POPs/PFOS 2023

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (PFOS)

Commission Delegated Regulation (EU) …/... of XXX amending Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.12.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om forslaget med frist innen 1. januar 2024.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring knyttet til forslag til endring i oppføring av perfluoroktansulfonsyre og dens derivater (PFOS) i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen).

Kommisjonens forslag til endring om PFOS:

  • Ordlyden til stoffidentitet i oppføring av PFOS endres til "PFOS, dens salter og PFOS-relaterte forbindelser.
  • Innføring av grenseverdi for utilsiktede forurensninger (UTC) på 0,025 mg/kg for PFOS og dens salter.
  • UTC-verdien for PFOS-relaterte forbindelser i stoffer, blandinger og artikler senkes til 1 mg/kg.
  • Unntak for bruk som damphemmende middel i hardforkromming i lukkede systemer (punkt 4) fjernes.
  • Punkt 5 om analytiske metoder fjernes.

De tre første punktene samkjører og harmoniserer bestemmelsene med tilsvarende bestemmelser for perfluoroktansyre (PFOA), og dens salter og PFOA-relaterte forbindelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EU) nr. 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs-forordningen), ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021, og gjennomført i norsk rett i produktforskriften kap. 4.  Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i produktforskriften kap. 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Forslaget vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2019/1021

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker