RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 41-60 av 55807 treff.

 • Handlingsplan for eID-strategien er klar

  22.02.2024 Pressemelding Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Arbeidet med tiltakene som skal sikre at alle får tilgang til en sikker og brukervennlig digital identitet, er i gang. Hvem som har ansvar for hva og hva som skal prioriteres, beskrives i en ny handlingsplan for eID.

 • Chile - reiseinformasjon

  22.02.2024 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Sommeren er høysesong for skogbranner, og det pågår flere branner i landet. Valparaiso-regionen ble i februar utsatt for en kraftig brann som førte til evakueringer og portforbud. Se punktet Naturforhold og naturkatastrofer for mer informasjon.

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Samferdselsdepartementet

  22.02.2024 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Samferdselsdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

 • Regionale forskingsfond

  22.02.2024 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Regionale forskingsfond skal styrkje forskingsevna til regionane gjennom tilskot til forsking og innovasjon og gjennom mobilisering til auka FoU-innsats. Fonda vart oppretta i 2009 og er mellom anna finansierte over budsjettet til

 • Enklere med oppdrett av andre arter

  22.02.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen gjør flere endringer i forskriften for akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

 • Høring - NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

  21.02.2024 Høring Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Avkommersialiseringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 12. august 2022 for å vurdere hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget leverte sin delutredning, NOU 2024 Definisjon og

  Høringsfrist: 27.05.2024 Status: På høring

 • Nett-tv

  Konsultasjonsplikt i samiske saker

  21.02.2024 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

 • Faglig analysegruppe for samisk statistikk

  21.02.2024 Artikkel Kommunal- og distriktsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet.

 • Presseinvitasjon: Landbruks- og matministeren til Rogaland

  21.02.2024 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad skal til Rogaland fredag 23. februar.

 • § 29: Selvkost når produksjonen foregår i et IKS – transaksjoner mellom kommunen og selskapet

  21.02.2024 Tolkningsuttalelse

  Spørsmål om hvilke reguleringer som gjelder for tilbakeføring av tilskudd som et IKS tidligere har mottatt fra deltakerkommunen og eventuelt utdeling av (andre) midler fra selskapet til kommunene.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018) , Lov om interkommunale selskaper

 • Høring – Utkast til forskrift om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

  21.02.2024 Høring Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet (BFD) ber med dette om synspunkt på ny forskrift som skal regulere hvordan statens tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg skal innrettes.

  Høringsfrist: 08.04.2024 Status: På høring

 • § 15-1: Beregning av selvkost – utløsningssum for et IKS

  21.02.2024 Tolkningsuttalelse

  Spørsmålet var om en utløsningssum etter IKS-loven § 30 for å avslutte deltakerforholdet i et selskap som driver innen selvkostområdet, skal inngå i beregningen av selvkost til den uttredende kommunen og til det interkommunale selskapet.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)

 • Fagseminar for å markere 50-årsjubileet for St. meld. nr. 25

  21.02.2024 Nyhet Finansdepartementet

  I år er det 50 år siden St. meld. nr. 25 ble lagt frem for Stortinget. Meldingen drøftet petroleumsvirksomhetens rolle i Norge og trakk opp retningslinjer for bruken av oljeinntektene og rammer for oljeproduksjonen. Meldingen ble et referansepunkt

 • § 15-1: Selvkost når produksjonen foregår i et IKS – transaksjoner mellom kommunen og selskapet

  21.02.2024 Tolkningsuttalelse

  Spørsmål om hvordan selvkost skal beregnes i et tilfelle hvor et interkommunalt selskap (IKS) leverer selvkosttjenester på vegne av deltakerkommunene ved utvidet egenregi, mens deltakerkommunene utmåler og krever inn gebyrene.

  Lov/forskrift: Kommuneloven (2018) , Lov om interkommunale selskaper

 • Høringsbrev - Forslag om endring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid

  21.02.2024 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette forslag om inngåelse av avtale om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 om inkludering av nye omforente områder på offentlig høring.

  Høringsfrist: 13.03.2024 Status: På høring

 • Kommunene kan søke om tilskudd til natur

  21.02.2024 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen styrker kommunenes tilskuddsordning for natur med 50 millioner kroner under navnet «Natursats».

 • Endring av regler for overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra maritim transport

  21.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2776

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2776 av 12. desember 2023 om endring av regler for overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra maritim transport

 • Endringer av MRV-forordningen

  21.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R0957 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 2015/757

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/957 av 10. mai 2023 om endring av forordning (EU) 2015/757 for å inkludere maritime transport i EUs kvotehandelssystem og for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp av ytterligere

 • – Skal bidra til ei meir stabil verd

  21.02.2024 Nyheit Utenriksdepartementet

  I dag startar det første ministermøtet for i år i G20, der dei viktigaste økonomiane i verda møtest. Utanriksminister Espen Barth Eide deltek frå Noreg.

 • Nasjonalt løft for kyrkjebygg

  21.02.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  I dag blir bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg lagt fram av regjeringa. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal nyttast, og kva kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien.

 • Side 3 av 2791
 • Side 3 av 2791