Vil stramme inn adgangen til familieinnvandring til Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om en innstramming i utlendingslovens regler om familieinnvandring. Endringene skal blant annet hindre at det gis familiegjenforening med enslige, mindreårige barn i Norge når dette ikke er til barnets beste. Videre skal endringene forebygge at familiegjenforening fører til barnebortføring og utøvelse av bigami i Norge.

Foreldre og mindreårige søsken til enslige, mindreårige barn som har fått asyl i Norge kan etter dagens regelverk få opphold i Norge. Utlendingsdirektoratet opplever imidlertid at enkelte barn ikke ønsker å bo sammen med foreldrene når disse kommer til Norge. Dette kan skyldes at de har opplevd eller frykter mishandling, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre overgrep fra egen familie. Barnets beste er allerede et grunnleggende hensyn i alle saker som involverer barn, men praksis kan tyde på at det legges for lite vekt på barnets beste i saker der dette hensynet kan føre til avslag.         

– Foreldre som ikke kan gi forsvarlig omsorg eller som utgjør en trussel mot egne barn bør ikke få familiegjenforening i Norge. Ved å klargjøre dette i utlendingsloven vil jeg sikre at praksis ivaretar disse sårbare barnas behov for en trygg og god oppvekst her i landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Forslagene innebærer for øvrig at barn som på vedtakstidspunktet har etablert egen familie i Norge gjennom ekteskap eller samboerskap, ikke kan få sine foreldre til Norge. Det foreslås også å stille krav om samtykke fra begge foreldrene når barn skal gjenforenes med mindreårige søsken i Norge, og at retten til gjenforening med enslige, mindreårige barn i Norge bortfaller dersom foreldrene ved gjenforeningen har to ektefeller i Norge.  

– Bigami er ikke tillatt i Norge. Det er viktig at vi har et regelverk som ikke legger til rette for at foreldre som gjenforenes med barn i praksis kan leve sammen med flere ektefeller i Norge, understreker Mehl.