Totalregnskapet for reindriften 2020

Totalregnskapet for reindriften 2020, med budsjett for 2021 ble presentert under oppstartsmøtet for forhandlingene om Reindriftsavtalen 2022/2023.

Totalregnskapet utarbeides av Økonomisk utvalg, som er sammensatt av representanter for avtalepartene. Landbruksdirektoratet er sekretariat for Økonomisk utvalg.

Totalregnskapet viser de samlede inntekter, kostnader og resultat for hele reindriftsnæringen i Norge. Regnskapet er et viktig grunnlagsdokument for reindriftsavtaleforhandlingene, som grunnlag for en felles forståelse av den økonomiske situasjonen i næringen.

Totalregnskapet for 2020 synliggjør konsekvensene av den omfattende beitekrisen i reindriften i 2020. Slakteuttaket i 2020 var 40 prosent lavere enn i 2019, og dette ga en betydelig reduksjon i kjøttinntektene. Kjøttinntektene ble redusert med 46,6 millioner kroner fra 2019.  Videre medførte beitekrisen en økning av næringens kostnader på 45 millioner kroner. Samtidig var det en økning i statstilskudd i 2020, som følge av de ekstraordinære bevilgningene til innkjøp og uttransport av fôr. Totalt ga dette en reduksjon i resultatmålene for 2020, slik at vederlag til arbeid og egenkapital er 26,1 millioner kroner lavere i 2020 enn i 2019.

Budsjettet for 2021 er basert på prognoser fra Landbruksdirektoratet. Prognosen viser et slakteuttak som i et normalår, på i overkant av 70 000 rein. Sammen med økte priser er vederlag til arbeid og egenkapital beregnet til 152,4 millioner kroner. Dette gir en økning på 37,0 millioner kroner sammenlignet med 2020.

Totalregnskap 2020 med budsjett 2021.pdf

Les også saken om oppstartsmøte i reindriftsforhandlingene