RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 41-60 av 82354 treff.

 • Høstens reinsdyrkjøtt er nå i butikk

  17.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Slaktesesongen på reinsdyr i gang, og ferskt reinsdyrkjøtt er nå tilgjengelig i butikk. Tilbakemeldingene fra reindriften er at årets rein har svært god kvalitet.

 • Endringar blant statssekretærane

  17.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gitt statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem avskil i nåde som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø.

 • Regjeringen åpner for fireårige studier i kinesisk, japansk og arabisk

  17.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt. Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele

 • Gir om lag 3 millionar kroner for å auke sjømatgleda

  17.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  16 aktørar får til saman 2 980 000 kroner til prosjekt som skal gi barn og unge smaken på sjømat.

 • Folkehøgskole

  17.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  En folkehøgskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen. Det finnes rundt 80 folkehøgskoler, fordelt over hele landet. Folkehøgskolene utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.

 • Studielån og stipend

  17.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Studielån og stipend skal gi et godt grunnlag for livsopphold under utdanningen.

 • Vet – AHL underliggende landdyrforflytning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/... som endrer og retter delegert forordning (EU) 2020/688 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning innenfor Unionen av landdyr og rugeegg

 • Vet - AHL endring av import

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) ..../.... som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til unionen, samt forflytning og håndtering etter

 • To arrangementer på energisamarbeidet mellom Norge og EU

  16.09.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norge arrangerer et seminar om CCS, og en konferanse om Europas grønne giv og 'Fit for 55'-pakken i Brussel 30. september og 1. oktober.

 • Vet - AHL endring import sammensatte produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) ..../.... som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav ved import til unionen av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter

 • Prosjektsekretariatet

  16.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Prosjektsekretariatet bistår programgruppene i arbeidet med utvikling av retningslinjene og legger til rette for at retningslinjene blir utarbeidet i tråd med mandat og framdriftsplan.

 • RETHOS: Fremdriftsplan

  16.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Utvikling av retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene er inndelt i tre faser. Fase 1 består av de åtte tidligere rammeplanstyrte utdanningene. Fase 2 omfatter de øvrige grunnutdanningene. Fase 3 omfatter enkelte videre- og

 • Utreder konkrete traséer for Nord Norge-banen

  16.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i

 • Ny samfunnskontrakt skal hindre diskriminering i rekruttering av lærlinger

  16.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny avtale med partene i arbeidslivet skal sikre flere ungdommer læreplass og jobb etter endt læretid.

 • Ny dato for Statsbudsjettet 2022: 12. oktober 2021

  16.09.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2022 blir lagt frem tirsdag 12. oktober 2021.

 • Dagpenger

  16.09.2021 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

 • Høring - forslag til endringer i lov om pensjonstrygd for fiskere

  16.09.2021 Høring Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om pensjonstrygd for fiskere.

  Høringsfrist: 16.12.2021 Status: På høring

 • Foreslår endringar i pensjonstrygda for fiskarar

  16.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  I dag sender regjeringa på høyring eit forslag til endringar i lov om pensjonstrygd for fiskarar.

 • Om styringssystemet

  16.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Retningslinjene er en del av et styringssystem som har som mål at utdanningene er framtidsrettede og i tråd med tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov. Gjennom dette styringssystemet får både tjenestene og brukerne økt innflytelse på det

 • RETHOS: Bakgrunn og organisering

  16.09.2021 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  To stortingsmeldinger la grunnlaget for det styringssystemet som i dag gjelder for helse- og sosialfagutdanningene: Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd - Samspill i praksis og Meld. St. 16 (2016-2017) Kvalitet i høyere utdanning.