RSS

Her kan du sette opp ditt eget RSS-feed ved å avgrense på innholdstype, tema og/eller departement. Etter å ha gjort avgrensningene dine, klikker du på Abonner-knappen.

Viser 1-20 av 78091 treff.

 • Uttalelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide om situasjonen i Tigray

  28.11.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg er sterkt bekymret over rapportene om kamphandlinger fra Mekelle. I likhet med det internasjonale samfunnet, særlig Den afrikanske union, oppfordrer Norge partene til å vise tilbakeholdenhet og beskytte sivile, sier utenriksminister Ine

 • Reach/XIV/post 42 Covid-19

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av .... om endring av vedlegg XIV til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (dekker veldefinerte stoffer og stoffer med

 • Informasjon om reiser og koronavirus - spørsmål og svar

  28.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets

 • Fugleinfluensa er påvist hos en villfugl i Rogaland

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet varslet i dag Landbruks- og matdepartementet om at det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en død villfugl (kortnebbgås) i Rogaland. Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa er påvist i Norge. Mattilsynet og

 • Fortsatt mulighet for større fleksibilitet i arbeidstiden

  27.11.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  De fire hovedsammenslutningene og staten ble 26. november 2020 enige om at bestemmelsen om kjernetid fortsatt skal oppheves midlertidig frem til og med 31. august 2021.

 • Høring - Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

  27.11.2020 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Forslagene gjelder unntak fra hovedregelen i statsborgerregelverket om krav til oppholdstid i Norge. Forslaget innebærer at søkere

  Høringsfrist: 15.01.2021 Status: På høring

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R1677 KOM-nr.: KOM(2020)1677 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1677 av 31. august 2020 om endring av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til forbedring av anvendbarheten

 • Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder

  27.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R1676 KOM-nr.: KOM(2020)1676 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1676 av 31. august 2020 om endring av artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til skreddersydde

 • Vet – Dyrehelseforordningen - underliggende forordning bekjempelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R0687 Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 som utfyller Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser om forebygging og kontroll av smittsomme dyresykdommer

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren deltar på Natos utenriksministermøte

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på Natos utenriksministermøte 1. og 2. desember. Møtet avholdes digitalt.

 • Rettelse av den greske språkversjonen av forordning (EU) 2018/775

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.11.2020
  Celexnr.: 32019R0802 Basis rettsaktnr.: 2018/775

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/802 av 17. mai 2019 om retting av den greske utgave av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen av artikkel 26 punkt 3 i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1169/2011

 • Nett-tv

  PwC og Yara innledet om hvordan god rapportering kan bidra til verdiskaping

  27.11.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet avholdt den 25. november en samling om åpenhet og rapportering for selskaper hvor staten er eier. Deltakerne var blant annet CEO, CFO, økonomi- eller regnskapsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og bærekraftansvarlig

 • Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

  27.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Behovet for helsetjenester kommer til å øke i fremtiden. Befolkningsvekst og økt levealder gjør at flere vil trenge hjelp. Samtidig viser prognoser fra SSB at befolkningssammensetningen i kommunene vil endre seg de neste ti-årene. Det gjør at

 • Høring - Ny Screening-forordning

  27.11.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  I forbindelse med at EU arbeider med å etablere en ny immigrasjonspakt er det foreslått en egen Screening forordning. Denne rettsakten legger opp til en ny og bedre kontroll på Schengen-yttergrensen for tredjestatsborgere som ankommer uten

  Høringsfrist: 18.12.2020 Status: På høring

 • Statsråd Henrik Asheims åpningsinnlegg under kontrollhøringen

  27.11.2020 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialministerens åpningsinnlegg fredag 27. november 2020 under kontrollhøringen om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

  Av: Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim Åpningsinnlegg under kontrollhøringen

 • Økt støtte til pandemibekjempelse

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen ønsker å øke Norges innsats for å stanse pandemien og foreslår ytterligere to milliarder kroner til det internasjonale arbeidet med å sikre rettferdig fordeling av vaksiner, medisiner, testutstyr og helsetjenester.

 • Statsministerens innlegg under fremleggelsen av nordområdemeldingen

  27.11.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg holdt åpningsinnlegg under fremleggelsen av nordområdemeldingen i Alta 27. november.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Nå kan du bruke el-sykkelen helt inn til Glitterheim

  27.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Verneforskriften for Jotunheimen nasjonalpark er blitt endret slik at det ikke lenger er forbudt å bruke el-sykkel på veien inn til Glitterheim.

 • Nordmenns og briters rettigheter etter brexit

  27.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens