Mosambik - reiseinformasjon

Mosambik har suspendert alle visumsøknader og kansellert alle innvilgede innreisevisum. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JUNI 2019 - FORTSATT GYLDIG

Mosambik - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til provinsen Cabo Delgado.

Sikkerhet

De fleste reiser til Mosambik gjennomføres uten spesielle problemer. Sikkerhetssituasjonen i det nordlige Mosambik preges imidlertid voldelige angrep og konflikter i Cabo Delgado-provinsen.

Siden oktober 2017 har det vært flere voldelige og dødelige sammenstøt mellom væpnede grupper, sikkerhetsstyrker og sivile i Cabo Delgado-provinsen. Situasjonen er betraktelig forverret i løpet av 2020. De fleste angrepene har skjedd mot landsbyer i distriktene Mocímboa da Praia, Palma, Macomia, Quissinga, Nangade, Mueda, Muidumbe, Meluco og Ibo samt øyene utenfor fastlandet.

Angrepene har vært både rettet mot sivile boliger, mindre offentlige bygninger markedsplasser og mot kjøretøy langs veier og mot mosambikiske sikkerhetsstyrker. Angrepene øker stadig i brutalitet, hyppighet og omfang. Opprørerne anvender eksplosiver, macheter og håndvåpen. Siste angrep av større art var mot havnebyen Mocímboa da Praia.

Situasjonen er uoversiktlig og det er utfordringer med å identifisere hvem som står bak angrepene, og hvorvidt de har koplinger til nettverk utenfor Mosambiks grenser. Den islamske stat har i nyere tid hevdet å stå bak flere av angrepene. Mosambikiske myndigheter har utplassert sikkerhetsstyrker i området.

Til tross for at det ble undertegnet en fredsavtale i 2019, er det flere områder med ustabil sikkerhetssituasjon i den sentrale regionen i Mosambik, særlig i provinsene Sofala og Manica. Siden august 2019 har en utbrytergruppering fra Renamo gjennomført voldelige angrep, hvorav mange på kjøretøy langs veiene, men også på bygninger som politi- og helsestasjoner. Noen av angrepene har resultert i alvorlige personskader og dødsfall.

Flere av angrepene langs veier har skjedd på hovedveien EN1 mellom Inchope og Gorongosa, og langs EN6 mellom Tica og Inchope samt mellom Chimoio i Manica-provinsen og Tica i Sofala-provinsen. Det anbefales å utvise forsiktighet og årvåkenhet ved reiser til disse områdene, samt å holde seg oppdatert på lokale nyhetsrapporteringer.

Andre områder å utvise aktsomhet i er sørlige deler av Zambézia-provinsen, og delvis også områder i Tete-provinsen, i grenseområdene mot Malawi.

Den største trusselen for nordmenn i Maputo er voldspregede overfall, både på gaten og ved innbrudd i boliger. Det benyttes ofte kniver i slike situasjoner. Det er også et økende fenomen i andre byer og turistdestinasjoner. Veskenapping, lommetyveri og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer også.

Man bør være årvåken hele tiden. Vanligvis er det ikke politi på strender eller øyer. Unngå å gå alene etter mørkets frambrudd, og vis ikke fram verdisaker eller penger åpenlyst. Unngå uttak av kontanter fra minibanker på kvelden.

Hold bildørene låst under kjøring, og vær særlig aktsom når du ankommer eller forlater boliger etter mørkets frembrudd. Det frarådes å plukke opp fremmede eller stoppe for å hjelpe bilister eller fotgjengere. I noen tilfeller er dette noe kriminelle benytter for å lure bilister til å stoppe. Er man i tvil, kjør direkte til en politistasjon.

Hvis man blir utsatt for kriminelle handlinger, bør man kontakte det lokale politiet umiddelbart og anmelde forholdet. Ambassaden bør også kontaktes. Hvis passet blir stjålet, bør man raskt kontakte den norske ambassaden samt informere de lokale immigrasjonsmyndighetene. Utlendinger er pålagt alltid å bære på seg identitetspapirer som beviser lovlig opphold i landet.

Ambassaden minner også om at det ofte vil være en økning i kriminaliteten i urbane sentre i Mosambik før jul og nyttår.

De senere årene har en rekke mosambikere med sørasiatisk bakgrunn blitt kidnappet – i hovedsak forretningsmenn, men også deres familiemedlemmer. Ofrene har opplevd brutal behandling og store løsepenger har blitt utbetalt. På tross av noen anholdelser, har politiet blitt kritisert for dårlig håndtering av slike saker. Kidnappingene virker i stor grad å være økonomisk motiverte, og har så langt ikke rammet turister.

Det er venstrekjøring i Mosambik. Trafikkbildet framstår som noe uoversiktlig, og trafikkulykker er svært vanlig på grunn av veitilstanden, standarden på mange kjøretøy og dårlig kjørekultur.

Kjør alltid forsiktig og defensivt, og vær oppmerksom på fotgjengere langs veiene. Det anbefales å kun foreta bilreiser på landeveien utenfor de store byene i dagslys. Vær oppmerksom på at det er begrenset tilgjengelighet på drivstoff og bensinstasjoner utenfor større byer.

Reise med offentlig transport kan være risikabelt på grunn av dårlige kjøretøy, veiforhold og kjørekultur. Hvis man er i tvil, søk alternative transportmidler.

Lavtliggende områder rundt store elver rammes jevnlig av flom i regntiden (oktober-april). Dette gjør at mange veier blir ufremkommelige, og fører ofte til ødeleggelser av infrastruktur, inkludert veier og broer. Generelt blir svært mange grusveger vanskelig framkommelige i regntiden. Søk råd hos lokalkjente før reiser utenfor Maputo i regntiden. Ved reiser til avsidesliggende strøk, kontroller at førstehjelpsskrin er medbragt.

Mosambik rammes også tidvis av sykloner, som forekommer i perioden februar-mars. De sentrale og nordligste provinsene er mest utsatt. Syklonene Idaí og Kenneth som rammet Mosambik 2019 førte til omfattende ødeleggelser i provinsene Sofala og Cabo Delgado.

Norske førerkort er gyldige for opptil 90 dager. Hvis du har tenkt å bli lenger, bør du få en internasjonal kjøretillatelse eller søke om mosambikisk førerkort. Det er påbudt å ha førerkort med i bilen. Vær klar til å fremvise bildokumentasjon på anmodning fra politiet.

Tredjepartsforsikring (ansvarsforsikring) er obligatorisk. Dette kan kjøpes ved de fleste landgrenseovergangene. Man bør ha to varseltrekanter og refleksvest i bilen til enhver tid. Refleksvest skal benyttes ved reparasjon og lasting eller lossing av et kjøretøy. Det er likeledes obligatorisk å ha et brannslukkingsapparat i bilen.

Polititjenestemenn forsøker noen ganger å ta bestikkelser fra turister. Man bør ikke betale bestikkelse til noen. Blir man stoppet av politiet, be om forklaring på lovbruddet og be om en skriftlig bot som kan betales på en politistasjon.

Sosial uro og opptøyer av politisk karakter har forekommet ved enkelte anledninger. Det er ikke usannsynlig at slike situasjoner kan oppstå igjen. Man bør derfor følge med i lokale medier for oppdatert informasjon, og unngå alle demonstrasjoner og spontane sammenstimlinger av folk.

Ambassaden vil på det sterkeste anbefale at norske borgere som skal på ferie til Mosambik eller ha et lengre opphold i landet, registrerer seg på Utenriksdepartementets reiseregistreringsside: http://www.reiseregistrering.no/.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig helse- og reiseforsikring. Ved bilkjøring er tredjepartsforsikring påkrevd.

Reise med offentlig transport kan være risikabelt på grunn av dårlige kjøretøy, veiforhold og kjørekultur. Hvis man er i tvil, søk alternative transportmidler.

Lavtliggende områder rundt store elver rammes jevnlig av flom i regntiden (oktober-april). Dette gjør at mange veier blir ufremkommelige, og fører ofte til ødeleggelser av infrastruktur, inkludert veier og broer. Generelt blir svært mange grusveger vanskelig framkommelige i regntiden. Søk råd hos lokalkjente før reiser utenfor Maputo i regntiden. Ved reiser til avsidesliggende strøk, kontroller at førstehjelpsskrin er medbragt.

I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden: emb.maputo@mfa.no eller +258 21 48 01 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,  e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for opphold i Mosambik. Det er mulig å kjøpe visum ved ankomst på grenseovergangene men de mosambikiske innreiseregler kan fort og uten varsel endre seg. For å unngå forsinkelser og forvirring som kan oppstå fra språkspørsmål ved grenseposter, anbefales besøkende derfor å skaffe seg visum på forhånd gjennom den mosambikiske ambassaden i Stockholm. Du finner mer informasjon om søknadsprosessen på deres nettsider.

Et standard visum gjelder for en innreise og opphold i inntil 30 dager. Dersom oppholdet er av lengre varighet, eller dersom man ønsker å reise til naboland og tilbake, kan man på forhånd søke om tre-måneders visum (multiple entry). For å anskaffe visum bør den reisende ha minimum seks ledige sider i passet.

Ved visum med varighet på tre måneder, kan man allikevel kun oppholde seg i Mosambik i inntil 30 dager sammenhengende. Bot ved opphold utover denne perioden ligger for øyeblikket (november 2020) på 3000 MZN pr dag ved grenseovergangene. Ved fornyelse av opphold hos immigrasjonsmyndighetene inne i Mosambik er beløpet noe lavere, men her gis det bare én enkelt forlengelse à 30 dager.

Dersom man er på reise i regionen, er det også mulig å kontakte Mosambiks High Commission i Sør-Afrika, ett av deres konsulater, eller Mosambiks High Commission i Swaziland for å skaffe visum gjennom disse.

Merk at pass må ha en gyldighetstid på seks måneder etter innreise. I Mosambik er det nødvendig å kunne identifisere seg, og pass med gyldig visum må alltid medbringes. Nødpass aksepteres ikke ved innreise til Mosambik. Nødpass kan heller ikke benyttes ved reiser til eller via Sør-Arika.

Det er de reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, inklusive visum, er gyldige. Turister som kommer til Mosambik med bil, må tegne tredjepartsforsikring ved grensen.

Ifølge regler om valutautførsel er det kun lovlig å ta med seg MZN 500 ut av Mosambik. Import og eksport av fysisk valuta holdes i maksimalt beløp på USD .


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende til Mosambik bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Kapasitet og standard på sykehus og helsepersonell i Mosambik er lav, og det anbefales å benytte private klinikker/sykehus. Ved alvorlig sykdom eller skade, kan medisinsk evakuering til Sør-Afrika være nødvendig. Det er viktig å ha reiseforsikring som dekker evakuering av syke og skadde. Malaria, hiv/aids og tuberkulose regnes for å være de største helseutfordringene i Mosambik.

Selv om helsetilbudene har blitt gradvis bedre etter borgerkrigens slutt i 1992, forblir Mosambiks helsesystem blant de dårligste og fattigste i verden. Tilgangen til medisinsk hjelp er spesielt prekært utenfor de store byene og nord i landet.

Det offentlige helsetilbudet i Mosambik holder svært lav standard. Det finnes enkelte private sykehus og klinikker i Maputo som kan benyttes ved mindre alvorlig sykdom, i mer alvorlige tilfeller anbefales imidlertid evakuering til Sør-Afrika.

Malaria er utbredt og malariaprofylakse bør tas i hele landet. Gode forholdsregler er å sove under myggnett, bruke myggspray/roll-on e.l. og ha på seg klær som dekker huden når man er ute om kvelden.

Kolera er til stede hele året og blusser opp av og til. For å unngå kolera, kan man koke drikkevannet eller kjøpe mineralvann på flaske. Det hjelper også å opprettholde god personlig hygiene. Kokt og stekt mat regnes normalt som ufarlig.

Bilharzia forekommer - unngå kontakt med stillestående vann/elver.

Hiv/aids er utbredt, 11,5 prosent på landsbasis og visse steder betydelig høyere. Det anbefales å ta med kondomer, de er ikke alltid å få kjøpt.

Mosambik innførte høsten 2007 krav om at reisende fra/via enkelte land må ha vaksine mot gulfeber. Reisende må framvise vaksinasjonskort for å bekrefte dette dersom de kommer fra/via:

Angola, Benin, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Colombia, Den demokratiske republikken Kongo, Elfenbenskysten, Ecuador, Ekvatorial-Guinea, Etiopia, Fransk Guyana, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Kenya, Kongo, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Panama, Peru, Rwanda, São Tomé og Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Surinam, Tanzania, Togo, Trinidad Tobago, Tsjad, Uganda, og/eller Venezuela.

Hepatittvaksine er anbefalt. Se også oppdatert vaksineinformasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Medisinmangel forekommer med jevne mellomrom i Mosambik. De fleste medisiner kan imidlertid skaffes i Sør-Afrika. Merking av medisiner kan være mangelfull, og det er derfor viktig å konsultere med lege før inntak.

Folkehelseinstituttets nettsider gir offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning til nordmenn ved reiser til utlandet.


Praktisk informasjon

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Mosambik er +258. Telefonnettet er godt utbygd i og omkring de større byene, men linjen kan være dårlig i utkantstrøk og nord i landet. Tidsforskjellen mellom Norge og Mosambik er +1 time ved norsk vintertid, mens man har samme tid om sommeren.

Det er normalt stabil strømforsyning i Maputo, og den er på 220 volt og 50Hz. I visse tider på året (regntiden) kan strømforsyningen være uberegnelig, med regelmessige strømbrudd. Tilgangen til strøm nord i landet er derimot dårlig og noe upålitelig.

Man kan få kjøpt startpakker med kontantkort for mobiltelefon for en billig penge i egne butikker, dog må disse sim-kortene registreres innen de kan tas i bruk. Mcel og Vodacom har landsdekkende nett som også dekker de største byene, mens Movitel har satset stort i utkantstrøk. Det er også godt utbygd 3G-nett i de store byene. Internettdomenet i landet er .co.mz. Myntenheten i Mosambik er metical. Valutaen er ikke konvertibel.

Norske reisende anbefales å ta med kontanter i USD samt å sørge for å ha nok midler tilgjengelig på Visa-kort.

I den grad kredittkort aksepteres, er Visa mest brukt. De fleste større hoteller, butikker og restauranter aksepterer Visa, Mastercard og American Express. I Maputo og i de største byene er det uproblematisk å ta ut lokal valuta med Visa-kort i minibank. Skimming av kort i minibanker forekommer.

Vanlige åpningstider er: Bank 08.00 - 15.00, offentlige kontorer 07.30 - 15.30, butikker 09.00 - 18.00.

Det er lite norsk turisme i Mosambik, men det finnes noen norske reiseselskaper som arrangerer turer til landet (bl.a. Hvitserk og Magellan tours).

Det nasjonale flyselskapet LAM flyr ruter til/fra Johannesburg, Harare, Durban, Nairobi og Dar-es-Salaam i tillegg til en rekke ruter innenlands. Det skal bemerkes at det mosambikiske luftfartsverket IACM siden 2011 har stått på EUs flyforbudsliste fordi det etter EUs vurdering har blitt avdekket alvorlige mangler ved institusjonens rutiner og kapasitet. IACM ble dog fjernet fra EUs flyforbudsliste i mai 2017. Det nasjonale flyselskapet LAM har derfor igjen tillatelse til å gjenoppta flyvninger til EU.

Det er en utbredt praksis blant ambassader og internasjonale organisasjoner å benytte andre alternativer (SA) der det lar seg gjøre, men at man benytter LAM når det er eneste alternativ.

Det portugisiske selskapet selskapet Tap opererer med direkte ruter mellom Europa (Lisboa) og Mosambik.  South African Airways flyr også til Mosambik via Johannesburg. Qatar Airways flyr fra Oslo via Doha til Maputo, og Emirates flyr fra Europa med mellomlandinger i Dubai og Johannesburg. Kenya Airways flyr til Maputo fra Nairobi, og Ethiopian Airlines har direkterute fra Maputo til Addis Abeba, med forbindelser videre til bl.a. Stockholm og Frankfurt. Turkish Airlines startet høsten 2015 en direkterute mellom Maputo og Istanbul, med forbindelse videre til Oslo. Det er for tiden (november  2020) sterkt redusert tilbud av flyforbindelser til og fra Mosambik. Avganger blir ofte kansellert rett før avreise.

Turistbusser mellom Maputo og Sør-Afrika går ofte og er bra. Det er sikrest å få taxi utenfor de større hotellene. De største leiebilfirmaene opererer i Maputo (Avis, Hertz, Europcar). 

Nasjonale helligdager er: 1. januar - nyttår, 3. februar - heltenes dag, 7. april - kvinnenes dag, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 25. juni - uavhengighetsdagen (nasjonaldagen), 7. september -  seiersdagen, 25. september - revolusjonsdagen,  4. oktober - freds- og forsoningsdagen, 10. november - Maputos dag, 25. desember - familiens dag. Hvis helligdager faller på søndag, er det fri mandagen etter.

Tips er ikke inkludert i restaurantregningen. Det er forventet at det gis ca. ti prosent tips.

Det er ulovlig å kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand og det er ulovlig å besitte narkotiske stoffer. Lover og regler håndheves og respekteres ikke nødvendigvis. Det skjer alvorlige ulykker i trafikken på grunn av sjåfører og fotgjengere som er alkoholpåvirket.

Det er forbudt å fotografere på offentlige kontorer, flyplasser, militære organisasjoner, boliger og politi eller tjenestemenn uten særskilt tillatelse fra informasjonsdepartementet.

Utlendinger er pålagt alltid å bære identitetspapirer som beviser lovlig opphold i landet. Man kan bli stoppet av politiet og bli spurt om pass, eventuelt attestert kopi av pass og visum.

Det offisielle språket er portugisisk, som beherskes av ca. 30 prosent av befolkningen. Engelskkunnskaper er i framgang, men er fremdeles lite utbredt. Dette gjelder spesielt utenfor hovedstaden Maputo. Utover dette finnes det en rekke lokale språk i Mosambik.

Det er nyttig å være oppmerksom på at mosambikere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet. Det betyr at man hilser, sier unnskyld og takk til personer man f.eks. handler med eller møter uformelt flere ganger. En større grad av høflighet og formalitet må utvises i møter med offentlige myndigheter.