Høring – forslag til endringer i utlendingsloven – familiegjenforening med barn som har fått beskyttelse i Norge mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingslovens regler om familiegjenforening med et mindreårig barn som har fått beskyttelse i Norge.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.09.2024

Vår ref.: 24/3640

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven – familiegjenforening med barn som har fått beskyttelse i Norge mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingslovens regler om familiegjenforening med et mindreårig barn som har fått beskyttelse i Norge. Det foreslås for det første en tydeliggjøring av at familiegjenforening skal kunne avslås dersom hensynet til barnets beste tilsier det. Videre foreslås det endringer som skal motvirke at familiegjenforening med et barn fører til utøvelse av bigami i Norge eller til barnebortføring fra opprinnelseslandet. Endringene skal også sikre bedre sammenheng i regelverket.

Frist for å sende inn høringssvar er 16. september 2024. Vi ber om at adressatene forelegger forslaget for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adresselisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

Heidi Bonvik
departementsrådgiver

Alle departementene


Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt ID-senter

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statens sivilrettsforvaltning

Språkrådet

Statsforvalterne

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)


Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Sivilombudet


Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Caritas Norge

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Direktoratet for Arbeidstilsynet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen
For Fangers Pårørende (FFP)

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Mennesker i Limbo

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Vergeforeningen Følgesvennen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)