tilby bistand til norske borgere. Det betyr at alle norske statsborgere skal kunne forvente tilbud om hjelp fra norske myndigheter ved opphold i utlandet.

 • Sykdom og ulykker

  Norske borgere på reise i utlandet må selv sørge for ha gyldig reiseforsikring og tilstrekkelig midler til å dekke uforutsette hendelser.

 • Dødsfall i utlandet

  Ved dødsfall i utlandet vil utenriksstasjonene kunne bistå de pårørende med informasjon om praktiske forhold, herunder hjemsendelse av kiste eller urne samt formidle kontakt til lokalt begravelsesbyrå.

 • Arrestasjoner

  Ved arrestasjon i utlandet har man rett til å kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. En representant fra utenriksstasjonen eller konsulat vil forsikre seg om at du får tilgang til advokat eller rettshjelp etter de regler og prosedyrer som gjelder på stedet.

 • Pass og tap av pass

  Ta med pass på alle utenlandsreiser - også innenfor Schengen-området.

 • Nødlidenhetslån

  Norske utenriksstasjoner dekker ikke utgifter for nordmenn i utlandet.

 • Internasjonal barnebortføring

  Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter ved en internasjonal barnebortføring, avhenger av om barnet er bortført til/fra et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring.

 • Fri rettshjelp

  Norske borgere kan ved spesielle forhold få bistand fra en utenriksstasjon til å videreformidle søknad om fri rettshjelp.

 • Voldsoffererstatning

  Norske borgere som utsettes for grov vold i utlandet kan søke om voldsoffererstatning i Norge.

 • Bistand i krisesituasjoner

  Risiko for å bli rammet av uforutsette hendelser er alltid tilstede. Naturkatastrofer, ulykker, terror eller kriminalitet er situasjoner som kan utløse behov for bistand.

 • Barn og unge på reise

  Enkelte land stiller strenge krav for å tillate at andre personer enn foreldre, eller oppnevnte omsorgspersoner, har omsorg for barna.

Tjenester

 • Forhåndsstemming utenlands

  Liste over norske utenriksstasjoner som kan ta imot forhåndsstemmer ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg legges ut på www.valg.no i god tid i valgåret.

 • Reiseregistrering - frivillig registrering ved utenlandsopphold

  Utenriksdepartementet anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg på reiseregistrering.no.

 • Vigsel

  Dersom man ønsker å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon, er det svært viktig å ta kontakt med stasjonen i god tid før vielsen skal finne sted for å få utfyllende informasjon og avtale tidspunkt.