RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 21-40 av 78091 treff.

 • Åpen EU-høring om retningslinjene for støtte til miljø og energi

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for støtte til miljø og energi (EEAG). Interesserte aktører kan komme med innspill direkte til kommisjonen.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 49

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2020.

 • Ikraftsetting av endringer i verdipapirhandelloven (markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)

  27.11.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag vedtatt ikraftsetting av nasjonale regler som gjennomfører forordning EU nr. 596/2014 Markedsmisbruksforordningen. Markedsmisbruksforordningen og tilhørende regelverk settes i kraft i nasjonal rett 1.mars 2021.

 • Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

  27.11.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vernar 28 skogområde i sju fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga artar. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet.

 • Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

  27.11.2020 Artikkel regjeringen.no

  På grunn av situasjonen med koronaviruset er det kommet en rekke endringer for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Endringene gjelder blant annet permitteringer, dagpenger, sykt-barn-dager, sykefravær og egenmeldinger. Her finner du en oversikt

 • Hva betyr brexit for britiske statsborgere ?

  27.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

 • Prop. 55 S (2020–2021) - Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset–Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt

  27.11.2020 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Proposisjonen handlar om utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset-Hjelset øst for Molde i Møre og Romsdal. Prosjektet inneber bygging av 9,3 kilometer tofelts veg med midtdelar og forbikøyringsfelt med fartsgrense på 90 km/t. For å få

 • Prop. 56 S (2020–2021) - Ny saldering av statsbudsjettet 2020

  Foreløpig utgave

  27.11.2020 Proposisjon Finansdepartementet

 • E39 Lønset–Hjelset er klar for utbygging

  27.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bygging av veg skal løyse samfunnsutfordringar. Aust for Molde sentrum skal det byggast eit nytt sjukehus. Da må vi sørge for at vegen til og frå sjukehuset er god nok. Strekninga har i dag ein låg standard, og det er på tide med ei oppgradering.

 • Offisielt fra statsråd 27. november 2020

  27.11.2020 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» lagt fram.

 • Vil etablere investeringsfond i nord

  27.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

  27.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen

 • Meld. St. 9 (2020–2021) - Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

  27.11.2020 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene. Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdepolitikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til

 • Inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga

  27.11.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Den mellombelse inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga ut mars etter at budsjettavtalen er på plass. Ordninga gjaldt opprinneleg fram til 1. november.

 • Regjeringen med 15 millioner til tiltak mot pengespillproblemer

  27.11.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det ble i dag fordelt 15 millioner kroner gjennom regjeringens Handlingsplan mot spilleproblemer. Pengene går til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleproblemer.

 • Bedriftsutviklere kjemper om gjev pris

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Syv  regionale kandidater er nå klare. De resterende regionale vinnerne kåres utover i november. Og til slutt får den

 • Klagenemnd for tilskot til kulturarrangement

  27.11.2020 Nyheit Kulturdepartementet

  Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimuleringsordninga og kompensasjonsordningane til kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

 • Nett-tv

  Ein politikk for vekst og stabilitet – for menneska i nord og for landet

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Eit sterkt og levande Nord-Noreg er ikkje berre viktig for nord, men for heile landet. Det seier dei åtte regjeringsmedlemma som i dag legg fram den nye stortingsmeldinga om nordområda.

 • Oppfølging av forslag i kvotemeldingen

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har i dag vedtatt endringer i strukturkvoteforskriftene. Vedtaket er en teknisk oppfølging av to forslag i kvotemeldingen som Stortinget har sluttet seg til.

 • Inter TSO kompensasjonsmekanisme

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.11.2020
  Celexnr.: 32010R0838 KOM-nr.: KOM(2010)838 Basis rettsaktnr.: 838/2010

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om retningslinjer for ordningen for kompensasjon mellom transmissjonssystemoperatører og en felles prosedyre for regulering av transmisjonsavgifter.