Nyheter

Sykehusutvalget overleverte sin utredning

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i dag Sykehusutvalgets utredning Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse. Utvalget har vært ledet av Jon Magnussen professor i helseøkonomi ved NTNU.

Sykehusutvalget har gitt en vurdering av erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen. De har også kommet med forslag til tiltak og endringer i styringen av sykehusene som kan bidra til effektiv bruk av ressurser og spesialisthelsetjenester av god kvalitet.

– Vi har nå fått en grundig og god utredning fra Sykehusutvalget. Jeg er glad for at utvalget er samstemte om en rekke forslag som kan bidra til å styrke vår felles helsetjenestene ved å gjøre styringen i helseforetaksmodellen bedre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

– Målet er at vi skal kunne levere enda bedre spesialisthelsetjenester til innbyggerne våre.

Utvalget har også sett på hvordan samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bli bedre, og de har kommet med forslag til hvordan helseforetakene kan ivareta medvirkning fra lokale og regionale politiske myndigheter på en bedre måte – slik at man kan sikre mer demokratisk innflytelse i styringen av sykehusene. Utvalget foreslår også å gjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp og de foreslår en mer gunstig finansiering av sykehusutbygginger.

– Jeg ser frem til å sette meg inn i utredningen og forslagene utvalget har lagt frem. Foretaksmodellen har vært gjenstand for mye debatt, og jeg syns derfor det er spennende at et såpass bredt sammensatt utvalg har klart å bli enige om noen felles forslag til konkrete endringer, sier Kjerkol. 

– Utredningen vil bli sendt på høring i dag. Jeg ser fram til gode høringsinnspill. De endelige forslagene fra regjeringen vil bli presentert i Nasjonal helse- og samhandlingsplan som skal legges fram for Stortinget før jul.