Pressemeldinger

Utredning om sosial bærekraft og boligplanlegging

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere kommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i planleggingen. En ny rapport ser på ulike tiltak kommunene kan ta i bruk for å få en mer variert boligsammensetning i nye boligprosjekter.

Oslo Economics og By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet har utarbeidet rapporten "Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser" på oppdrag fra KDD. I rapporten utreder de mulige tiltak kommunene kan ta i bruk for å påvirke boligsammensetningen.

Tiltakene som blir vurdert er kommunens mulighet til å stille krav om etableringsmodeller som leie-til-eie og delt eierskap, utleieboliger eller borettslag i arealplaner.

Viktig å utrede mulige kommunale verktøy

– Kommunene skal få en styrket rolle i å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet. Da er det viktig å gå nøye gjennom hvordan dette kan gjøres, og hvordan eventuelle nye kommunale verktøy vil fungere, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I rapporten blir de foreslåtte tiltakene vurdert opp mot mål om å redusere etableringsutfordringer på boligmarkedet og redusere opphopning av dårlige levekår. I tillegg vurderes det om tiltakene kan bidra til økt sosioøkonomisk variasjon i fortettingsområder.

Funnene er basert på intervjuer med kommuner og utbyggere, og bruk av boligmarkedsanalyser. Intervjuene tyder på at flere kommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i planleggingen.

Samtidig er det flere kommuner som mener at sosial bærekraft i liten grad har vært tema i kommunenes dialog med utbyggere om nye byggeprosjekter, og at det kan være potensial for å styrke dette hensynet gjennom dialog og samarbeid.

Vil vurdere funnene sammen kommuner og utbyggere

Utrederne konkluderer med at bestemmelser som gir kommunene mulighet til å stille krav om borettslag og utleieboliger, ser ut til å være lite treffsikre virkemidler for å oppnå de definerte målene.

Videre konkluderer de med at etableringsmodeller bidrar til økte etableringsmuligheter for visse grupper, men at det er behov for å høste mer erfaring med slike modeller før man eventuelt innfører bestemmelser om at kommunene kan stille krav om dette.

I tillegg bør sosial bærekraft forankres bedre gjennom plansystemet, gjennom mer konkrete mål og tydeligere forbindelser mellom overordnede planer og gjennomføringen av planene.

– Vi har nå fått en grundig rapport som ser på noen mulige verktøy for å gi kommunene bedre utgangspunkt for å ta hensyn til sosial bærekraft i planleggingen. Vi vil vurdere disse funnene og andre potensielle tiltak i dialog med kommuner og næringen, sier Gram.

Les hele rapporten her