Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022:

Storsatsing på flere læreplasser og mer praktisk skole

Hvert år står nesten 7 000 søkere uten læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Regjeringen vil sørge for at flere av disse blir kvalifisert og kommer ut i lære. I tillegg setter regjeringen i gang satsingen på en mer praktisk og variert skole.

– Det er et problem for den enkelte elev, men også et samfunnsproblem mange elever begynner på en yrkesfaglig utdanning de i realiteten ikke kan fullføre på grunn av mangel på læreplasser. Derfor foreslår regjeringen at fylkeskommunene skal få 370 millioner kroner for å opprette læreplassgarantier og kvalifisere og yrkesfagelever til læreplass, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Forslaget fra regjeringen er en økning på 113,5 millioner kroner sammenlignet med forslaget fra regjeringen Solberg. Forslaget er blant annet en oppfølging av Samfunnskontrakten for flere læreplasser som partene i arbeidslivet har sluttet seg til. I Samfunnskontrakten forplikter alle seg til å gjøre en ekstra innsats for å få yrkesfagelevene vi vet sliter med å få læreplass ut i læra. Det gjelder særlig elever med høyt fravær, mindre gode karakterer og gutter med minoritetsspråklig bakgrunn.

Inviterer til dugnad for flere læreplasser

– Regjeringen vil at flere skal få læreplass og fullføre videregående opplæring. Med denne satsningen styrker vi fylkeskommunenes mulighet til å opprette læreplassgarantier og til å følge opp elever som sliter med å få læreplass.  Målet er at flere fullfører og består videregående opplæring og kommer ut i arbeid, sier Brenna.

Flere lærere skal få videreutdanning i praktiske og estetiske fag

For å blant annet øke interessen for yrkesfag og gjøre skolen mer praktisk, foreslår regjeringen at flere lærere skal kunne ta videreutdanning i praktiske og estetiske fag innenfor rammen på 1,7 milliarder kroner som er satt av til videreutdanning.

­– Dersom flere av våre elever skal både trives og lære mer i skolen, må vi gjøre den mer praktisk og variert. Regjeringen ønsker derfor å styrke plassen til de praktiske og estetiske fagene i skolen. Vi starter med å omprioritere midler satt av til videreutdanning, slik at lærerkompetansen i disse fagene blir høyere, sier Brenna.

Med mer kompetanse til lærerne i praktiske og estetiske fag, vil kvaliteten på opplæringen bli bedre. Det vil også bli lettere å arbeide aktivt med grunnleggende ferdigheter også i de praktiske estetiske fagene.

Dobler satsingen på kompetanse i SFO

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder hvordan SFO-ene er organisert, hvilket innhold de har og kompetansen til de ansatte. Regjeringen vil derfor øke kompetansen blant de ansatte i SFO.

– Vår ambisjon er å øke kvaliteten i SFO. Vi foreslår å doble den forrige regjeringens forslag fra 5 millioner kroner til 10 millioner kroner. Dette er viktige skritt i jobben med å heve kvaliteten og støtte innføringen av den nye rammeplanen, sier Brenna.

I høst fikk SFO-er i Norge for første gang en rammeplan. Den skal bidra til et mer likeverdig SFO tilbud for alle barn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn.