Rusreformutvalget

Som en oppfølging av regjeringsplattformen har regjeringen oppnavt rusreformutvalget.

Utvalget skal forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utvalget skal utrede og foreslå en modell for å oppnå formålet med rusreformen.

Utvalget skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Les mandatet for regjeringens rusreformutvalg

Utvalgsleder:

Runar Torgersen. Førstestatsadvokat, ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016. Oslo.

Medlemmer:

  • Henriette Sinding Aasen. Dr. juris, professor ved det juridiske fakultet Universitetet i Bergen. Bergen.
  • Moses Deyegbe Kuvoame. Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-sosial- og velferdsfag. Porsgrunn.
  • Mona Michalsen. Ruskonsulent i Søgne kommune. Søgne.
  • Anne Helene Fraas Tveit. Seksjonsleder ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale sykehus. Oslo.
  • Trine Funder Amundal. Lege, spesialist i rusmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Trondheim.
  • Sverre Martin Nesvåg. Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Stavanger Universitetssjukehus HF. Sandnes.
  • Kenneth Arctander Johansen. Informasjonsansvarlig, i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Brukererfaring. Oslo
  • Wibecke Årst. Styreleder i MARBORG. Brukererfaring. Tromsø.
  • Rune Solberg Swahn. Politidirektoratet. Leder arbeidet med forebyggingsløftet i Politidirektoratet. Ås.