Tredobler kvoten for vårjakt på ender

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet tredobler andekvoten og utvider jaktområdet for vårjakt på ender til det dobbelte av tidligere ordning. Endringene vil legge bedre til rette for at vårjakt på ender, som har basis i samisk tradisjon og sedvane, kan bevares og videreføres.

Lodden er en nordsamisk betegnelse for vårjakt på ender og er en del av den samiske jakt og fangsttradisjonen. Lodden var tidligere ernæringsmessig viktig for de fastboende da den ga et viktig næringstilskudd i en kritisk fase om våren. Jaktformen har hatt, og har fortsatt, sterk kulturell forankring i den samiske delen av lokalbefolkningen, og det knytter seg egne tradisjoner, språkutrykk og kunnskap til lodden.

- Vårjakt på ender har vært viktig i samisk tradisjon for å sikre tilgang på mat på slutten av vinteren. Vi har valgt både å utvide kvoten på antall fugler og jaktområdet for at denne sedvanen og tradisjonen skal kunne leve videre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I den nye forskriften er det lagt stor vekt på samiske interesser. Jakt om våren er generelt i strid med viltlovens prinsipp om at det ikke bør fastsettes jakttid for en art i hekke- og yngletiden. Dette er et prinsipp som er anerkjent internasjonalt, og som blant annet kommer til uttrykk i Bernkonvensjonen og EUs fugledirektiv.

Betydelige utvidelser

Kvoten for vårjakt på artene kvinand, siland, laksand og toppand er mer enn tredoblet til totalt 500 ender i den nye forskriften. Det åpnes for jakt i et dobbelt så stort areal som tidligere i Kautokeino kommune, og jakttiden utvides fra 10 til 15 dager i tidsrommet 5. mai til 6. juni.

Til tross for at Klima- og miljødepartementet foreslår en relativt omfattende utvidelse av ordningen, imøtekommer ikke forslaget til ny forskrift de lokale sine ønsker fullt ut. De ønsker seg en mye friere ordning med mange flere områder, noen flere arter, ingen eller høyere kvoter og en betydelig lengre jakttid.

- Selv om jeg i denne saken har lagt størst vekt på den lokale, tradisjonelle og erfaringsbaserte kunnskapen, merker jeg meg at Sametinget ønsker vårjakt på ender i flere områder, på flere arter og med større kvoter. Vi har fortsatt har ulike syn i en del spørsmål, men jeg opplever at vi har hatt gode og konstruktive samtaler fram mot fastsettelsen av den nye forskriften, sier Eide.

Kunnskap

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) og Miljødirektoratet har pekt på flere kritiske kunnskapsmangler om konsekvensene av vårjakt på ender. En viktig forutsetning for Klima- og miljødepartementet sitt forslag er derfor at det så snart som mulig settes i gang en systematisk, vitenskapelig innhenting av kunnskap om de aktuelle artenes bestandssituasjon lokalt og regionalt og loddens betydning for dette.

- En vitenskapelig innhenting av kunnskap vil gi et styrket faglig grunnlag for å vurdere konsekvensene av vårjakt for ender. Ny kunnskap vil også gi svar på om det er mulig å åpne for høyere kvoter og flere arter enn det som gjelder etter den vedtatte forskriften, sier Eide.

Les den nye forskriften her.