Aktuelt

RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 21-40 av 56138 treff.

 • Oppnevning av medlemmer til Rådet for Statistisk sentralbyrå

  01.12.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen har i dag oppnevnt sju medlemmer til Rådet for Statistisk sentralbyrå. Oppnevningen gjelder i fire år fra 1. januar 2024.

 • Offisielt frå statsrådet 1. desember 2023

  01.12.2023 Offisielt frå statsrådet Statsministerens kontor

  I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ny saldering av statsbudsjettet for 2023.

 • Settestatsråd

  01.12.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag oppnevnt utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim som settestatsråd for klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

 • Tre nye forskningsprosjekter om bærekraftig fôr

  01.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen finansierer tre nye forskningsprosjekter om bærekraftig fôr gjennom Forskningsrådet. Prosjektene skal utvikle nye norske fôrråvarer til husdyr eller oppdrettsfisk som er mer bærekraftige enn dagens alternativer.

 • Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2024

  01.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Norge og Grønland er enige om å videreføre kvotenivået fra inneværende år og fortsetter det gode fiskerisamarbeidet. Partene viderefører også det gode forskningssamarbeidet.

 • Ny godkjenningsordning for helsepersonell utdannet i Storbritannia

  01.12.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  En ny godkjenningsordning gjør det enklere for helsepersonell å få anerkjent yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia. Ordningen trer i kraft 1. desember 2023.

 • Innfører tilpasninger for turistnæringen: Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk

  01.12.2023 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge

 • Lanserer nytt verktøy for å måle omstilling i norsk næringsliv

  01.12.2023 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Omstillingstempen er en ny, interaktiv nettside som viser sentrale utviklingstrekk i norsk næringsliv og økonomi. Verktøyet skal bidra med kunnskap inn i debatten om hvor godt rustet Norge er til å takle endringer.

 • Økodesign, revisjon varmeovner (el, gass, flytende brensel)

  01.12.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2015/1188

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av varmeovner og separate relaterte styringsenheter og som opphever forordning (EU) 2015/1188

 • Lovregulering og dokumentasjon

  01.12.2023 Artikkel Kultur- og likestillingsdepartementet

  Om lov, forskrift og tilskuddsordning for krigsgraver, og dokumentasjon over krigsgraver.

 • Klima og miljø

  01.12.2023 Artikkel

  Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester

 • Hva er omstillingstempen?

  01.12.2023 Artikkel

  Omstillingstempen viser noen indikatorer som belyser ulike sider ved omstilling. Formålet er å skape debatt om hvor godt rustet norsk økonomi er til å takle endringer. Omstillingstempen skal kontinuerlig utvikles med ny kunnskap, og innspill til

 • Behovet for omstilling

  01.12.2023 Artikkel

  Bedrifter må hele tiden tilpasse seg til endret etterspørsel, teknologisk fremgang og nye rammevilkår. Omstilling skjer både internt i bedriftene, mellom bedrifter i en næring og på lengre sikt mellom næringer og sektorer i økonomien. Det er viktig

 • Kapital og investeringer

  01.12.2023 Artikkel

  Virksomhetenes fysiske og immaterielle kapitalutstyr er sammen med arbeidskraft grunnlaget for produksjon. Investeringer i nytt produksjonsutstyr, nye teknologier og forskning bidrar til å forbedre kapitalutstyret og utvikle nye produkter, og er

 • Forskning og kompetanse

  01.12.2023 Artikkel

  Verdiskaping og produktivitetsvekst krever både fornyelse og forbedring. Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt over tid, og for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss.

 • Handel og konkurranseevne

  01.12.2023 Artikkel

  Norge er et lite land, med en åpen økonomi. Handel med utlandet gir oss mulighet til å selge varer og tjenester til et større marked enn Norge og gir oss tilgang til å importere fra et større og rimeligere utvalg av varer og tjenester fra utlandet.

 • Bedriftsdynamikk

  01.12.2023 Artikkel

  Fornyelse er en forutsetning for fortsatt vekst og velferd. Nyetablerte bedrifter kan utfordre etablerte virksomheter ved å bringe nye ideer, nye varer og bedre tjenester inn i markedet. Denne dynamikken bidrar til endring, vekst og økt

 • Arbeidsmarked

  01.12.2023 Artikkel

 • Omstillingstempen

  Oversiktsside

  Det er betydelig omstilling i norsk økonomi. Nye jobber og nye bedrifter skapes hver dag og erstatter mindre lønnsomme jobber og bedrifter. Men det gjenstår en stor grønn omstillingsjobb for at Norge skal nå sine klimamål. Med omstillingstempen vil

 • Den venezuelanske forhandlingsprosessen

  01.12.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Regjeringen og opposisjonen i Venezuela innledet i 2021 forhandlinger om en helhetlig løsning på krisen i landet.

 • Side 2 av 2807
 • Side 2 av 2807