RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 41-60 av 73565 treff.

 • Olaug Bollestad tar et oppgjør mot ensidig klimadebatt

  20.02.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er luta lei den ensidige klimadebatten om rødt kjøtt. Hun mener at vi må snakke mindre om kjøttskam, og mer om skog som klimatiltak.

 • Minoritetsspråkpakten

  20.02.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten.

 • Oversikt over fordeling av tilskuddsmidler til romanifolket/taterne

  20.02.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fordeling av midler over den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne - kap. 567 post 75.

 • Ansvarsfordeling og samordning

  20.02.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å samordne regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter.

 • ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

  20.02.2020 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hovedprinsippet ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater er urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Norge ratifiserte konvensjonen

 • Internasjonalt justissamarbeid

  20.02.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Norge spiller en aktiv rolle i det internasjonale justissamarbeidet. Økt samarbeid på tvers av landegrensene stiller Norge overfor nye utfordringer og muligheter.

 • Modernisering av domstolene

  20.02.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Norske domstoler må rustes for fremtiden. Domstolene digitaliseres, samtidig som organisering og oppgaver utredes.

 • Høring - Romlovutvalgets utredning Rett i bane

  20.02.2020 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring Romlovutvalgets utredning Rett i bane. I utredningen foreslås en ny lov om aktivitet i verdensrommet som skal erstatte gjeldende lov fra 1969.

  Høringsfrist: 20.05.2020 Status: På høring

 • Arv etter foreldre

  20.02.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Orientering for deg som nylig har mistet din far eller mor, og som gjerne vil vite hvilke rettigheter og plikter du har som arving.

 • Arv

  20.02.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er nedfelt i blant annet arveloven, ekteskapsloven og skifteloven.

 • Vedlegg: Sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020

  20.02.2020 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  Oversikten over sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen 2020 er et vedlegg til regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020.

 • clp/14. ATP - stoffklassifiseringer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.02.2020
  Celexnr.: 32020R0217 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/217 fastsatt 4. oktober 2019 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer

 • Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 945

  20.02.2020 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Om tollregelverket og hestenæringen

 • Hva er god styring av statlige universiteter og høyskoler?

  20.02.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Overstyring, "direktoratisering", for tett innblanding i utdanningene, kortsiktighet og mangel på tillit. I tillegg er dagens mål- og resultatstyring lite treffsikker og for byråkratisk. Dette er noen av problemene fem personer med lang erfaring fra

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.02.2020
  Celexnr.: 32020R0011 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til informasjon knyttet til

 • Test: Pressevarseltest

  20.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Test: Dette er en test

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Kampala

  20.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Kampala tilbyr en praktikantplass høsten 2020.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Brasilia

  20.02.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Ambassaden i Brasilia søker en studentpraktikant for høsten 2020.

 • Forsetter kampen for frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

  20.02.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil videreføre og styrke innsatsen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold med en ny handlingsplan fra 2021-2024. - Negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap er alvorlige hindringer for integrering. Barn og

 • Vil gjøre det lettere for ideelle aktører å levere helse- og sosialtjenester

  19.02.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen gjør endringer i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører.

Til toppen