Nyheter

Utredning om bærekraftsrapportering overleveres i mai

Verdipapirlovutvalget skal levere sin utredning om nasjonal gjennomføring av nye europeiske regler om bærekraftsrapportering fra foretak innen 15. mai.

I EU ble det i 2022 vedtatt et nytt direktiv om selskapers bærekraftsrapportering («Corporate Sustainability Reporting Directive», CSRD). Verdipapirlovutvalget utreder norsk gjennomføring av direktivet. Utvalget skulle opprinnelig levere sin utredning innen 20. mai 2022, men da oppdraget ble gitt åpnet departementet for at utvalget kunne levere utredningen senere dersom direktivet ikke var blitt endelig vedtatt i EU innen fristen. Direktivet ble publisert i EU-tidende i desember 2022. Utvalget har derfor fått utsatt frist til 15. mai 2023 for å levere sin utredning. Utredningen vil bli sendt på høring.

Medlemslandene i EU skal gjennomføre regelverksendringene som følger av CSRD innen 5. juli 2024. De nye rapporteringspliktene innføres trinnvis, se boks under. Finansdepartementet tar sikte på at de nye reglene skal kunne begynne å gjelde samtidig i Norge som i EU.

 

FAKTA

Trinnvis innføring av rapporteringskrav

Fra regnskapsåret 2024

Store foretak (se definisjon under) som er foretak av allmenn interesse og har et gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på over 500 årsverk. Foretak av allmenn interesse er banker, kredittforetak, forsikringsforetak og noterte foretak.

Fra regnskapsåret 2025

Øvrige store foretak. Store foretak er foretak som på balansedagen overskrider to av tre terskelverdier:

  • balansesum: 160 millioner kroner.
  • Salgsinntekter: 320 millioner kroner.
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 250 årsverk.

Fra regnskapsåret 2026

Små og mellomstore noterte foretak. Små og mellomstore foretak er foretak som er under grensene for store foretak, se definisjon over.

Direktivreglene skal utfylles av felleseuropeiske rapporteringsstandarder som foretakene skal benytte i sin bærekraftsrapportering. Det skal utvikles forenklede standarder som små og mellomstore foretak kan benytte. Det er ventet at EU-kommisjonen vil fastsette en delegert forordning om rapporteringsstandardene for store foretak i løpet av første halvår 2023. En rådgivende ekspertgruppe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) leverte et utkast til standardene til EU-kommisjonen i november 2022. Utkastene og veiledningsvideoer om standardene er tilgjengelige på EFRAGs nettsider.

Finansdepartementet oppfordrer foretakene som oppfyller vilkårene for å få rapporteringsplikt fra regnskapsåret 2024 om å gjøre seg kjent med de nye rapporteringspliktene og de europeiske rapporteringsstandardene.

Les mer: